Stanovisko magistrátu k našim návrhům na změnu Územního plánu Ostravy

Dovolte mi informovat Vás o tom, že Zastupitelstvo města Ostravy na svém zasedání dne 27.1. 2021 projednalo Váš návrh na pořízení změny Územního plánu Ostravy (dále jen ÚPO) a svým usnesením č. 1272/ZM1822/20 rozhodlo níže uvedeným způsobem.

Na uvedených plochách Vámi navrhované změny pořídit

  • Areál ZŠ Paskovská v k. ú. Hrabová — změna z plochy způsobu využití „Bydlení v bytových domech” na plochu způsobu využití „Občanské vybavení”.
  • Lokalita v blízkosti ul. Mostní v k.ú. Hrabová — změna z plochy způsobu využití „Bydlení v rodinných domech” na plochu způsobu využití „Sport”.

a Vámi navrhovanou změnu, týkající se stanovení podmínek při rekonstrukci inženýrských sítí, v k.ú. Hrabová – nepořídit.

Dále Vám sděluji, že Vámi navrhovaná změna na zrušení rozvojových ploch B216, B221, B224 a B225 s dnešním způsobem využití “Bydlení v rodinných domech” a navrhovaná změna v lokalitě P51 u ul. U Reky, ve které navrhujete změnu plochy způsobu využití „Lehký průmysl” na plochu způsobu využití „Plochy smíšené — bydlení a služby”, vše v k.ú. Hrabová, nebyly zastupitelstvu města k rozhodnutí předloženy.

Na jednání, které proběhlo mezi určeným zastupitelem paní Mgr. Bajgarovou, Vámi a odborem územního plánování a stavebního řádu bylo dohodnuto, že výše uvedené Vámi navrhované změny budou městským obvodem projednány s vlastníky pozemků dotčenými navrhovanou změnou. Zastupitelstvu budou předloženy k rozhodnutí následovně po dodání výsledků projednání. Na tomto jednání bylo také dohodnuto úplné stažení návrhu na změnu v lokalitě na ul. Na Honech (B 216), změna z plochy způsobu využití „Bydlení v rodinných domech” na plochu způsobu využití „Orná půda” a „Krajinná zeleň” (žádost o pořízení změny bude vzata městským obvodem zpět).

Návrh změny územního plánu bude zpracován a projednán v souladu se stavebním zákonem (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů). O stavu projednávání návrhu změny bude veřejnost informována prostřednictvím úředních desek (včetně elektronické úřední desky na internetových stránkách města Ostravy), které Vám proto doporučuji průběžné sledovat, případně lze kontaktovat Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy, který Vám poskytne potřebné informace.

Závěrem mi dovolte doplnit, že pořizování změn územně plánovacích dokumentací je činností komplexní a tedy časově i odborně náročnou a to jak z pohledu zpracování vlastního návrhu, tak jeho projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem, samosprávnými orgány a rovněž také veřejností. Celý proces tak není záležitostí v trvání několika měsíců, ale jedná se o proces dlouhodobý v trvání cca 2 — 3 let.

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r. primátor

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]