Zápis z jednání komise výstavby – 9.10.2017

Zápis z jednání Komise výstavby, dopravy a ekologie
Rady městského obvodu Hrabová dne 9. 10. 2017

Přítomni: dle prezenční listiny

Usnesení:

 • Komise doporučuje RMOb realizovat rekonstrukci ul. V. Huga dle varianty 1 s následujícími úpravami:
  • zjednosměrnění bočních komunikací jen pro výjezd z ul. V. Huga na tyto komunikace s doplněním dalších parkovacích stání v místech jejich napojení,
  • ul. V. Huga a Šrobárova zjednosměrnit v celé délce s ponecháním možnosti jízdy cyklistů v obou směrech,
  • zvážit umožnění výjezdu pro osobní auta ul. Reymontovou na Paskovskou (1 člen se zdržel hlasování, 2 členové nepřítomni).
 • Komise doporučuje RMOb zadat zpracování investičního záměru rozšíření chodníku podél ul. Prodloužené v úseku mezi Aviatiků a Pod Břehy s cílem vytvoření pásu pro cyklisty. (2 členové nepřítomni)
 • Komise doporučuje RMOb zřídit na webu obvodu pro občany možnost zadávání data, času a místa výskytu zápachu z Bremba (průmyslové zóny) včetně počasí v dané době s následným pravidelným zpracováním do podoby podnětu ÚMO k ČIŽP. (2 členové nepřítomni)
 • Komise doporučuje prověřit možnost přemístění dopr. značky „Stezka pro pěší a cyklisty“ v místě u býv. mlýna blíže ke křižovatce. (2 členové nepřítomni)
 • Komise doporučuje prověřit možnost výstavby přechodu pro chodce u autobusové zastávky Beta. (2 členové nepřítomni)

Zapsal: Jan Dvořák

Štítky:

2 Komentáře

 1. Petr Halfar říká:

  Poprosím o dodatečné zvážení instalace zastavovacího semaforu u školy.
  Tak nějak jsem tajně doufal, že při rekonstrukce semaforů v srpnu toto bude zařízeno.
  Za poslední dny jsem přímým svědkem toho, že uvedená 40tka na tomto rovném úseku (natož standardní 50tka v obci) většinovým počtem vozidel není akceptována.

 2. Jan Dvořák říká:

  Ještě musím doplnit komentář ke studii rekonstrukce ul. V. Huga. Přestože byla komise předtím požádána, aby zformulovala zadání pro studii rekonstrukce ulice, vyšlo najevo, že rada nakonec dala zadání zcela jiné. V prvé řadě šlo o to, zda ulici nechat obousměrnou či jednosměrnou. Komise na to tehdy neměla jednotný názor, v zásadě to bylo půl na půl a nutno říct, že argumenty proti zjednosměrnění byly závažné, zejména obava z velkého nárůstu provozu na Šrobárově, pokud by tato byla jedinou možností výjezdu pro “Starou kolonku”. Proto jsme doporučili zpracovat studii tak, aby umožnila obousměrný provoz a článkem v Hrabovských listech otevřít diskusi o zjednosměrnění a dle reakcí následně o případném zjednosměrnění rozhodnout. Rada se však názorem komise neřídila a pořídila studii rovnou v jednosměrné variantě. Druhou věcí diskutovanou před zadáním studie byl návrh na zřízení šikmých stání prosazovaný panem Šumberou. Přestože jsem již tehdy upozorňoval na menší počet parkovacích míst u šikmých stání než u dvou řad podélných a komise doporučila podélná stání, rada přesto objednala i dvě varianty studie se šikmými stáními. Samozřejmě se potvrdilo, že varianty se šikmými stáními sníží počet parkovacích míst cca o čtvrtinu a pořízení těchto variant bylo tedy zbytečné vynaložení finančních prostředků. S ohledem na to, že nikdo z členů komise ani úřadu nezaznamenal negativní reakci k záměru zjednosměrnění, komise s tím nyní již souhlasí, ovšem s připomínkami uvedenými v zápisu, které mají negativní dopady zjednosměrnění eliminovat a naopak více využít pozitiva zjednosměrnění.

[email protected] [email protected]