Finanční a kontrolní výbor: Dotazy k přípravě stavby mateřské školy II

Chybou v procesu předkládání dokumentace přišel náš obvod o možnost získání 85% dotace z částky 52 mil. Kč, tj. cca 44 mil. Kč. Za což je někdo zodpovědný a je nutné požadovat náhradu škody. Členové finančního a kontrolního výboru sestavili na základě svých původních dotazů a odpovědí starosty Igora Trávníčka své hodnocení a další dotazy k přípravě stavby mateřské školy.

A) Způsob výběru administrátora dotace

Na základě usnesení rady ze dne 1.8. 2018 byla uzavřena se společností HS Occasion, s.r.o. smlouva na administraci dotace na stavbu MŠ z fondu 88 IROP. Byly vystaveny dvě objednávky na částku 297 660 Kč a 24 200 Kč.

1. Kdo doporučil, kdo oslovil a vybral firmu HS Occasion, s.r.o.?

Odpověď starosty:

  • Firma HS Occasion Úřadu MOb v minulosti emailem nabízela různé dotační tituly na některé investiční záměry MOb (multifunkční halu, kanalizaci, kulturní zařízení, výstavba či rozšíření MŠ, dovybavení ZŠ, energetický management). Tato firma vedení MOb jako první informovala o chystané výzvě z IROP na možnost získání dotace na MŠ Bažanova.

Doplňující dotazy výborů:

  • S kým firma HS Occasion komunikovala? Komu v minulosti mailem nabízela různé dotační tituly? Kterou osobu ve vedení informovala?

2. Existují záznamy o provedeném průzkumu trhu na administrátora dotace? Kdo průzkum trhu prováděl? Které firmy byly posuzovány v rámci prováděného průzkumu trhu?

Odpověď starosty:

  • Ne, pro rozhodnutí rady byly předložena cenové nabídky společnosti HS Occasion, s.r.o.

Hodnocení výborů:

  • Došlo k porušení tehdy platného zadávacího řádu, ve kterém je uvedeno, že zadavatel je povinen vycházet z informací trhu a svých zkušeností.

3. Je cena za služby HS Occasion s.r.o. cenou obvyklou v místě a čase? Existují záznamy o porovnávání ceny obvyklé? Kdo porovnávání prováděl? Které firmy a za jaké ceny byly porovnávány?

Odpověď starosty:

  • Žádné záznamy o porovnání cen nejsou k dispozici.

Hodnocení výborů:

  • Došlo k porušení tehdy platného zadávacího řádu, ve kterém je uvedeno, že zakázku je možné zadat pouze za cenu v místě obvyklou.

4. Bylo před vystavením objednávek provedeno schválení správcem rozpočtu a provedeno rozpočtové opatření na objednané služby?

Odpověď starosty:

  • Rozpočtové opatření nebylo třeba provádět vzhledem k tomu, že ve schváleném rozpočtu na rok 2018 bylo v kapitálové rezervě na mateřskou školu schváleno 5 mil. Kč. Pro vystavení výše uvedených objednávek byla následně provedena úprava rozpočtu a to přesunem na jednotlivé položky s příslušným ORG.

B) Způsob výběru administrátora veřejné zakázky

Administrátorem veřejných zakázek byla vybrána společnost VIA Consult a.s. (smlouva S 00732/2018) za cenu 84 700 Kč.

1. Kdo doporučil, kdo oslovil a vybral firmu VIA Consult a.s.?

Odpověď starosty:

  • Firmu VIA Consult a.s. Třinec doporučila pražská firma HS Occasion, s.r.o.

Hodnocení výborů:

  • Dle vyjádření firmy HS OCCasion, kterou si písemně vyžádal kontrolní výbor, firma HS Occasion, s.r.o. žádnou firmu, tutíž ani VIA Consult a.s. NEDOPORUČOVALA.

2. Existují záznamy o provedeném průzkumu trhu na administrátora výběrového řízení? Kdo průzkum trhu prováděl? Které firmy byly posuzovány v rámci prováděného průzkumu trhu?

Odpověď starosty:

  • Ne. Pro rozhodnutí rady byla předložena cenová nabídka formou návrhu příkazní smlouvy.

Hodnocení výborů:

  • Došlo k porušení tehdy platného zadávacího řádu, ve kterém je uvedeno, že zadavatel je povinen vycházet z informací trhu a svých zkušeností.

3. Je cena za služby VIA Consult a.s. cenou obvyklou v místě a čase? Existují záznamy o porovnávání ceny obvyklé? Kdo porovnávání prováděl? Které firmy a za jaké ceny byly porovnávány?

