Zápis z jednání komise dopravy, výstavby a ekologie – 9.3. 2022

Zápis z jednání komise dopravy, výstavby a ekologie ze dne 9.3. 2022. V zápisu najdete informace k následujícím bodům: Přechod pro chodce u vstupu do areálu TJ Sokol Hrabová, Veřejné osvětlení na ulici Šídlovecké mezi ulicí Obchodní a podchodem pod ulicí Místeckou, Zkapacitnění odlehčovacího kanálu, Kruhový objezd u Shell, Chodník a můstek k hasičárně, Budova bývalé MŠ na Viktora Huga…

Místo: malá zasedací místnost na ÚMOb Hrabová
Čas: 15:30 – 17:50
Přítomní : Ing. Rundt, Ing. Dvořák, Martin Krejčíček, Jiří Skalský
Omluveni: Jana Batelková, Stanislav Holiš
Hosté: Ing. Jana Faicová

Struktura zápisu:

 • A) Podněty – zařadit na program rady a projednat
 • B) Úkoly a dotazy na úředníky MOb Hrabová
 • C) Úkoly pro členy komise
 • D) Informace od úředníků MOb Hrabová

A) Projednat na radě

 1. Přechod pro chodce u vstupu do areálu TJ Sokol Hrabová
  Komise projednala problematiku bezpečnosti chodců při vstupu do areálu TJ Sokol a doporučuje radě objednat vypracování dopravně technické studie přechodu pro chodce přes ulici Paskovskou mezi ulicemi Mezipolí a Krašická na jedné straně a odstavnou plochou před vstupem do areálu TJ Sokol na druhé straně.
 2. Účast člena komise při realizaci doporučení, která komise předloží radě
  Komise na základě zkušeností s chybně objednanou opravou Dubraviovy ulice doporučuje radě účast zástupce komise při realizaci projektů obce, ke kterým se komise vyjadřovala. Konkrétně na jejím začátku,  v průběhu a na konci realizace.
 3. Veřejné osvětlení na ulici Šídlovecké mezi ulicí Obchodní a podchodem pod ulicí Místeckou
  Komise doporučuje vyřešit nedostatečné osvětlení výše uvedeného úseku.
 4. EIA č. OV9187
  Komise doporučuje radě požádat DIAMO s.p. o zpracování odborných posudků s odkazem na Závazné stanovisko MŽP z května 2018, č.j.; sp.zn. MZP/2018/580/645,28120; 220.1,A/20
  kapitola: „I. Podmínky pro fázi přípravy záměru“
  bod: „3. Zpracovat posudek pro režim čistírenského systému na lokalitě Paskov ve variantách, ze kterých plyne:“ a to podle všech ve stanovisku uvedených bodech a), b) a c).

B) Úkoly a dotazy na úředníky MOb Hrabová

 1. Ing. Jana Faicová zajistí ořezaní větví u sloupu s VO na konci ulice Nešverova a objedná úpravu nasměrování svítidla tak, aby toto lépe osvětlovalo i stezku směrem k můstku přes Ščučí.
 2. Ing. Jana Faicová ověří možnost přidání nové silniční komunikace mezi ulicemi Šolcova a Božetěchova do územního plánu MOb Hrabová.
 3. Zápach ITT – Ing Jana Faicová dohledá do příští komise všechny dokumenty související s povolením tohoto provozu s o hledem na kvalitu životního prostředí.

C) Úkoly pro členy komise

 1. Martin Krejčíček zajistí vysvětlující komentář k výsledkům chemického rozboru vody vypouštěné z části Paskova do Pilíku č.4.

D) Informace od úředníků MOb Hrabová

 1. Zkapacitnění odlehčovacího kanálu
  Ing. Faicová informovala komisi o skutečnosti, že zahájení realizace stavby brání neúplná žádost o vydání stavebního povolení, konkrétně pak mostů v blízkosti ulice Paskovské, pro nedodaná souhlasná stanoviska ze strany společnosti Innogy a.s. Financování celé stavby má DIAMO s.p. zajištěno na letošní rok.
 2. Kruhový objezd u Shell
  Ing. Faicová informovala komisi, že odvolání jednoho majitele bude řešit krajský úřad.
 3. Chodník a můstek k hasičárně
  Ing. Jana Faicová informovala komisi o skutečnosti, že se do veřejné soutěže na realizaci této stavby přihlásily dvě firmy. Protože ani jedna nesplnila zadávací podmínky, nebyla vybrána žádná firma.
 4. Budova bývalé MŠ na Viktora Huga
  Ing. Faicová předložila komisi „Zprávu o provedení stavebně – technického průzkumu objektu MŠ Viktora Huga“ a informovala ji o skutečnosti, že posudek doporučuje demolici celého objektu. Po dobu ruské invaze na Ukrajině zůstane objekt k dispozici jako rezerva pro případné využití pro utečence. Komise zváží možnosti budoucího využití pozemku.
 5. Chodník podél ulice U Řeky
  Ing Faicová informovala o skutečnosti, že bylo zažádáno o znalecký posudek, zastupitelstvo bude schvalovat záměr na výkup potřebné části pozemku.
 6. Nová výstavba na haldě
  Ing. Faicová informovala komisi, že žádná změna územního plánu se aktuálně neprojednává.
 7. Oprava památného kříže na ulici Jestřábského
  Ing. Jana Faicová informovala komisi, že pan tajemník aktuálně zpracovává žádost o dotaci.
 8. Dopravní situace na jižní části Paskovské
  Ing. Faicová informovala komisi, že čekáme na návrh dopravního značení, jako podkladu pro změnu objízdných tras v souvislosti opravou silničních komunikací v Nové Bělé.
 9. Přístupová cesta k Pilíkům
  Ing. Jana Faicová informovala komisi, že se paní místostarostka domluvila s vedením DIAMO, s.p. na možnosti využívat opravenou část pozemků (trvalý travní porost, vodní plocha, ostatní plocha) – původní přístupovou komunikaci k čerpací stanici č.3 i pro potřeby občanů. Oprava komunikace na hrázi u Pilíku č.4 a č.5 bude předmětem dalšího jednání a komunikace v majetku MO bude opravena z prostředků ÚMOB ještě v letošním roce. S využitím bývalé hráze pod Pilíkem 3, jako stezky pro cyklisty a chodce, vedení obce nepočítá.

Zapsal Jiří Skalský

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]