Finanční a kontrolní výbor: Dotazy k přípravě stavby mateřské školy I

Předseda finančního výboru Ing. Bohumil Rundt požádal dne 6.5. 2020 na jednání zastupitelstva vedení obce, aby se vyjádřilo k následujícím otázkám, které se týkají přípravy stavby mateřské školy (administrátor dotace, veřejná zakázka, nevysvětlené odchylky od projekční ceny, atd.).

Přestože zastupitelstvo nejprve většinově nesouhlasilo se svoláním zastupitelstva v mimořádném termínu, pět zastupitelů (Ospalíková, Kelnarová, Orkáč, Skalský, Slíva) po jejich přehlasování o svolání mimořádného zastupitelstva požádalo písemně.

Tajemník úřadu Jan Socha přislíbil, že odpovědi na níže uvedené otázky vypracuje s paní Královou a včas je dodají před jednáním mimořádného zastupitelstva, které je svoláno na 20.5. 2020.


1. Způsob výběru administrátora dotace

Na základě usnesení rady ze dne 1.8.2018 byla uzavřena se společností HS Occasion, s.r.o. smlouva na administraci dotace na stavbu MŠ z fondu 88 IROP. Byly vystaveny dvě objednávky na částku 297 660 Kč a 24 200 Kč.

DOTAZY:

 1. Kdo doporučil, kdo oslovil a vybral firmu HS Occasion, s.r.o.?
 2. Existují záznamy o provedeném průzkumu trhu na administrátora dotace? Kdo průzkum trhu prováděl? Které firmy byly posuzovány v rámci prováděného průzkumu trhu?
 3. Je cena za služby HS Occasion s.r.o. cenou obvyklou v místě a čase? Existují záznamy o porovnávání ceny obvyklé? Kdo porovnávání prováděl? Které firmy a za jaké ceny byly porovnávány?
 4. Bylo před vystavením objednávek provedeno schválení správcem rozpočtu a provedeno rozpočtové opatření na objednané služby?

2. Způsob výběru administrátora veřejné zakázky

Administrátorem veřejných zakázek byla vybrána společnost VIA Consult a.s. (smlouva S 00732/2018) za cenu 84 700 Kč.

DOTAZY:

 1. Kdo doporučil, kdo oslovil a vybral firmu VIA Consult a.s.?
 2. Existují záznamy o provedeném průzkumu trhu na administrátora výběrového řízení? Kdo průzkum trhu prováděl? Které firmy byly posuzovány v rámci prováděného průzkumu trhu?
 3. Je cena za služby VIA Consult a.s. cenou obvyklou v místě a čase? Existují záznamy o porovnávání ceny obvyklé? Kdo porovnávání prováděl? Které firmy a za jaké ceny byly porovnávány?

3. SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Společnost VIA Consult a.s., navrhla v roce 2019 provedení změny, resp. zpracování nového Zadávacího řádu na zadávání zakázek malého rozsahu. Tuto novou směrnici sama a BEZPLATNĚ vypracovala. Rada tuto směrnici bez konzultace s finančním a kontrolním výborem či komisí VDE schválila, s platností od 1.9.2019.

DOTAZY:

 1. Kdo a z jakých důvodů inicioval zpracování nové směrnice? Ve kterých bodech byl nevyhovující stávající Zadávací řád?
 2. Kdo spolupracoval ze strany úřadu na znění nové směrnice, kdo k ní podával připomínky před jejím schválením?

Následně podle nové směrnice pan starosta bez projednání v radě (což by podle starého zadávacího řádu nebylo možné) uzavřel další smlouvu se společností VIA Consult a.s. (S 00819/2019) na administraci výběrových řízení na zabezpečení TDI a BOZP na stavbě MŠ, ve výši 131 890 Kč.

DOTAZY:

 1. Kdo oslovil a vybral firmu VIA Consult a.s.?
 2. Existují záznamy o provedeném průzkumu trhu na administrátora výběrového řízení? Kdo průzkum trhu prováděl? Které firmy se dostaly do průzkumu trhu?
 3. Je cena za služby VIA Consult a.s. cenou obvyklou v místě a čase? Existují záznamy o porovnávání ceny obvyklé? Kdo porovnávání prováděl? Které firmy a za jaké ceny byly porovnávány?

4. Diskriminační a neprojednané zadávací podmínky

Na základě smlouvy na administraci výběrového řízení na zhotovitele MŠ společnost VIA Consult a.s. vypracovala zadávací dokumentaci k výběrovému řízení, v celkovém rozsahu 28 stran. Zejm. v oblasti definovaných požadavků na technickou kvalifikaci zhotovitele jsou uvedeny podmínky, které se jeví jako diskriminační, s neadekvátně přísnými a specifickými podmínkami zhotovitele. Takovýmto neúměrně přísným podmínkám vyhovuje málo firem v našem regionu, proto muselo být patrné, že se do výběrového řízení přihlásí omezený počet uchazečů.

DOTAZY:

 1. Kdo spolupracoval ze strany úřadu na znění zadávacích podmínek, kdo k nim podával jakékoli připomínky, podněty, či prováděl úpravy před jejich předložením ke schválení?
 2. Bylo znění zadávacích podmínek konzultováno či dáno k posouzení  jakémukoli dalšímu odborníkovi z oblasti stavebnictví ?
 3. Byl návrh zadávacích podmínek předložen k připomínkování komisi VDE?

