Zápis z jednání finančního výboru – 24.8. 2017

Zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Hrabová.

Datum jednání: 24.8. 2017
Přítomní členové finančního výboru: Květoslava Hrabovská, Vladislava Kopitzová, Vladimír Petana
Další účastníci jednání: Pavla Polášková, Michaela Matuštíková, Jan Socha

Program jednání:

  1. Plnění rozpočtu 1- 6/2017
  2. Žádost o dotaci SOKOL Hrabová
  3. Odpis pohledávek
  4. Rozhodnutí rady o snížení nájemného restaurace BESKYD
  5. Návrh kapitálového rozpočtu 2018
  6. Různé

Zápis z jednání:

1. Plnění rozpočtu 1-6/2017

Finančnímu výboru byla předložena zpráva o plnění rozpočtu za období leden-březen 2017. Byly projednány jednotlivé položky plnění příjmů a čerpání výdajů. Ze strany finančního odboru byla podána požadovaná vysvětlení k jednotlivým položkám.

Usnesení:
FV doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí „Zprávu o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová za 1-6/2017“.

Hlasování o usnesení:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0

2. Žádost o dotaci TJ SOKOL Hrabová

TJ SOKOL Hrabová požádal o poskytnutí účelové dotace na zhotovení architektonické studie multifunkčního hřiště. O poskytnutí této dotace rozhodlo zastupitelstvo již na svém jednání dne 7.9.2016. Následně byla žádost stažena a vyčleněné finanční prostředky byly přeúčtovány na jinou položku rozpočtu. Nyní je žádost předložena znovu s tím, že původní žádost o poskytnutí dotace ve výši 50 tis. Kč byla navýšena na 97 tis. Kč z titulu potřeby rozšířit architektonickou studii na investiční záměr.

Usnesení:
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo již jednou jednalo a rozhodlo o poskytnutí této dotace, doporučuje FV, aby zastupitelstvo, po vysvětlení potřeby zvýšených finančních prostředků, schválilo poskytnutí této do
tace.

Hlasování o usnesení:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0

3. Odpisy nedobytných pohledávek

Finanční výbor projednával odpisy pohledávek, které budou předmětem jednání příštího zastupitelstva.

Pohledávka č. 1 ve výši 291 205 Kč. Jedná se o pohledávku, kdy dlužník zemřel a dědické řízení bylo zastaveno, tudíž neexistuje dědic dluhu, pohledávka je nevymahatelná. Nevymahatelnost je potvrzena ve vyjádření právní kanceláře, pracující pro MOb Hrabová.

Pohledávka č. 2 ve výši 34 479 Kč
Jedná se o pohledávku, kdy s dlužníkem byl sjednaný splátkový kalendář, který však neplnil. Část pohledávky byla přihlášena do insolventního řízení dlužníka, které bylo z důvodu vzniku dalších dluhů zrušeno, pro nedostatek majetku byl zrušen i konkurz dlužníka. Jedná se o dlužníka, který má více peněžitých závazků a žádný postižitelný majetek. Dle vyjádření právní kanceláře se jeví být značně nepravděpodobné, že by se podařilo vymožení našich pohledávek. Dlužník je však zaměstnán, proto existuje šance na vymožení pohledávky, a to podáním žaloby k soudu a následným exekučním příkazem na mzdu. Bylo by proto vhodné zjistit rozsah ostatních vydaných exekučních příkazů na mzdu dlužníka, neboť splácení exekučních příkazů probíhá podle pořadí data doručení plátci mzdy (zaměstnavateli). Na základě tohoto zjištění bychom byli schopni lépe posoudit, zda pohledávku odepsat, či zda se pokusit, při vynaložení dalších finančních prostředků (soudní plus právní poplatky), o vymáhání prostřednictví exekuce na mzdu dlužníka.

Usnesení:
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu udělit souhlas s odpisem pohledávky č. 1, u pohledávky č. 2 doporučuje rozhodnutí o odpisu ponechat až po zjištění výše uvedených informací.