Odpověď starosty:

  • Žádné záznamy o porovnání cen nejsou k dispozici.

Hodnocení výborů:

  • Došlo k porušení tehdy platného zadávacího řádu, ve kterém je uvedeno, že zakázku je možné zadat pouze za cenu v místě obvyklou.
  • V roce 2020 byla vysoutěžena zakázka na administraci VŘ na přístavbu KD za cenu cca 25 tis. Kč. Cena společnosti VIA Consult 85 tis. Kč je neúměrně vysoká.

C) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Společnost VIA Consult a.s., navrhla v roce 2019 provedení změny, resp. zpracování nového Zadávacího řádu na zadávání zakázek malého rozsahu. Tuto novou směrnici sama a BEZPLATNĚ vypracovala. Rada tuto směrnici bez konzultace s finančním a kontrolním výborem či komisí VDE schválila, s platností od 1.9. 2019.

1. Kdo a z jakých důvodů inicioval zpracování nové směrnice? Ve kterých bodech byl nevyhovující stávající Zadávací řád?

Odpověď starosty:

  • Společnost VIA Consult a.s. upozornila RMOb na některé nedostatky v dosud platném Zadávacím řádu, Rada nechala společnost vytvořit návrh nového ZŘ.

Doplňující dotazy výborů:

  • Na jaké konkrétní nedostatky společnost VIA Consult upozornila? Znění přepracovaných zadávacích podmínek se jeví jako účelové.

2. Kdo spolupracoval ze strany úřadu na znění nové směrnice, kdo k ní podával připomínky před jejím schválením?

Odpověď starosty:

  • Návrhy nových směrnic pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu byly za osobní účasti zpracovatele konzultovány za přítomnosti všech radních. Kdyby rada necítila potřebu úprav, popř. přijetí nových směrnic pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nepřijala by usnesení.

Následně podle nové směrnice pan starosta bez projednání v radě (což by podle starého zadávacího řádu nebylo možné) uzavřel další smlouvu se společností VIA Consult a.s. (S 00819/2019) na administraci výběrových řízení na zabezpečení TDI a BOZP na stavbě MŠ, ve výši 131 890 Kč.

3. Kdo oslovil a vybral firmu VIA Consult a.s.?

Odpověď starosty:

  • Příkazní smlouva na administraci výběrového řízení na TDI a BOZP, byla uzavřena v souladu s novými přijatými směrnicemi. Automaticky se předpokládalo, že ten, kdo vybral realizátora stavby MŠ, zajistí i výběr TDI a BOZP.

Doplňující dotazy výborů:

  • Kdo automaticky předpokládal, že musí firma VIA Consult administrovat VŘ na TDI a BOZP? Jednalo se o zakázky malého rozsahu, které by podle starého zadávacího řádu byly zveřejněny na profilu zadavatele, tzn. byla by přístupné i pro neoslovené uchazeče. Avšak podle nové směrnice, kterou nám (si) společnost Via Consult bezplatně zpracovala se jednalo o uzavřené výběrové řízení, které bylo zcela v režii společnosti VIA Consult.

4. Existují záznamy o provedeném průzkumu trhu na administrátora výběrového řízení? Kdo průzkum trhu prováděl? Které firmy se dostaly do průzkumu trhu?

Odpověď starosty:

  • Průzkum trhu neproběhl.

Doplňující dotazy výborů:

  • Kdo navrhnul oslovené firmy do uzavřeného výběrového řízení na TDI a BOZP? Kdo zpracoval diskriminační zadávací podmínky? Kdo na nich ze strany úřadu spolupracoval?

5. Je cena za služby VIA Consult a.s. cenou obvyklou v místě a čase? Existují záznamy o porovnávání ceny obvyklé? Kdo porovnávání prováděl? Které firmy a za jaké ceny byly porovnávány?

Odpověď starosty:

  • Žádné záznamy o porovnání cen nejsou k dispozici.

D) Diskriminační a neprojednané zadávací podmínky

Na základě smlouvy na administraci výběrového řízení na zhotovitele MŠ společnost VIA Consult a.s. vypracovala zadávací dokumentaci k výběrovému řízení, v celkovém rozsahu 28 stran. Zejm. v oblasti definovaných požadavků na technickou kvalifikaci zhotovitele jsou uvedeny podmínky, které se jeví jako diskriminační, s neadekvátně přísnými a specifickými podmínkami zhotovitele. Takovýmto neúměrně přísným podmínkám vyhovuje málo firem v našem regionu, proto muselo být patrné, že se do výběrového řízení přihlásí omezený počet uchazečů.

