Příspěvek se štítkem: "studie"

(FOTO) Architektonická studie: Hasičská zbrojnice Ostrava-Hrabová

Architektonická kancelář pana Petra Lichnovského dokončila pro městský obvod Ostrava-Hrabová studii nové hasičské zbrojnice (ke stažení v PDF). Předložená studie sice v současnosti počítá s umístěním hasičárny na parcele u kruhového objezdu ulic Mostní a Paskovská (travnaté “parkoviště” TJ Sokol Hrabová), dle odborníků je však tento pozemek z několika důvodů pro tuto stavbu nevhodný a zvažuje se přesun stavby na některý z dalších pozemků v blízkém okolí areálu TJ […]

Vladimír Slavík: Územní studie Hrabové – lokalita Na Šajaru

Tato územní studie je označena číslem  ÚS 57/I – 04/2014 a byla zaregistrována do seznamu ÚS dne 5. 2. 2016. Zpracovatelem je útvar hlavního architekta a stavebního řádu MMO, autory Ing. arch. Hana Paclová a Ing. arch. Blanka Bittnerová. Dokumentace byla zpracována na základě žádosti pana M.K.

Vladimír Slavík: Územní studie Hrabové – lokalita Bažanova

Územní studie jsou součástí územně plánovací dokumentace, kterou pro městské obvody města Ostravy pořizuje Magistrát města Ostravy – odbor územního plánování a stavebného řádu, a to z podnětu vlastního nebo z podnětu vlastníků pozemků.

(FOTO) Studie přístavby tělocvičny ZŠ Paskovská – prezentace ke stažení

Ve středu 22. dubna 2021 byla veřejnosti představena studie Rozšíření tělocvičny ZŠ Paskovská. Záznam z online přenosu je na Youtube. O několik dnů později jsem zveřejnil i samotnou studii, kterou mi zaslal tajemník úřadu.

(FOTO | VIDEO) Studie přístavby tělocvičny – průvodní zpráva

Ve středu 22. dubna 2021 byla veřejnosti představena studie Rozšíření tělocvičny ZŠ Paskovská. Záznam z online přenosu je na youtube. O den později mi zaslal tajemník úřadu studii ke zveřejnění na www.hrabova.info. Předpokládaná cena přístavby a následného provozu je sice známá, ale tajemník úřadu a starosta architektovi nedovolili její zveřejnění.

Studie veřejného osvětlení sídliště Šídlovec

Předmětem studie je analýza stávajícího stavu veřejného osvětlení (VO) vystavěného v 80 letech minulého století, které je již za hranicí technické životnosti a vypracování nového technicko-ekonomického návrhu postupné celkové obnovy v návaznosti na jeho rozvoj, změny komunikační sítě, prováděné úpravy území, koordinaci prováděných či připravovaných úprav komunikací v sídlišti.

Stanovisko ke zpracování územní studie ÚS 56/II (B225)

Rada městského obvodu Hrabová vzala začátkem září na vědomí stanovisko komise výstavby, dopravy a ekologie ze dne 26.8. 2019 k záměru útvaru hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy zpracovat územní studii  pro rozvojové území „Územní studie č. ÚS 56//II – 13/2018 Hrabová – Poplužní“  pro plochu B225 v k.ú. Hrabová a pověřila vedoucí odboru stavebně správního k zaslání stanoviska dle níže předloženého návrhu.

Studie kulturního domu – přístavba Úřadu

Níže uvádíme nezměněný text (email), který zaslal dne 24.7.2017 starosta Igor Trávníček všem zastupitelům.

[email protected] [email protected]