Zápis z jednání finančního výboru – 11.2. 2021

Zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Hrabová
Datum jednání: 11.2. 2021

Přítomní členové finančního výboru:

 • Bohumil Rundt
 • Květoslava Hrabovská
 • Věra Chlupatá
 • Milan Slíva
 • Miluše Očadlíková

Další účastníci jednání:

 • Jana Ziobrová
 • Jan Socha

Program jednání:

 1. Posouzení žádostí o účelové dotace z rozpočtu MOb Hrabová na rok 2021
 2. Plnění rozpočtu 1-12/2020
 3. Kontrola rozpočtových opatření Městského obvodu Hrabová a Statutárního města Ostrava
 4. Odpis pohledávky
 5. Různé

 

1. Posouzení žádostí o účelové dotace z rozpočtu MOb Hrabová na rok 2021

Finančnímu výboru (dále též FV) byly předloženy podané žádosti o dotace v rámci schváleného PROGRAMU NA POSKYTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU MOB HRABOVÁ. Dle tohoto programu a dle Statutu MMO je možné na stanovené účely poskytnout žadatelům o dotace v souhrnu max. 3% z vlastních příjmů daného roku, nejvýše však 700 tis. Kč.

Pro rok 2021 byly podány žádosti o dotace v souhrnné výši 727 050 Kč.

FV posuzoval každou z žádostí individuálně, zejm. s ohledem na míru prospěšnosti a míru rozsahu činnosti na území Hrabové a pro občany Hrabové. Při svém posuzování bral FV i správnost a včasnost provedeného vyúčtování dotací, které žadatelé předložili k poskytnutým dotacím na rok 2020.

Celková částka navrhovaná FV k rozdělení mezi jednotlivé žadatele pro rok 2021 činí 438 000 Kč. Zůstatek do výše limitu zůstane v nespecifikované rezervě rozpočtu na rok 2021.

Usnesení:

FV doporučuje zastupitelstvu schválit žádosti o poskytnutí dotací v rámci PROGRAMU NA POSKYTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU MOB HRABOVÁ pro rok 2020 v celkové výši 438 000 Kč tak, jak je uvedeno v přiloženém NÁVRHU FV.

Hlasování o usnesení: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

2. Plnění rozpočtu za období 1-12/2020

Finančnímu výboru byla předložena zpráva o plnění rozpočtu za období leden- prosinec 2020. Byly projednány jednotlivé položky plnění příjmů a čerpání výdajů. Ze strany finančního odboru byla podána požadovaná vysvětlení k jednotlivým položkám.

Usnesení:

FV doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí „Zprávu o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová za 1-12/2020“.

Hlasování o usnesení: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

3. Kontrola rozpočtových opatření Městského obvodu Hrabová a Statutárního města Ostrava

Finanční výbor se zabýval RO č. 21 MOb Hrabová a RO č. 1 MOb Hrabová a a RO Statutárního města Ostrava, týkající se Mob Hrabová. Paní Ziobrová FV vysvětlila náplň RO, provedla jejich zdůvodnění. FV nemá připomínky, s RO vyslovil souhlas.

Usnesení:

FV doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí předložená rozpočtová opatření Mob Hrabová a SMO.

Hlasování o usnesení: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

4. Odpis pohledávky

Finanční výbor projednával odpis pohledávky za dlužníkem z titulu nezaplaceného nájemného bytu v celkové výši 40 143 Kč. U této pohledávky bylo zjištěno, že již v době správy CITY byla soudně vymožena, avšak nebyla odúčtována z evidence pohledávek. Při předání správy bytového fondu ze CITY na MOb Hrabová byla tato již vymožená pohledávka převedena jako účetně nezaplacená. Tzn. že pohledávka existuje pouze účetně, nikoli fakticky. Jedná se tudíž o neexistující pohledávku, kterou je nutné pro správný obraz účetnictví odepsat.

Usnesení:

FV doporučuje zastupitelstvu schválit odpis neexistující pohledávky za J.L. ve výši dle předloženého návrhu.

Hlasování o usnesení: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

5. Různé

Úhrada za činnost šéfredaktora Hrabovských listů

Finanční výbor se zabýval úhradou za činnost šéfredaktora Hrabovských listů za měsíc prosinec 2020. Na tuto činnost byla podepsána dohoda o provedení práce na dobu od 1.12.2020 do 31.12.2020, za sjednanou cenu 300 Kč za hodinu práce. Po ukončení prací byl předložen výkaz práce za měsíc prosinec v rozsahu 180 odpracovaných hodin, tzn. vypočtená hrubá mzda činila 54 tis. Kč. Tento výkaz byl ze strany MOb odsouhlasen. Mzda byla vyplacena, byly odvedeny zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Od měsíce ledna 2021 byla s týmž šéfredaktorem uzavřena dohoda o pracovní činnosti, ve které byla stanovena cena 200 Kč za hodinu práce, v maximálním rozsahu 20 hodin týdně a s maximální odměnou ve výši 12 tis. Kč měsíčně (tzn. 80 hodin měsíčně). Za měsíc leden byla vyplacena dle informací pana tajemníka mzda 13 500 Kč, byly odvedeny zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Finanční výbor se zajímal, proč za měsíc prosinec byla odměna včetně odvodů 4x vyšší (tzn. odpovídá 4 vydáním Hrabovských listů), než odměna, která je sjednána od měsíce ledna 2021. Dle vyjádření pana tajemníka šéfredaktor v prosinci 2020 navíc prováděl korektury listopadového čísla, proto vykazoval takové množství odpracovaných hodin. Dle vyjádření pana tajemníka rozsah vykázaných pracovních hodin odpovídá dohodě a odvedené práci, proto tento výkaz odsouhlasil a předal k proplacení.

Na období před 1.12. 2020 nebyl s šéfredaktorem sjednán žádný smluvní ani pracovněprávní vztah. Přesto tento šéfredaktor bezesmluvně konal práci a připravoval vydání Hrabovských listů, a to s vědomím a souhlasem vedení obce.

Finanční výbor požadoval dále od pana tajemníka vysvětlení, jaká mzda je uvedena v dohodě o pracovní činnosti od ledna 2021, neboť jak je výše uvedeno, sjednáno bylo max. 12 000 Kč, ale vyplaceno bylo 13 500 Kč. Pan tajemník byl upozorněn na možné chyby v odměňování a slíbil, že prověří případné nesrovnalosti a sjedná nápravu, pokud zjistí nesoulad mezi vyplacenou hrubou mzdou a hrubou mzdou sjednanou v pracovní smlouvě (DPČ od 1.1.2021).

Členka finančního výboru Květoslava Hrabovská namítala, že odměna za měsíc prosinec 2020 je buď neúměrně vysoká, příp. pokud v sobě zahrnuje i odměnu za práce na předchozích číslech Hrabovských listů, že je neoprávněná, neboť nebyl uzavřen žádný smluvní vztah s šéfredaktorem, nebyla tudíž sjednána žádná odměna a nebylo možno to dodatečně „připsáním“ hodin za měsíc prosinec 2020 legalizovat a proplatit. Navíc bezesmluvní práce šéfredaktora byla v období před 1.12. 2020 prováděna bez jakékoli odpovědnosti.

Pan tajemník byl požádán o vyjádření k uvedenému bodu. Souhlasí s jeho obsahem, s výjimkou, že výkaz práce za 12/2020 neobsahuje žádné předchozí činnosti.

Usnesení:

Bez usnesení.

Zapsala dne 18.2. 2021: Květoslava Hrabovská, členka FV

Zdroj: Zápis v PDF (11.2. 2021)

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]