1. Kdo spolupracoval ze strany úřadu na znění zadávacích podmínek, kdo k nim podával jakékoli připomínky, podněty, či prováděl úpravy před jejich předložením ke schválení?

Odpověď starosty:

  • Vzhledem k závažnosti a naléhavosti výběrového řízení byly zpracované zadávací podmínky vč. návrhu smlouvy o dílo zalány k projednání v radě, nikdo z radních neměl žádné připomínky. Dle zápisu z rady se radní zajímali jen o zahájení realizace stavby.

2. Bylo znění zadávacích podmínek konzultováno či dáno k posouzení  jakémukoli dalšímu odborníkovi z oblasti stavebnictví?

Odpověď starosty:

  • Není nám znám důvod, proč by měly být zadávací podmínky posuzovány dalším odborníkem z oblasti stavebnictví, když výběrové řízení bylo zadáno profesionální společnosti, jejíž náplní je realizace výběrových řízení (viz množství referencí).

3. Byl návrh zadávacích podmínek předložen k připomínkování komisi VDE?

Odpověď starosty:

  • Komisi VDE zadávací podmínky nebyly předloženy, protože tento požadavek z pozice radního, který byl předsedou komise VDE, nebyl požadován.

Hodnocení výborů:

  • Dle smlouvy s VIA Consult je zadavatel povinen spolupracovat na vypracování zadávacích podmínek. Pokud nikdo ze strany úřadu nebyl schopen či ochoten podílet se na této spolupráci, bylo vhodné při takto významné investici přizvat odborníka, který by zastupoval úřad při tvorbě zadávacích podmínek, aby byly zadávací podmínky vypracovány dle našich požadavků a záměrů, nikoli podle požadavků a záměrů administrátora VZ.
  • Vypracování zadávacích podmínek bylo zcela ponecháno na společnosti Via Consult, která byla vybrána bez výběrového řízení, bez průzkumu trhu, pouze na základě doporučení společnosti HC Occasion, která byla vybrána stejným netransparentním způsobem. Navíc ujednáním ve smlouvě o povinnosti spolupráce jsme v důsledku své neaktivity zodpovědní za případné chyby v dokumentaci i ve VZ. Svojí neaktivitou jsme tak nejen porušili podmínky smlouvy, ale především jsme zapříčinili, že administrátor nastavil diskriminační zadávací podmínky, vytvářející bezdůvodné překážky hospodářské soutěže, které vedly k nízkému počtu přihlášených uchazečů a tím k dosažení ceny VZ, která vysoce překračuje cenu obvyklou.

E) Nevysvětlené odchylky projekčních ceny

Ocenění stavby:

 • A) Žádost o dotaci (září 2018) – cena dle PD pro stavební povolení:
  • 52 094 319,85 Kč (cena VČETNĚ technologie kuchyně a vnitřního vybavení v ceně cca 4 mil. Kč)
 • B) Realizační cena (březen 2019) – cena dle PD pro výběrové řízení:
  • 61 768 727,35 Kč (cena BEZ technologie kuchyně a vnitřního vybavení)
  • NÁRŮST CENY O CCA  19%
 • Vysoutěžená cena (září 2019)
  • 72 479 888,30 Kč (cena BEZ technologie kuchyně a vnitřního vybavení)
  • NÁRŮST CENY O DALŠÍCH CCA 17%

1. Je ocenění stavby dle A. a B. provedeno v cenách ÚRS?

Odpověď starosty:

  • Nevíme. To nám musí zodpovědět zpracovatel PD.

2. Proč a v jakých oblastech či položkách se tak významně liší ocenění stavby v žádosti o dotaci (A.) a realizační cena (B.). Které části a položky byly navýšeny? Jak navýšení zdůvodnil projektant?

Odpověď starosty:

  • Nevíme. To nám musí zodpovědět zpracovatel PD.

3. Je vysoutěžená cena ve výši 117,34% projekční ceny cenou obvyklou? Jakým způsobem bylo ověřeno a zdůvodněno že se jedná o cenu obvyklou? Které podobné zakázky v místě a čase byly zahrnuty do srovnání při posuzování ceny obvyklé? Příp. jaké jiné argumenty (např. veřejný zájem) byly použity pro zdůvodnění ceny obvyklé?

Odpověď starosty:

  • Přesnou odpověď neznáme. Je to dotaz na administrátora VZ. Zadavatel má právo od zakázky odstoupit, což se nestalo ani v RMOb ani v ZMOb.