Hlasování o usnesení:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0

4. Snížení nájemného restaurace BESKYD

Finanční výbor projednal rozhodnutí rady 71/1597 o snížení nájemného nebytových prostor restaurace BESKYD. Pronajímatel požádal o snížení nájemného o cca 50% ceny smluveného nájemného. Rada rozhodla, že na návrh přistoupí a sepíše s nájemcem dodatek k nájemní smlouvě o snížení nájemného.

Požádali jsme finanční odbor, aby vznesl žádost o právní stanovisko MMO, zda je možné dodatkem k nájemní smlouvě snížit takto významně nájemné, či zda není nutné ukončit nájemní vztah a novým záměrem nabídnout nebytový prostor případným jiným zájemcům.

Jak vyplývá ze zaslaného právního stanoviska, je možné provést snížení nájmu obojím způsobem. Obec však musí svůj majetek spravovat hospodárně, tudíž pokud by došlo k uzavření dodatku o snížení nájemného v navrhované výši, je třeba toto rozhodnutí řádně odůvodnit tím, že existuje pro tento krok obecný či veřejný zájem.

Pouhý argument, že díky „protikuřáckému zákonu“ klesl počet návštěvníků není dostatečnou argumentací. Méně problematická se jeví cesta nového záměru na pronájem nebytových prostor, do kterého se může při hlásit stávající i noví potencionální nájemci s tím, že vyhraje ten, jehož záměr bude pro obec nejvýhodnější.

Dne 30.8.2017 rada rozhodla o zrušení svého usnesení 71/1597 o snížení nájemného formou dodatku k nájemní smlouvě se stávajícím nájemcem a rozhodla o záměru snížit nájemné nebytového prostoru restaurace BESKYD. Dne 31.8.2017 byl tento záměr na snížení nájemného vyvěšen na úřední desce.

Zákon o obcích stanovuje povinnost a podmínky pro zveřejnění záměru pronájmu nemovité věci. Zveřejněný záměr snížení nájemného není dle názor u FV totéž co záměr pronájmu nemovité věci. Pokud chceme, jako pronajímatel, změnit podstatnou náležitost nájemní smlouvy, kterou je i cena nájemného, je toto možné pouze záměrem na pronájem nemovité věci.

Usnesení:
FV doporučuje zastupitelům projednat postup při pro nájmu restaurace BESKYD na svém nejbližším zasedání, aby vyjádřilo svůj názor k rozhodnutí rady o snížení nájemného a o způsobu jeho realizace.

Hlasování o usnesení:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0

5. Návrh kapitálového rozpočtu na rok 2018
Finanční výbor byl seznámen s návrhem kapitálového rozpočtu na rok 2018 a kapitálovým výhledem pro léta 2019-2021, který obsahuje výčet investičních akcí, plánovaných pro léta 2018-2021 s tím, že pro rok 2018 jsou plánovány akce v celkové hodnotě 58 mil. Kč. Tento návrh byl předložen MMO, který vyhlásil záměr poskytnutí dotací pro své obvody, tudíž je plánováno, že některé z akcí budou kryté dotací MMO. Tento výčet akcí je pouze návrhem, který bude dále upřesňován, tudíž není jasné, která z akcí bude skutečně do návrhu rozpočtu kapitálových výdajů 2018 zahrnuta.

V rezervách pro kapitálové výdaje však není tolik finančních prostředků, aby bylo možné všechny navržené akce realizovat z vlastních prostředků MOb Hrabová.

Bez usnesení.

6. Různé
Změny v personálním obsazení finančního odboru Finanční výbor požádal pana tajemníka Sochu, aby jej seznámil s plánem v personálním obsazení finančního odboru po návratu paní Jany Ziobrové z mateřské dovolené. Dle vyjádření pana tajemníka bude paní Ziobrová přijata, tak jak to ukládá zákon, zpět na pozici vedoucí odboru.

