Zápis z jednání finančního výboru – 31.5. 2016

Zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Hrabová.

Datum jednání: 31.5. 2016
Přítomní členové finančního výboru:

 • Květoslava Hrabovská
 • Vladislava Kopitzová
 • Vladimír Petana

Další účastníci jednání:

 • Pavla Navrátilová
 • Michaela Matuštíková

Program jednání:

 1. Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2015
 2. Závěrečný účet za rok 2015, výsledky auditu hospodaření za rok 2015
 3. Účetní závěrka 2015, zpráva o hospodářském výsledku roku 2015
 4. Kontrola rozpočtových opatření za období 02 – 05 /2016
 5. Informace k postupu odstraňování nedostatků auditu MMO
 6. Plnění rozpočtu 1-3/2016
 7. Informace z odboru bytového a nebytového hospodářství
 8. Různé

Zápis z jednání:

1) Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2015

Finančnímu výboru byla předložena zpráva o plnění rozpočtu za rok 2015. Byly projednány jednotlivé položky příjmů a výdajů, jejich plnění bylo vysvětleno. Rozpočet byl v roce 2015 plněn v souladu se schváleným plánem a příslušnými rozpočtovými opatřeními s výjimkou oblasti bytového hospodářství, kdy v důsledku přechodu správy pod MOb došlo k překročení rozpočtovaných výdajů. Jedná se však o mimořádnou situaci, která byla v rámci rozpočtu vyrovnána v jiné položce.

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu vzít zprávu o plnění rozpočtu za rok 2015 na vědomí.

2) Závěrečný účet za rok 2015, výsledky auditu hospodaření za rok 2015

Finanční výbor projednal předložený závěrečný účet a výsledky auditu s těmito závěry:

Součástí závěrečného účtu je sumarizace provedené inventarizace majetku a závazků, ve které je konstatováno, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Dle Závěrečné zprávy o provedené inventarizaci za rok 2015 a dle zprávy auditora však byly zjištěny inventarizační rozdíly, které budou opraveny v roce 2016. Závěrečný účet obsahuje tudíž chybnou informaci v oblasti inventarizačních rozdílů.

Finanční výbor se zajímal o položku Fond rozvoje bydlení ve výši 2 177 tis. Kč, a to z pohledu plánu jejího čerpání. Nebylo zdůvodněno a vysvětleno, proto bylo požadováno o doplnění a vysvětlení, příp. o doložení směrnice k tomuto fondu.

Dle Protokolu o přezkumu hospodaření za rok 2015 byly v oblasti pohledávek, závazků a účetnictví zjištěny nedostatky zejm. v oblasti inventarizací. Finanční výbor doporučuje věnovat pozornost odstranění nedostatků a opravit veškeré chyby účetnictví. Dále se finanční výbor dohodl, že provede ve sjednaném termínu, spolu s pracovnicemi finančního odboru, formální kontrolu inventarizačních zápisů roku 2015.

Přes uvedená zjištění a nedostatky finanční výbor nezjistil žádné významné skutečnosti, které by ho vedli k závěru, že závěrečný účet za rok 2015 by neodpovídal a zkresloval hospodaření obce v roce 2015, proto finanční výbor doporučuje zastupitelstvu jeho schválení.

3) Účetní závěrka 2015, zpráva o hospodářském výsledku roku 2015

Finanční výbor se seznámil s předloženými podklady k účetní závěrce a nezjistil, že účetní závěrka ve významných oblastech (s výjimkou v předchozím bodě uvedených nedostatků) neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Proto finanční výbor doporučuje zastupitelstvu účetní závěrku za rok 2015 schválit.

Zpráva o hospodářském výsledku za rok 2015 finančnímu výboru nebyla předložena. Z rozvahy za rok 2015 vyplývá, že hospodářským výsledkem za rok 2015 je zisk ve výši 7 378 921,91 Kč. Ze závěrečného účtu za rok 2015 vyplývá výše finančních prostředků k zapojení do rozpočtu roku 2016 ve výši 9 115 587,72 Kč. Finančnímu výboru nebyly předloženy žádné podklady a materiály s návrhy na zapojení těchto finančních prostředků v členění podle konkrétních navrhovaných akcí, proto finanční výbor navrhuje jejich zapojení do rozpočtu roku 2016 ve formě nespecifikované rezervy.

4) Kontrola rozpočtových opatření za období 02 – 05 /2016

Finanční výbor se zabýval vybranými položkami rozpočtových opatřeními za období od února do května 2016.

Bylo požadováno zdůvodnění rozpočtového opatření 4/2016 ve výši 103 tis. Kč z titulu navýšení rozpočtovaných kapitálových výdajů na rekonstrukci sociálního zařízení v kulturním zařízení. Paní Králová nebyla přítomna, proto bude FV požadovat zdůvodnění na zastupitelstvu dne 8.6.2016.

5) Informace k postupu odstraňování nedostatků auditu MMO

Finanční výbor byl informován, že dosud nejsou přijatá veškerá opatření k nápravě nedostatků, zjištěných zaměstnanci MMO, v rámci kontroly přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu. Vzhledem k novým zjištěním v rámci auditu hospodaření, doporučuje FV zaměřit se nejen na odstranění minulých nedostatků a zjištění kontrolního odboru MMO, ale i na odstranění nedostatků roku 2015 a jejich opravného zaúčtování v roce 2016. FV nabídl součinnost při odstranění těchto nedostatků.

