Zápis z jednání finančního výboru – 28.5. 2018

Zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Hrabová konaného dne 28. května 2018.

Přítomní členové finančního výboru:

 • Květoslava Hrabovská
 • Vladislava Kopitzová

Nepřítomen – omluven:

 • Vladimír Petana

Další účastníci jednání:

 • Pavla Polášková
 • Michaela Matuštíková
 • Jana Ziobrová

Program jednání:

 1. Plnění rozpočtu 1-3/2018
 2. Závěrečný účet za rok 2017, výsledky auditu hospodaření za rok 2017
 3. Účetní závěrka za rok 2017, zpráva o hospodářském výsledku 2017
 4. Hospodářský výsledek příspěvkových organizací za rok 2017
 5. Rozpočtová opatření od minulého jednání ZMOb Hrabová
 6. Různé

Zápis z jednání:

1. Plnění rozpočtu 1-3/2018

Finančnímu výboru byla předložena zpráva o plnění rozpočtu za období leden-březen 2018. Byly projednány jednotlivé položky plnění příjmů a čerpání výdajů. Podána vysvětlení k jednotlivým položkám.

Usnesení:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí „Zprávu o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová za 1-3/2018“.

Hlasování o usnesení:

 • Pro: 2
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0

2. Závěrečný účet za rok 2017, výsledky auditu hospodaření za rok 2017

Finanční výbor projednal obsahový i formální stav závěrečného účtu. Do závěrečného účtu byly dle požadavku FV doplněny údaje o kapitálových výdajích roku 2017, byly doplněny položky hospodaření příspěvkových organizací. Závěrečný účet za rok 2017 je zpracován tak, že kromě zákonných povinných informací poskytuje i textové a pro občany srozumitelnější údaje o hospodaření. Při zpracování závěrečných účtů dalších let bychom doporučovali seznámit touto formou občany i s dalšími informacemi o hospodaření MOb Hrabová. např. o fungování jednotlivých komisí. Z obsahového hlediska závěrečného účtu 2017 vyplývá, že:

 • celkové příjmy po konsolidaci dosáhly 52,0 mil. Kč (rok 2016 49,3 mil. Kč)
 • daňové příjmy dosáhly 13,6 mil. Kč (rok 2016 14,2 mil. Kč)
 • celkové výdaje po konsolidaci dosáhly 42,7 mil. Kč (rok 2016 40,6 mil. Kč)
 • kapitálové výdaje dosáhly 10,1 mil Kč (rok 2016 5,6 mil. Kč)
 • ve fondu rozvoje bydlení je 2,2 mil. Kč
 • stav peněžních prostředků k 31.12.2017 byl ve výši 39,9 mil. Kč, z toho 5,6 mil. Kč jsou vázané prostředky, které jsou již zapojeny do rozpočtu a 34,3 mil. Kč jsou volné prostředky k případnému dalšímu zapojení do rozpočtu roku 2018 (srovnání roku 2016: 30,6 mil. Kč – 6,1 mil – 24,4 mil. Kč).

Ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 je nezávislým auditorem konstatováno, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, že nebyla zjištěna rizika, která by měla v budoucnosti negativní dopad na hospodaření územního celku. Chyby a nedostatky z dílčího přezkoumání byly odstraněny.

Usnesení:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit bez výhrad závěrečný účet statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová za rok 2017.

Hlasování o usnesení:

 • Pro: 2
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0

3. Účetní závěrka 2017, zpráva o hospodářském výsledku roku 2017

Finančnímu výboru byla předložena účetní závěrka v rozsahu rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu. Dále byla předložena inventarizační zpráva. Dle výsledků přezkumu hospodaření za rok 2017 dle nezávislého auditora účetní závěrka neobsahuje chyby. Provedená inventarizace byla předmětem předchozího jednání FV. FV neshledal v oblastech, kterým se věnoval nedostatky, které by měly vliv na správnost účetní závěrky roku 2017. Dle účetní závěrky za rok 2017 je vykázán hospodářský výsledek – zisk, ve výši 10 656 535,24 Kč (rok 2016: 6 235 155,52 Kč).

Usnesení:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit účetní závěrku, vč. zprávy o hospodářském výsledku statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová za rok 2017.

Hlasování o usnesení:

 • Pro: 2
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0

4. Hospodářský výsledek příspěvkových organizací za rok 2017

Dle předložených návrhů na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací vykázaly příspěvkové organizace zisk:

 • ZŠ ve výši 124 496,30 Kč (rok 2016: 313 759,99 Kč),
 • MŠ ve výši 1 436,27 Kč (rok 2016: 520 987,85 Kč).

Návrhy na rozdělení HV:

 • ZŠ 25 251 Kč do fondu odměn, zbytek do rezervního fondu (rok 2016: 10 500 Kč do fondu odměn, zbytek do rezervního fondu),
 • MŠ vše do rezervního fondu (rok 2016: vše do rezervního fondu).

Bylo zjišťováno, na základě jakých předpisů či pravidel je prováděna tvorba a následné čerpání fondů příspěvkových organizací. Žádné speciální vnitřní směrnice, či zakotvení pravidel ve zřizovacích listinách nejsou, je postupováno pouze podle a v mezích zákona.

Usnesení:

Finanční výbor doporučuje rozhodnout o převodu hospodářského výsledku příspěvkových organizací dle předložených návrhů. Zároveň FV doporučuje upravit pravidla pro tvorbu a čerpání fondů příspěvkových o rganizací.

Hlasování o usnesení:

 • Pro: 2
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0

5. Rozpočtová opatření od minulého jednání FV

Finanční výbor se zabýval vybranými položkami rozpočtových opatřeními za období o posledního jednání ZMO do data 28.5.2018, schválených radou MOb.

Usnesení:

FV doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí rozpočtová opatření přijaté RMOb Hrabová za období od posledního jednání ZMOb Hrabová do data jednání FV, tj. do dne 28.5.2018.

Hlasování o usnesení:

 • Pro: 2
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0

6. Různé

Dodavatelé energií

Finanční výbor zjistil, že na základě soutěží na dodávky energií, které provádí pro všechny své obvody SMO, je častými změnami dodavatelů energií neúměrně zatěžována administrativa našeho obvodu. Toto zatížení spočívá nejen v neustálých změnách dodavatelů, které sebou nese účtování v systému dodavatelů, záloh, vyúčtování, ale také následné administrativní kroky v případě dodavatelů, s nimiž byly smluvní vztahy ukončeny (poplatky z prodlení, insolvence). Tyto časté změny proto v konečném důsledku mohou vést k tomu, že výsledná, zdánlivě lepší vysoutěžená cena za dodávky energií bude vyšší, než kdyby k těmto častým změnám, mnohdy problematických dodavatelů ne docházelo.

FV proto doporučuje, aby starosta MOb Hrabová přednesl kompetentním osobám v rámci SMO, námitky proti časté změně dodavatelů energií, příp. vznesl požadavek, aby tento výběr prováděly jednotlivé obvody.

Usnesení:

Finanční výbor doporučuje zamezit časté změny v dodavatelích energií, neboť to sebou nese významnou administrativní a zřejmě i vyšší finanční náročnost.

Hlasování o usnesení:

 • Pro: 2
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0

Zapsala dne 31.5.2018: Květoslava Hrabovská, předsedkyně FV
Příloha: Prezenční listina

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]