Paní Matuštíkové, která byla přijata jako náhrada za mateřskou dovolenou, bude nabídnuto místo na finančním odboru jako pokladní s tím, že finanční odbor potřebuje posílení. Zároveň dojde k úpravě (zvýšení) její pracovní náplně o další agendu. Počet pracovníku finančního odboru tak bude trvale personálně zvýšen.

Jednotliví členové finančního odboru vyjádřili své názory a argumenty k fungování finančního odboru pod vedením paní Ziobrové, kdy docházelo k opakovaným zejm. účetním nedostatkům a k selhání kontroly, která měla za následek protiprávní jednání bývalé účetní ÚMOb Hrabová. Tyto nedostatky opakovaně vytýkal i audit, a ačkoli, i když nebyly přímo způsobeny pani Ziobrovou, nese za ně ona, jako vedoucí
odboru svůj díl odpovědnosti.

Současné obsazení finančního odboru, je dle názorů členů FV, na velmi dobré úrovni, podařilo se odstranit převážnou část nedostatků z minulých období. Taktéž auditem bylo konstatováno významné zlepšení ve fungování finančního odboru.

Jmenování a odvolání vedoucí finančního odboru je, dle vyjádření pana tajemníka, v kompetenci rady MOb Hrabová.

Bez usnesení.

Pronájem pozemku p.č.771/1 Finanční výbor v souvislosti se špatným stavem oplocení kolem pozemku p.č. 771/1 (pozemek v areálu bývalých jeslí), které je, zejm. pro pobíhající děti potencionálním nebezpečím, zjišťoval, kdo je majitelem tohoto oplocení a odpovídá za jeho stav.

V majetku svěřeném MOb Hrabová je evidován pozemek p.č. 771/1, oplocení však jako jeho příslušenství, ani jako samostatný majetek evidováno není. Dle vyjádření majitele budov bývalých jeslí (fyzická osoba Jan Filgas) je oplocení v jeho majetku, jako příslušenství budovy.

Pozemek p.č. 771/1 o výměře 3444 m2 je od roku 2004 pronajat firmě SPRINT TRADING s.r.o. Z předložené nájemní smlouvy vyplývá, že nájemce má bezplatně pronajatou část pozemku, na které je zřízeno parkoviště a dále část pozemku o výměře 120 m2, na které je umístěno posezení k restauraci. Dle vyjádření paní Faicové se jedná o zastřešenou venkovní část posezení. Nájemné z tohot o prostoru činí 6 000 Kč za rok.

Ostatní části pozemku nejsou v nájemní smlouvě upraveny, tzn. jejich faktické užívání je bezesmluvní a bezplatné. V nájemní smlouvě není ani upravena možnost či nemožnost případného podnájmu pozemku pro další osobu, která má pronajaté nebytové prostory od majitele budov.

V nájemní smlouvě je upravena tzv. „inflační doložka“, která však od počátku nájemního vztahu nebyla aplikována a nájemné je dosud stále ve stejné výši tak, jak bylo sjednáno v roce 2004.
Vzhledem k nesrovnalostem v rozsahu a pravomocech nájemní smlouvy by bylo vhodné vyvolat jednání s majitelem budov a upravit nájemní smlouvu tak, aby odpovídala skutečnému stavu užívání nájemcem a případně i doplnit o ujednání o povinnosti nájemce udržovat oplocení ve stavu neohrožujícím návštěvníky čikolemjdoucí osoby.

Usnesení:
FV doporučuje revidovat a upravit nájemní smlouvu na pronájem pozemku p.č. 771/1, aby odpovídala rozsahu nájemcem užívané (příp. dále pronajímané) plochy a upravit cenu pronájmu podle smluvně upravené „inflační doložky“.

Hlasování o usnesení:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0

Zapsala dne 1.9.2017: Květoslava Hrabovská, předsedkyně FV
Příloha: Prezenční listina

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]