Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí – vývoj a aktuální stav

Realizace tzv. “Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“, která se týká jižní části Hrabové, se měla být zahájena již v roce 2019. Podle Vladimíra Slavíka, člověka který přípravu stavby sleduje snad již od 90. let, má být hlavním cílem odvodnění průmyslového areálu v Hrabové.

V roce 2018 napsal ve svém článku o plánovaných stavbách následující vysvětlení:

“V případě větších dešťů hrozí zaplavení zdejších provozoven. Přebytečná voda má být odvedena přes jižní konec Hrabové do Ostravice. Bude nutno postavit nový most přes Paskovskou a taktéž se bude navyšovat část cyklostezky, vedoucí od Bělské ulice k restauraci Ve Dvoře (větev P). Na velké ploše pastvin zde vznikne dokonce suchý poldr a nový regulační uzel, regulující množství vody do koryta Ščučí a do Ostravice”

Před několika dny jsem oslovil jsem společnost DIAMO, aby mi někdo od nich nastínil aktuální i budoucí stav této stavby. Upozorňuji, že v přiloženém dokumentu jsem uváděn jako radní, což není správná informace. K nedorozumění došlo tak, že jsem se společnosti dotázal a ponechal historii naší komunikace ještě z doby, kdy jsem radním byl.

Aktuální stav

S ohledem na vyhlášený nouzový stav nastaly pro DIAMO komplikace, kdy došlo ke ztížení získávání souhlasů jednotlivých vlastníků dotčených pozemků stavbou, které jsou nezbytné pro podání žádostí v souladu s §184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění. V současné době chybí souhlasy posledních dvou vlastníků z celkem 51.

Plánovaným cílem prací je ochrana území před mimořádnými stavy vod (protipovodňová ochrana). Realizací stavby bude vytvořen předpoklad pro odvádění dešťových vod v množství QN100 = 23 m3/s z dané oblasti do vodního toku Ostravice. Rozšířením kapacity potoka Ščučí na 23 m3/s dojde k omezení zaplavování okolní zástavby většími průtoky.

Realizace stavby

Zahájení realizace předpokládá DIAMO nakonec až v roce 2021. Navrhovaná lhůta výstavby je 24 měsíců a je navržená s ohledem na způsob provádění a podmínky realizace v návaznosti na uvedení stavby do provozu. Upřesnění termínu realizace stavby bude na základě výběrového řízení na zhotovitele uvedeno v Realizační smlouvě uzavřené mezi Ministerstvem financí ČR a vybraným zhotovitelem.

Financování stavby

Sanačně rekultivační stavba „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“ je řešena v rámci programu Revitalizace Moravskoslezského kraje a bude hrazena z prostředků Ministerstva financí ČR. Stavba je vedena v prioritách pro rok 2020. Rozpočtové náklady dle zpracované projektové dokumentace činí 115 mil. Kč. Realizační cena bude známa na základě výběrového řízení. Navržené řešení předpokládá, že celou stavbu bude realizovat jeden přímý zhotovitel stavby, jenž bude vybrán na základě výběrového řízení, a jeho poddodavatelé.

Detailní postup výstavby včetně harmonogramu prací, které budou projednány s investorem, uživatelem, technickým dozorem a koordinátorem BOZP, vypracuje zhotovitel stavby po skončení výběrového řízení.

Další nutný postup

V současné době je již záležitost řešena ve spolupráci s Magistrátem města Ostrava, kam jsou podány:

  • žádost o povolení k nakládání s vodami – jiné nakládání s nimi, dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se změnou dokončené stavby vodního díla „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“,
  • žádost ve věci povolení změny dokončené stavby vodního díla „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“, dle ust. § 15 odst. 1 zákona 254/20018 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Ovlivnění stavby, resp. termínu jejího zahájení, ze strany MOb Ostrava-Hrabová tedy nepředpokládáme.

Tento článek vznikl na základě zodpovězení mých dotazů, viz Odlehčovací kanál Ščučí (PDF).

Štítky: , , ,

Jeden komentář

  1. Vladimír Slavík říká:

    Tato stavba není vskutku v současné chvíli pro Hrabovou prioritní. Žádné povodně nehrozí, spíše nedostatek deště. Pokud jde o jižní konec Hrabové, pokládám nyní za nutné dořešit problémy sedimentačního kanálu a vodního režimu Pilíků. Na tyto záležitosti by se nyní měla soustředit pozornost zastupitelů Hrabové. Bohužel se tak neděje, tato problematika nikoho příliš nezajímá.
    Pochopitelně sleduji vývoj uvedené stavby (míním tím zkapacitnění odlehčovacího kanálu) a obdivuji úředníky s.p.DIAMO v dovednosti zdůvodňování odkladu její realizace.

[email protected] [email protected]