Articles written by: Martin Slepička

Hrabovská lidová pověst o původu kostela sv. Kateřiny

K dřevěnému kostelu sv. Kateřiny Alexandrijské, který byl vystavěn v první polovině 16. století, se váže zajímavá především ústně předávaná hrabovská lidová pověst.

Dějiny rybnikářství v českých zemích v souvislosti s hrabovskými rybníky

Článek uvádí do souvislostí fenomén hrabovských rybníků se stručnými dějinami rybnikářství v českých zemích. Článek napsal Jan Slepička ve spolupráci s Martinem Slepičkou.

znak

Ze středověkých dějin Hrabové

Přesné okolnosti vzniku obce Hrabová zůstávají dodnes obestřeny tajemstvím.

Evropsky významná lokalita Pilíky

Na horním konci Hrabové byla po roce 1960 vybudována soustava důlních nádrží, která se nalézá na území bývalého rybníka Pilík a která je v současnosti vedena pod záštitou Evropské unie v seznamu evropsky významných lokalit.

znak

Historický vývoj počtu obyvatel Hrabové

Hrabová byla založena nejpozději v první polovině 13. století, ačkoli první písemná zmínka pochází až z roku 1297.

Architektura a stavební vývoj kostela sv. Kateřiny

V tomto článku se pokusím přiblížit hrabovským čtenářům, a tím jim i udělat radost, z jiného úhlu pohledu dřevěný kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové.

Erb Římskokatolické farnosti Ostrava-Hrabová

V souladu s pravidly církevní heraldiky a se závazným nařízením motu proprio Pontificalia insignia papeže Pavla VI. ze dne 21. 6. 1968 byl Martinem Slepičkou v prosinci roku 2014 nově vytvořen dědičný erb Římskokatolické farnosti Ostrava- Hrabová.

Církevní dějiny Hrabové v době předbělohorské

Středověká a raně novověká vesnice Hrabová náležela od roku 1300 s několika výjimkami k paskovskému panství, jež v té době mělo status manství olomouckého biskupství.

[email protected] [email protected]