Zápis z jednání komise dopravy, výstavby a ekologie – 1.12. 2021

Ze zápisu z jednání komise dopravy, výstavby a ekologie ze dne 1.12. 2021 se dotýká následujících témat: Autobusová zastávka pro MŠ, pojmenování nových ulic, parkování na Šídlovci, Pilíků, kruhového objezdu u Shell, chodníku a můstku k hasičárně, budovy po MŠ Příborské, a dalších.

Místo: malá zasedací místnost na ÚMOb Hrabová
Čas: 15:00 – 17:30
Přítomni: Ing. Rundt, Ing. Dvořák, Martin Krejčíček, Jiří Skalský
Omluveni: Jana Batelková, Stanislav Holiš
Hosté: Ing. Jana Faicová, Petr Balušek

Struktura zápisu:

 • A) Úkoly zadané radou ÚMOb Hrabová – zařadit na program rady a projednat
 • B) Úkoly a dotazy na úředníky MOb Hrabová
 • C) Úkoly pro členy komise
 • D) Informace od úředníků MOb Hrabová
 • E) Informace z jednání

A) Projednat na radě

 • Autobusová zastávka pro MŠ. Komise projednala problematiku autobusové zastávky pro mateřskou školku ve dvou krocích s tímto výsledkem:
  • Přesunutí stávající zastávky Hrabová Kostelík blíže ke školce nedoporučuje (3 proti, 1 pro).
  • Zřízení další zastávky na znamení blíže ke školce a úřadu nedoporučuje. (3 proti, 1 se zdržel).
  • Zdůvodnění:
   • Přesunutí stávající zastávky Hrabová Kostelík o 50 m dostupnost školky nijak výrazně nezlepší. Posun o více metrů by výrazně omezil dostupnost prodejny potravin pro starší spoluobčany.
   • Zřízení další zastávky na znamení blíže ke školce a úřadu je s ohledem na platnou legislativu možné nejblíže před dům na Paskovské 27/78 (minimálně 65 m od křižovatky s ulicí Bažanovou) ve směru na Šídlovec a o další desítky metrů dále pro zastávku ve směru na Paskov. Vzdálenost ze školky na tuto zastávku by tak byla o přibližně 150 m kratší, než ze zastávky Kostelík. Komise se proto domnívá, že bychom měli tuto zastávku zřídit pouze v případě, že se občané nejprve seznámí s reálnou možností umístění zastávky a následně budou i nadále požadovat její vybudování.
 • Pojmenování nových ulic. Komise projednala tento úkol opět ve dvou kolech a své doporučení schválila jednomyslně. Nejprve se zabývala obecným problémem, jak volit názvy nových ulic a pak navrhla názvy pro dvě nově budované uličky:
  • Komise doporučuje vybírat takové názvy, které mají geografický, nebo jiný vztah k místu. Nedoporučuje používat jména slavných rodáků.
  • Komise navrhla použít pro nově budovanou uličku na okraji MOb u Hrabůvky názvem „ Na Pomezí“ a prodloužení ulice Na Farském názvem „Za Farským“
  • Zdůvodnění:
   • Pojmenování ulic po slavných rodácích nedoporučujeme jednak s ohledem na to, že se většinou jedná o malé uličky na okraji MOb a jejich pojmenování po slavném rodákovi by mohlo vyznít jako neúcta k jejich památce. Druhým důvodem je fakt, že někteří slavní rodáci ještě dnes rozdělují svým odkazem spoluobčany na několik skupin podle toho, jak vnímají jejich odkaz.
   • Komise se držela svého doporučení a navrhla názvy, které podle jejího mínění vystihují, kde se ulička nachází. Před vlastním pojmenování musí návrh schválit MMO a pokud jej zamítne, bude nutné vybrat jiný vhodný název, který nebude v kolizi s ostatními ulicemi v Ostravě, například ze seznamu doporučených názvů.
 • Parkování na Šídlovci. Komise opětovně projednala problematiku parkování v části Šídlovec a jednomyslně konstatovala, že jí nejsou známy žádné nové skutečnosti ani fakta, které by byly podkladem pro změnu původního doporučení komise ze dne 26.4.2021. Komise proto doporučuje radě zjistit názory širší veřejnosti na problematiku parkování a dopravní dostupnosti na Šídlovci včetně vysvětlení všech souvislostí a technických i finančních možností takového to kroku.

B) Úkoly a dotazy na úředníky MOb Hrabová

 • Ing. Jana Faicová zajistí ořezaní větví u sloupu s VO na konci ulice Nešverova tak, aby toto VO lépe osvětlovalo i můstek přes Ščučí směrem na ulici Šolcovu.
 • Ing. Jana Faicová dohledá dokumenty k povolení firmě ITT. Komise se bude následně zabývat možnostmi jak omezit zápach z haly, kterou provozuje tato firma.
 • Ing. Jan Faicová připomene starostovi úkol požádat PČR o častější kontroly dodržování maximální povolené rychlosti na jižní části Paskovské a pokud se podaří odklonit objízdnou trasu pro kamiony, tak i o kontrolu těžké dopravy na této ulici.

C) Úkoly pro členy komise

 • Řešení problematiky nových cyklostezek – Ing. Dvořák prověří možnosti a kontakty na MMO.

D) Informace od úředníků MOb Hrabová

 • Pilíky – Ing. Faicová informovala komisi o jednání, které proběhlo na radnici v Paskově za účastí zástupců MMO a DIAMO. Podrobnosti budou vysvětleny v článku, který napíše místostarostka, paní Kopitzová. Obecně lze konstatovat, že DIAMO má diametrálně odlišný názor na budoucí provoz Pilíků, než mělo OKD. Bývalou hráz pod Piliky, která se měla stát cyklostezkou – pokračováním cesty pod Pilíky 3 a 4 ve směru na statek nám DIAMO nepronajme s odůvodněním, že se jedná o „uložiště“.
 • Kruhový objezd u Shell – Ing. Faicová informovala komisi, že majitel malé části pozemku, který blokuje výstavbu kruhového objezdu, se odvolal proti územním rozhodnutí vydaném MMO.
 • Chodník a můstek k hasičárně. Petr Balušek informoval komisi o skutečnosti, že se do veřejné soutěže na realizaci této stavby nepřihlásila žádná firma. Dotaci, kterou má MOb přislíbenu, musíme čerpat do konce roku 2022. Petr Balušek přislíbil, že bude v radě inicializovat vyhlášení nového výběrového řízení počátkem příštího roku.
 • MŠ Příborská – Ing. Faicová informovala komisi o skutečnosti, že z budovy bývalé MŠ na ulici Příborské budou sociální byty. Aktuálně se pracuje na získání projektové dokumentace, které je podmínkou získání dotace na realizaci tohoto záměru.
 • Chodník podél ulice U Řeky – Ing Faicová informovala o skutečnosti, že zatím stále nedošlo k uzavření jednání mezi majiteli dotčených pozemků o jejich vzájemné výměně.

E) Informace z jednání

 • Ing. Jana Faicová informovala komisi o skutečnosti, že předložila k podpisu panu starostovi žádost adresovanou majitelce pozemku nacházejícího se podél Ščučí mezi ulicemi Šolcova a Božetěchova. Žádost vyzývá majitelku k zahájení jednání ve věci vykoupení části pozemku potřebného k výstavbě komunikace propojující obě tyto ulice.
 • Petr Balušek přislíbil projednat na radě problematiku objízdné trasy pro kamiony po jižní části Paskovské s cílem vznést dotaz, proč tato objízdná trasa nevede po Místecké.

Zapsal: Jiří Skalský

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]