Zápis z jednání finančního výboru – 21.4. 2021

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Hrabová.
Datum jednání: 21.4. 2021

Přítomní členové finančního výboru:

 • Bohumil Rundt
 • Květoslava Hrabovská
 • Věra Chlupatá
 • Milan Slíva
 • Miluše Očadlíková

Další účastníci jednání:

 • Jana Ziobrová
 • Svatava Králová

Program jednání:

 1. Rozpočtová opatření MOb Hrabová
 2. Poskytnutí mimořádné účelové dotace spolku TJ Sokol Hrabová z.s.
 3. Rozpočtová opatření SMO
 4. Uzavření darovací smlouvy se spolkem Zelená Hrabová z.s.
 5. Seznámení s projekty a stavebními akcemi v roce 2021
 6. Dotazy ke změnovým listům stavby Novostavba MŠ

Zápis z jednání

1. Rozpočtová opatření MOb Hrabová

Finanční výbor se zabýval vybranými položkami rozpočtového opatření (dále RO) MOb Hrabová, které bude předloženy k jednání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová dne 28.4.2021 (Materiál č. 2). Rozhodnutí o těchto RO provedla Rada MOb Hrabová dne 17.2.2021. Zastupitelstvu bude tento materiál předložen s návrhem „vzít na vědomí“.

FV projednal jednotlivé položky RO – jedná se zejm. o položky neinvestičních dotací, které již byly schváleny zastupitelstvem a dále o mzdové náklady redaktora Hrabovských listů pro rok 2021. Z finančního hlediska nemá FV námitky.

Usnesení:

FV doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí předložené rozpočtové opatření MOb Hrabová.

Hlasování o usnesení:

 • Pro: 5
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0

2. Poskytnutí mimořádné účelové dotace spolku TJ Sokol Hrabová z.s.

FV se zabýval žádostí TJ Sokol Hrabová z.s. (dále také SOKOL) ze dne 13.4.2021 o poskytnutí finančního příspěvku na rekonstrukci parkoviště před areálem TJ Sokol Hrabová. V žádosti je vyčíslena předpokládaná cena prací (vyčíslení provedla firma Jankostav) včetně podkladového materiálu ve výši 346 060 Kč vč. DPH. Kromě toho je v žádosti uvedeno, že materiál – dlažební kostky budou financovány z vlastních prostředků TJ Sokol Hrabová.

Poskytnutí finančních prostředků SOKOLU na základě jejich žádosti je možné pouze formou mimořádné účelové investiční dotace. V poskytování dotací je MOb Hrabová vázán Statutem SMO, podle kterého je možné poskytnout dotace do max. výše 700 tis. Kč za rok.

Pro rok 2021 byly předloženy žádosti o dotace v celkové výši 727 tis. Kč, zastupitelstvo na jednání dne 24.2.2021 schválilo rozdělení dotací v celkové částce 378 tis. Kč.

Zůstatek nevyčerpaného limitu, tj. aktuálně 322 tis. Kč, doporučoval FV ponechat v rezervě pro případné mimořádné použití v roce 2021.

FV se shodl na tom, že podaná žádost neobsahuje dostatek informací, na základě kterých by bylo možné dotaci poskytnout. Není uvedeno řešení příjezdové cesty, ani způsob případného omezení parkování pouze pro návštěvníky TJ Sokol (omezené parkování).

Bez podrobnějších informací a vysvětlení nedoporučuje FV poskytnou TJ Sokol Hrabová požadované finanční prostředky. Pokud by SOKOL svou žádost blíže specifikoval a odůvodnil, doporučuje FV opětovné posouzení žádosti a o zapracování smluvní podmínky o zabezpečení omezeného parkování.

Usnesení:

FV nedoporučuje zastupitelstvu uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí mimořádné individuální investiční účelové dotace na základě podané žádosti TJ Sokol Hrabová z.s. ze dne 13.4.2021, pokud nebudou předloženy podrobné informace a vysvětlení.