6) Plnění rozpočtu 1-3/2016

Finančnímu výboru byla předložena zpráva o plnění rozpočtu za období 1-3/2016. Byly projednány jednotlivé položky příjmů a výdajů. Finanční výbor požadoval zdůvodnění položky 5171 bytového hospodářství, která byla pro rok 2016 rozpočtována ve výši 3 728 tis. Kč, a která není čerpána. Náplň této položky nebyla doložena ani vysvětlena.

7. Informace z odboru bytového a nebytového hospodářství

Oblast bytového a nebytového hospodářství byla v roce 2015 převedena do hlavní činnosti obce, tzn. veškeré příjmy a výdaje jsou evidovány stejně jako všechny ostatní položky činnosti obce.
Finanční výbor doporučuje, aby bylo provedeno analytické členění příjmů a výdajů, včetně přímých mzdových nákladů 2 zaměstnaňkyň bytového a nebytového hospodářství, aby bylo možné za kalendářní rok zjistit výsledek hospodaření (rozdíl příjmů a výdajů) této oblasti. Dále finanční výbor doporučuje dále vést odděleně běžný účet, používaný výhradně k příjmům a výdajům bytového a nebytového hospodářství.

Jedním ze zjištění auditu byl i nedostatek v oblasti inventarizace, výpočtu a správy opravných položek k pohledávkám spojeným s bytovým hospodářstvím. Jedná se o pohledávky (nedoplatky) za nájemným z bytů a nebytových prostor minulých let. Dle předložené dokumentace je dluh na nájemném (bez roku 2015) cca ve výši 2,5 mil Kč, vytvořené opravné položky k těmto pohledávkám ve výši cca 1,1 mil. Kč.

Touto agendou se v předchozích letech zabývala realitní agentura CITY, která ji předala k 31.10.2015 pod správu obce. Předaná agenda však neobsahuje dostatek informací, na základě kterých by bylo možné správně a efektivně spravovat oblast pohledávek, jejich vymáhání a správného účtování. Finanční výbor proto doporučuje řádné zdokladování veškerých pohledávek spojených s bytovým hospodářstvím a zabezpečit jejich vymáhání a správné zaúčtování, případné odepsání např. z titulu promlčení.

8) Různé

Finanční výbor ověřoval dokumentaci a zařazení k vybraným investičním akcím a opravám:

 1. nová parkoviště na Příborské ulici
 2. chodníku za domy ulice Příborská 16,18…sudá čísla směrem k ulici Domovská
 3. chodníky uvnitř vnitrobloku ulic Příborská-V.Huga-Šídlovecká-Obchodní.

Finanční výbor se usnesl, že se do konce roku 2016 bude podílet na kontrole hospodaření příspěvkových organizací obce (účast na veřejnosprávní kontrole obce). Požádal vedoucí finančního odboru o naplánování této kontroly.

Usnesení:

 1. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí „Zprávu o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová za leden až prosinec 2015“.
 2. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit závěrečný účet statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová za rok 2015.
 3. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit účetní závěrku statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová za rok 2015 a zapojení volných finančních prostředků do nespecifikované rezervy rozpočtu roku 2016.
 4. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu, po požadovaném vysvětlení a zdůvodnění, schválit předložená rozpočtová opatření statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová za období únor až květen 2016.
 5. Finanční výbor vzal na vědomí informace o postupu při odstraňování nedostatků auditu MMO a doporučuje finančnímu odboru městského obvodu Hrabová dále této oblasti věnovat pozornost a učinit další kroky k nápravě chyb.
 6. Finanční výbor vzal na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za období 1-3/2016 statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová.
 7. Finanční výbor doporučuje finančnímu odboru městského obvodu Hrabová zavedení analytické evidence v účtování příjmů a výdajů bytového a nebytového hospodářství a provedení detailní dokladování pohledávek bytového hospodářství a učinění příslušných kroků k jejich řádnému vymáhání, příp. k jejich odepsání.
 8. Finanční výbor se usnesl na podílení se při kontrole hospodaření příspěvkových organizací obce.

Hlasování o usnesení:

 • Pro: 3
 • Proti: 0
 • Zdrželo se: 0

Zapsala dne 6.6.2016: Květoslava Hrabovská, předsedkyně FV

Příloha: Prezenční listina

Štítky: , ,

3 Komentáře

 1. Stanislav Holiš říká:

  Souhlasím bezvýhradně s komentářem dědy Slavíka, moc hezky situaci popsal…

  • Šárka Tomisová říká:

   Právě jsem si jeho článek přečetla a musím taktéž souhlasit.
   A za kvalitní práci ve finančním výboru bych navrhovala nejenom pochvalu, ale adekvátní finanční odměnu.

 2. Miroslav Houžvička říká:

  Naprostý souhlas s článkem k finanční komisi. V kostce jsem na závěr zastupitelstva sdělil poděkování FK a p. Hrabovské, která se sobě vlastní skromností toto nechtěla přijmout. Víme všichni kde Hrabová byla-viz články v médiích o nejhorším obvodě a o neodstraňování nedostatků min. od r. 2012 a o udělování finančních sankcí. Po profesionálním obsazení této komise jde vše k lepšímu. Věřím, že Hrabová získá znovu dobré jméno, což si obyvatelé určitě zaslouží… Díky.

[email protected] [email protected]