Studie veřejného osvětlení sídliště Šídlovec

Předmětem studie je analýza stávajícího stavu veřejného osvětlení (VO) vystavěného v 80 letech minulého století, které je již za hranicí technické životnosti a vypracování nového technicko-ekonomického návrhu postupné celkové obnovy v návaznosti na jeho rozvoj, změny komunikační sítě, prováděné úpravy území, koordinaci prováděných či připravovaných úprav komunikací v sídlišti.

Cílem rekonstrukce veřejného osvětlení je vytvoření moderního VO, splňujícího požadavky na bezpečnost dopravy, vzhled veřejných prostorů, omezení rušivého světla, zvýšení bezpečnosti dopravy a zrakové pohody uživatelů.

Cílem je také vytvoření nového systému napájení a ovládání veřejného osvětlení s využitím regulace osvětlovací soustavy a snížení nákladů na provoz VO. Posuzovaná oblast se nachází na území ohraničeném ulicemi Místecká – Šídlovecká – U Kotelny – Paskovská.

Celkově je osvětlováno 5,1 km komunikací a chodníků. Podrobné vymezení rozsahu území je zřejmé z výkresové části.

Převážná část zařízení veřejného osvětlení v oblasti je již za hranicí své životnosti. Cílem studie není pouze splnit technické předpisy, normy a legislativní požadavky, ale veřejné osvětlení musí doplňovat architektonický vzhled oblasti a respektovat dopravní zatřídění komunikací jak pro motorová vozidla, tak pro pěší.

Studie veřejného osvětlení v dané oblasti zpracovává koncepci dalšího postupu rekonstrukcí VO na základě rozboru stávajícího stavu a navrhuje postup obnovy zařízení VO v celé dotčené oblasti v návaznosti na potřeby dané oblasti.

Motoristické komunikace v oblasti mají charakter přístupových komunikací do obytných celků hromadné a individuální bytové zástavby, okrajověk objektům služeb a obchodu. Většina motoristických komunikací je zařazena do sídelního celku s nízkou povolenou rychlostí pro motorová vozidla. Celkově je stávajícím zařízením VO osvětlováno 5,1 km komunikací (motoristických komunikací, chodníků apod.). Oproti stávajícímu stavu se nově navrhuje osvětlení rozšířit na 5,277 km komunikací. Rozšíření je navrhováno na základě požadavků občanů, ÚMOb Hrabová a správce veřejného osvětlení.

Studie textová část v PDF

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]