Doplňující dotazy výborů:

  • Vznesl někdo z úřadu dotaz na administrátora VZ? Pokud ano, kdo a jaký byl text tohoto dotazu, kdy byl vznesen, jaká byla odpověď?
  • Pokud ne, kdo ze strany úřadu provedl srovnání a posuzování ceny obvyklé před schválením SOD?

4. Byly vzneseny dotazy na projektanta ke zdůvodnění rozdílu mezi vysoutěženou a projekční cenou?

Odpověď starosty:

  • Dotazy na projektanta vzneseny nebyly, neboť je v té době nikdo nevyžadoval.

Doplňující dotazy výborů:

  • Pokud nebyly na projektanta vzneseny dotazy, kdo ze strany úřadu provedl srovnání a posuzování ceny obvyklé před schválením SOD? Kdo zdůvodnil ze strany úřadu odchylku mezi vysoutěženou a projekční cenou?

5. Byly při schvalování smlouvy o dílo se společností MORYS s.r.o. seznámeni zastupitelé s projekční cenou? Pokud ano, jak byla při schvalování smlouvy o dílo zdůvodněna odchylka mezi vysoutěženou a projekční cenou?

Odpověď starosty:

  • 7.10. 2019 – Proběhlo posouzení a hodnocení nabídek za přítomnosti třech radních. Zde již byla známá cena vítězného uchazeče a nebyl vznesen dotaz na rozpočtované náklady.
  • 16.10. 2019 – Usnesením č. 22/586 rada vzala na vědomí výsledky výběrového řízení, souhlasila s přidělením zakázky a doporučila zastupitelstvu rozhodnout o uzavření smlouvy.
  • 31.10. 2019 – Zastupitelstvo rozhodlo o uzavření smlouvy o dílo. V průběhu celého zadávacího řízení až do rozhodnutí zastupitelstva nebyl vznesen dotaz na rozpočtované náklady. Přesto všechno tyto náklady byly uvedeny v zadávací dokumentaci, a tudíž byli všem známé a veřejně dostupné vzhledem k tomu, že celá zadávací dokumentace byla zveřejněna na profilu zadavatele a tudíž na oficiálních stránkách ÚMOb.

F) Dotace IROP

V rámci výzvy IROP č. 88 byla podána žádost na přidělení dotace na financování stavby MŠ. Jak již dříve FV a KV konstatoval, tak podaná žádost o dotaci neobsahovala potřebnou dokumentaci, která nebyla doložena ani na základě výzvy k doplnění, proto byla žádost našeho obvodu vyřazena z důvodu nesplnění podmínek výzvy č. 88.

1. Proč projektant  souladu s vyhláškou č. 49/2006 Sb., o dokumentaci staveb a v souladu s vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech  rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu nepředložil včas a v pořádku následující doklady, příp. proč je nedoplnil, aby byly kompletní?

 • Katastrální situaci se zákresem místa napojení kanalizační přípojky, odvádějící odpadní vody od odlučovače tuku (OT), na kanalizační řád pro veřejnou potřebu ve správě OVAK a.s.
 • V situačním výkresu v měřítku 1:50 doplněný zákres napojení OT na kanalizační potrubí.
 • Výkres  technologického schématu OT- neodpovídal typu navrženého OT.
 • Nezapracoval do technologického schématu rozměry – výšky potrubí nátoku a výtoku, průměru potrubí, vypouštění.
 • Do výkresu a technické zprávy nedoplnil umístění OT, a to číslo podlaží a číslo místnosti.
 • Do TZ nedoplnit návrh OT dle výpočtu.
 • Do TZ nedoplnil parametry OT- popis, velikost NS.
 • Nedoplnil popis likvidace tuku.
 • Nedoplnil popis a označení ve výkresu místa odběru vzorků.
 • Nedoplnil souřadnice XY, stavby vodního díla.
 • Nedodal vyjádření správce povodí.
 • Nedodal vyjádření správce kanalizační sítě.

Odpověď starosty:

  • Toto jsou dotazy na projektanta ing. Rosypala, které se nám do této doby nepodařilo zajistit.

2. Kdo ze zaměstnanců úřadu byl kompetentní a zodpovědný za správně předložené doklady projektantem ke společnému povolení? Kdo spolupracoval s projektantem, kdo od něho přebíral, kdo kontroloval jednotlivé části projektové dokumentace. Kdo ověřoval, že byla k datu předání a převzetí dokumentace kompletní? Ke kterému datu byla předána a převzata kompletní projektová dokumentace, tzn. vč. veškerých povinných součástí, aby splňovala veškeré podmínky dle výše uvedených zákonných předpisů?