5. Nevysvětlené odchylky projekčních ceny

Ocenění stavby:

 • Žádost o dotaci (září 2018) – cena dle PD pro stavební povolení:
 • 52 094 319,85 Kč (cena VČETNĚ technologie kuchyně a vnitřního vybavení v ceně cca 4 mil. Kč)
 1. Realizační cena (březen 2019) – cena dle PD pro výběrové řízení:
 • 61 768 727,35 Kč (cena BEZ technologie kuchyně a vnitřního vybavení)
 • NÁRŮST CENY O CCA  19%
 1. Vysoutěžená cena (září 2019)
 • 72 479 888,30 Kč (cena BEZ technologie kuchyně a vnitřního vybavení)
 • NÁRŮST CENY O DALŠÍCH CCA 17%

DOTAZY:

 1. Je ocenění stavby dle A. a B. provedeno v cenách ÚRS?
 2. Proč a v jakých oblastech či položkách se tak významně liší ocenění stavby v žádosti o dotaci (A.) a realizační cena (B.). Které části a položky byly navýšeny? Jak navýšení zdůvodnil projektant?
 3. Je vysoutěžená cena ve výši 117,34% projekční ceny cenou obvyklou? Jakým způsobem bylo ověřeno a zdůvodněno že se jedná o cenu obvyklou? Které podobné zakázky v místě a čase byly zahrnuty do srovnání při posuzování ceny obvyklé? Příp. jaké jiné argumenty (např. veřejný zájem) byly použity pro zdůvodnění ceny obvyklé?
 4. Byly vzneseny dotazy na projektanta ke zdůvodnění rozdílu mezi vysoutěženou a projekční cenou?
 5. Byly při schvalování smlouvy o dílo se společností MORYS s.r.o. seznámeni zastupitelé s projekční cenou? Pokud ano, jak byla při schvalování smlouvy o dílo zdůvodněna odchylka mezi vysoutěženou a projekční cenou?

6. DOTACE IROP

V rámci výzvy IROP č. 88 byla podána žádost na přidělení dotace na financování stavby MŠ. Jak již dříve FV a KV konstatoval , tak podaná žádost o dotaci neobsahovala potřebnou dokumentaci, která nebyla doložena ani na základě výzvy k doplnění, proto byla žádost našeho obvodu vyřazena z důvodu nesplnění podmínek výzvy č. 88.

DOTAZY:

 1. Proč projektant  souladu s vyhláškou č. 49/2006 Sb., o dokumentaci staveb a v souladu s vyhláškou č. 183/2018 Sb. , o náležitostech  rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu nepředložil včas a v pořádku následující doklady, příp. proč je nedoplnil, aby byly kompletní?:
 • katastrální situaci se zákresem místa napojení kanalizační přípojky, odvádějící odpadní vody od odlučovače tuku (OT), na kanalizační řád pro veřejnou potřebu ve správě OVAK a.s.
 • v situačním výkresu v měřítku 1:50 doplněný zákres napojení OT na kanalizační potrubí
 • výkres  technologického schématu OT- neodpovídal typu navrženého OT
 • nezapracoval do technologického schématu rozměry – výšky potrubí nátoku a výtoku, průměru potrubí, vypouštění
 • do výkresu a technické zprávy nedoplnil umístění OT, a to číslo podlaží a číslo místnosti
 • do TZ nedoplnit návrh OT dle výpočtu
 • do TZ nedoplnil parametry OT- popis, velikost NS
 • nedoplnil popis likvidace tuku
 • nedoplnil popis a označení ve výkresu místa odběru vzorků
 • nedoplnil souřadnice XY, stavby vodního díla
 • nedodal vyjádření správce povodí
 • nedodal vyjádření správce kanalizační sítě
 1. Kdo ze zaměstnanců úřadu byl kompetentní a zodpovědný za správně předložené doklady projektantem ke společnému povolení? Kdo spolupracoval s projektantem, kdo od něho přebíral, kdo kontroloval jednotlivé části projektové dokumentace. Kdo ověřoval, že byla k datu předání a převzetí dokumentace kompletní? Ke kterému datu byla předána a převzata kompletní projektová dokumentace, tzn. vč. veškerých povinných součástí, aby splňovala veškeré podmínky dle výše uvedených zákonných předpisů?
 2. Od kterého data měl starosta, tajemník či jiný zaměstnanec úřadu k dispozici informaci, že byla naše žádost definitivně (bez možnosti odvolání či jiného použití jiného opravného prostředku) vyřazena ze seznamu žadatelů o dotaci IROP č. 88 z  důvodu nesplnění podmínek dotace?
 3. Kdo je odpovědný za nesplnění a nedodání potřebných dokladů dle podmínek dotace IROP č. 88? Bylo zahájeno jednání o náhradě škody s odpovědnou osobou, či vymáhání dalších sankcí za nesplnění smluvních ujednání?
Štítky: , ,

2 Komentáře

 1. Vladimír Slavík říká:

  Při výběru zhotovitele každé veřejné zakázky má velkou zodpovědnost výběrová komise, Usoudil jsem tak po prostudování příslušného materiálu MV s názvem “Veřejné zakázky”. Jde o informace pro zastupitele, kteří mohou být pověřeni členstvím v těchto komisích. Nikde jsem se nedočetl, kdo působil ve výběrové komisi pro tuto zakázku.

 2. Radomír Orkáč říká:

  Nepřeceňoval bych možnosti hodnotící komise (pouhá komise pro otevírání obálek). Její úkol je pouze kontrola: dodržení lhůty pro podání nabídek, identifikačních údajů účastníků zadávacího řízení; údajů z nabídek odpovídajícím číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení. Jinak řečeno, hodnotící komise pouze překontrolovala přepsané údaje a vyhodnocená bodová ohodnocení z nabídek, což připravila společnost Via Consulting, což souhlasilo. Nic víc, nic míň…

[email protected] [email protected]