Hrabová: Rekultivace Pilík 3 aneb zalesnění plochy

V srpnu roku 2021 doporučilo tehdejší vedení městského obvodu Hrabová našemu zastupitelstvu, aby souhlasilo s úpravou územního plánu Ostravy, který u rekultivované plochy po bývalé odkalovací nádrže Pilík 3 počítal s funkčním využitím „lesy“ a nově se to mělo upravit na pouhou funkční plochu „krajinná zeleň“. Čili místo lesa tam měla být pouhá zeleň. Jak to dopadlo?

Naštěstí se tehdejšímu zastupiteli Milanu Slívovi (současný starosta) podařilo na jednání zastupitelstva v září 2021 zařídit odložení hlasování na jedno z dalších jednání zastupitelstva a později se nám podařilo přesvědčit i ostatní zastupitele, abychom v územním plánu ponechali požadavek na zalesnění plochy.

Dne 24.10. 2023 byla podepsána smlouva s názvem “Rekultivace Pilík 3 – zalesnění”, která počítá se zalesněním plochy po bývalé kalové nádrži za cenu 4,3 milionů korun.

Bývalá kalová nádrž je situována mimo obydlenou oblast v našem městském obvodu Ostrava-Hrabová, v ploché nivní oblasti údolní terasy Ostravice. Rekultivovaná plocha je tvořena vnitřním prostorem nádrže. Technická část rekultivace (zásyp a překryv zeminou) byla ukončena v prosinci roku 2019. Následně v roce 2020 byla plocha o výměře 6,6960 hektarů zatravněna (realizaci zajišťovala OKD, a.s.).

Návrh biologické rekultivace vychází ze stávajícího krajinného rázu, přírodních podmínek, předpokládaného dalšího možného využití řešeného území a podmínek vydaných orgány státní správy. Upravená plocha kalové nádrže bude po provedené technické rekultivaci zalesněna, čímž bude naplněna podmínka územního plánu města Ostravy.

Zalesnění se předpokládá na ploše 6,6960 hektarů. Pro zalesnění se použijí pouze autochtonní druhy dřevin. Při volbě druhu dřevin bylo třeba zohlednit současný stav lesních porostů v okolí. Zároveň je třeba posoudit i vliv klimatické změny na druhovou skladbu lesních porostů na Ostravsku v uplynulých 20 letech.

Plocha bude rozdělena do 6 skupin linkami pro další obslužnost porostu. Každou skupinu bude tvořit jedna hlavní dřevina DB, LP, JM JK. Zalesňování bude provedeno jamkovou (je možno použít vrták) či štěrbinovou sadbou. Spon sadby 1×1 až 1,4 m. Počet jedinců na 1 ha DB 10000 ks, JM a JK 6000 ks a LP 7000 ks

Vzhledem k nevyvinutému půdnímu horizontu a jeho slabé mocnosti k výsadbě se použijí prostokořenné sazenice, a to:

 • Dub letní (Quercus robur) DB 40270 – třída vyspělosti 7, celkem 21 576 ks,
  Kód DBL 40270 – Dub letní (Quercus robur) – prostokořenné sazenice, tl. kořenového
  krčku 7 mm (tř. vyspělosti 7), rozpětí výšky nadzemní části 51-70 cm.
 • Lípa srdčitá (Tilia Cordáta) LP 80270 – třída vyspělosti 7, celkem 7 552 ks,
  Kód LP 80270 – Lípa srdčitá (Tilia cordáta) – prostokořenné sazenice, tl. kořenového
  krčku 7 mm (tř. vyspělosti 7), rozpětí výšky nadzemní části 26-35 cm.
 • Javor mléč (Acer platanoides) JM 52250 – třída vyspělosti 5, celkem 12 946 ks,
  Kód JM 52250 – Javor mléč (Acer platanoides) – prostokořenné sazenice,
  tl. kořenového krčku 5 mm (tř. vyspělosti 5), rozpětí výšky nadzemní části 26-35 cm.
 • Javor klen (Acer pseudoplatanus) JK 53250 – třída vyspělosti 5, celkem 6 473 ks.
  Kód JK 53250 – Javor klen (Acer pseudoplatanus) – prostokořenné sazenice,
  tl. kořenového krčku 5 mm (tř. vyspělosti 5), rozpětí výšky nadzemní části 26-35 cm.

Údržba po dobu 5 let je navržena v rozsahu:

 • Ochrana sazenic – oplocenkou + 1x ročně (zimní nátěr) u 48 547 ks prostokořenných sazenic. U plodonosných dřevin jako třešeň, jabloň a jeřáb je použita individuální ochrana korexem a zakůlování.
 • Celoplošné vyžínání (i kolem oplocenky) 2x ročně po dobu 5 let na ploše 6,6960 ha.
 • Dosadba v průběhu 5-ti leté údržby 30 % z celkového počtu 1. výsadby, tj. 30% z 48 847 ks = 14 654 ks. K dosadbě je možno použít i Habr obecný (Carpinus Betulus).
 • Při hnojení při dosadbě 2 tbl. Silvamixu dle doporueného dávkování, tj. 2 tbl. x 14 654 ks = 29 308 ks.
 • Přihnojení sazenic ve 2. a 4. roce údržby 1 tbl. Silvamixu dle doporučeného dávkování, tj. 2 x 1 tbl. x 48 847 ks = 97 694 ks
 • Údržba a oprava oplocenky – min. 1x ročně.
 • Zálivka v době sucha.

Zdroj: Technická zpráva – „Rekultivace Pilík 3 – zalesnění“ – SO 17 Biologická rekultivace (PD z 05/2016)

Štítky: , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]