Odpověď starosty:

  • Koncept dokumentace pro společné povolení stavby – převzal dne 9.8. 2018 – starosta.
  • Čistopis dokumentace pro společné povolení – převzal dne 6.9. 2018 – starosta.
  • Žádost o vydání společného povolení – předáno dne 10.9. 2018 na podatelnu magistrátu.
  • Čistopis dokumentace pro provádění stavby- převzala dne 14.12. 2018.
  • Zodpovědnost za úplnost a správnost je na základě smlouvy o dílo a smlouvy příkazní S00359/2018 ze dne 4.4. 2018 a udělené plné moci na společnosti DUPLEX s.r.o.

Doplňující dotazy výborů:

  • Kdo ze zaměstnanců úřadu byl kompetentní a zodpovědný za správně předložené doklady projektantem ke společnému povolení? Kdo ověřoval, že byla k datu předání a převzetí dokumentace kompletní? Ke kterému datu byla předána a převzata kompletní projektová dokumentace, tzn. vč. veškerých povinných součástí, aby splňovala veškeré podmínky dle výše uvedených zákonných předpisů?

3. Od kterého data měl starosta, tajemník či jiný zaměstnanec úřadu k dispozici informaci, že byla naše žádost definitivně (bez možnosti odvolání či jiného použití jiného opravného prostředku) vyřazena ze seznamu žadatelů o dotaci IROP č. 88 z  důvodu nesplnění podmínek dotace?

Odpověď starosty:

  • 29.8. 2019 byla doručena odpověď na stížnost proti rozhodnutí o vyřazení žádosti o finanční podporu reg.č.CZ.06.67/0.0/0.0/18_110/0009923 z Ministerstva pro místní rozvoj, kterou rada městského obvodu usnesením č. 19/515 ze dne 4.9. 2019 vzala na vědomí. Definitivní rozhodnutí MMR o zamítnutí dotace je datováno 12.12. 2019.

Hodnocení výborů:

  • Uváděné definitivní rozhodnutí MMR datované 12.12. 2019, doručené 13.12. 2019 je opakovanou odpovědí na stížnost, nikoli rozhodnutím o vyřazení žádosti. Toto definitivní rozhodnutí bylo ze dne 9.5. 2019, doručeno 22.5. 2019. Podávané žádosti nemohly zvrátit rozhodnutí ze dne 9.5. 2019. Přesto pan starosta opakovaně, i po datu 22.5. 2019 ubezpečoval zastupitele, že „jsme stále ve hře o získání dotace“, a to i po datu 12.12. 2019, které sám uvádí jako definitivní datum.

4. Kdo je odpovědný za nesplnění a nedodání potřebných dokladů dle podmínek dotace IROP č. 88? Bylo zahájeno jednání o náhradě škody s odpovědnou osobou, či vymáhání dalších sankcí za nesplnění smluvních ujednání?

Odpověď starosty:

  • Odpověď na ÚMOb neznáme, viníka nikde nespatřujeme. To že stavební řízení probíhalo tak, jak probíhalo je jen věcí státní správy a podmínek stanovených stavebním řádem a termínů stanovených správním řádem. To jsou věci pevně dané a neměnné.

Doplňující dotazy výborů:

  • K vyřazení naší žádosti o dotaci došlo z důvodu nedodání potřebné dokumentace, a to ani po dvou výzvách učiněných ze strany hodnotitelů dotace. Po první výzvě byl vědomě odeslán dokument pdf, který byl vydáván za doplnění požadované dokumentace, přestože v té chvíli stále nebyla dokumentace k dispozici. Kdo rozhodl, že bude takovýto vadný pdf soubor odeslán?
  • K vyřazení naší žádosti tudíž nedošlo ve fázi výběru nejvhodnějších projektů, ale ve fázi hodnocení projektů, ve fázi kontroly přijatelnosti a splnění formálních náležitostí projektu. Nesplnění formálních náležitostí není možné svalovat na státní správu, stavební a správní řád. Nesplnění formálních náležitostí je chybou, za kterou musí nést konkrétní osoba či subjekt zodpovědnost. Touto osobou či subjektem je buď projektant, který k datu předání a převzetí kompletní dokumentace nepředal veškerou dokumentaci nebo osoba odpovědná za řádné převzetí kompletní dokumentace, příp. určený koordinátor stavby, či společnosti HC Occasion, která měla celý proces administrovat a neupozornila na nedostatky a chybějící dokumentaci.
  • Chybou v procesu předkládání dokumentace přišel náš obvod o možnost získání 85% dotace z částky 52 mil. Kč, tj. cca 44 mil. Kč. Za což je někdo zodpovědný a je nutné požadovat náhradu škody.
Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]