Hlasování o usnesení:

 • Pro: 5
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0

3. Rozpočtová opatření SMO Ostrava

Finanční výbor se zabýval vybranými položkami rozpočtového opatření (dále RO) SMO Ostrava, které bude předloženy k jednání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová dne 28.4.2021 (Materiál č. 3). Rozhodnutí o těchto RO provedla Rada MOb Hrabová dne 16.3.2021. Zastupitelstvu bude tento materiál předložen s návrhem „vzít na vědomí“.

výboru byl předložen návrh rozpočtu na rok 2021. Byly diskutovány jednotlivé položky navrhovaného rozpočtu se zaměřením na plánované opravy a kapitálové výdaje roku 2021.

Usnesení:

FV doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí předložené rozpočtové opatření SMO Ostrava.

Hlasování o usnesení:

 • Pro: 5
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0

4. Uzavření darovací smlouvy se spolkem Zelená Hrabová z.s.

FV projednával návrh na uzavření darovací smlouvy mezi spolkem Zelená Hrabová z.s. a Mob Hrabová na převod majetku umístěném v lesním parku Hrabovjanka. FV požadoval doložit soupis předávaného majetku. Ten paní Ziobrová dodatečně předložila. Soupis neobsahuje ocenění jednotlivého majetku, proto bude v účetnictví oceněn reprodukční pořizovací cenou.

Usnesení:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu uzavřít darovací smlouvu a převzít darovaný majetek.

Hlasování o usnesení:

 • Pro: 5
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0

5. Seznámení s projekty a stavebními akcemi v roce 2021

FV projednával předložený soupis investičních stavebních akcí, které jsou v realizaci, či které byly plánovány k realizaci pro rok 2021. Paní Králová podala FV informace, včetně informace o zrušení výběrového řízení na projektovou dokumentaci rekonstrukce hasičské zbrojnice. Na výstavbu a rekonstrukci hasičských zbrojnic bývají každoročně vypisovány dotace. Bylo by vhodné opětovné vypsání výběrového řízení.

Usnesení:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí soupis investičních stavebních akcí 2021 a doporučit radě vypsání nového výběrového řízení na PD rekonstrukce hasičské zbrojnice.

Hlasování o usnesení:

 • Pro: 5
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0

6. Dotazy ke změnovým listům stavby Novostavba MŠ

FV požádal paní XXXX o předložení zápisu z kontrolního dne, ve kterém bylo rozhodnuto, že dojde ke zvednutí MŠ o 25 cm (změnový list č. 4) z důvodu bezpečného odvodu splaškové a dešťové kanalizace z objektu MŠ. Dále FV požadoval vyjádření či posudek geodeta, na základě kterého bylo dodatečně (po zahájení stavby) zjištěno, že není zabezpečen bezpečný odvod vody do kanalizace. Tento požadovaný dokument nebyl FV předložen, neboť dle vyjádření paní XXXX jej nemá ve své kanceláři k dispozici, ale přislíbila, že tento dokument bude k dispozici při jednání zastupitelstva 28.4. 2021. Paní XXXX byla dotazována paní Chlupatou, zda nebylo možné jiné řešení této situace, např. napojením na kanalizaci Paskovská, do které je následně voda z MŠ stejně svedena.

Návrh na vedení kanalizační přípojky MŠ do kanalizačního řádu v ul Paskovské (jak je dnes provedeno) přednesl p. Ing Bedřich Chlupatý již při projednávání projektové dokumentace, a tento byl z různých záminek odmítnut. Dle vyjádření paní XXXX se o této variantě jednalo, ale nebylo by to přímé napojení, a proto se zřejmě nezvolilo. Po zvážení všech variant dle vyjádření paní XXXX bylo zvoleno navýšení stavby.

Dále byla paní XXXX požádána o předložení změnového listu stavby MŠ, který bude předložen k jednání zastupitelstva 28.4. 2021. FV se dotazoval na položku založení trávníku a ptal se, zda byly zjišťovány jiné možnosti, např. pořízení kompostu z OZO Ostrava. Paní XXXX o žádném variantním řešení nevěděla.

Na základě vyjádření a vysvětlení paní XXXX se jednotlivým členům FV (Hrabovská, Slíva, Chlupatá) jeví, že při navyšování ceny stavby MŠ (vícepráce) nejsou dostatečně hájeny finanční zájmy Mob Hrabová, neboť jsou vybrány varianty řešení, které navrhuje zhotovitel stavby. Po vyjádření paní Hrabovské, že se domnívá „že nikdo nestojí na straně úřadu“ paní XXXX bez omluvy či vysvětlení opustila jednání FV.

FV proto nedostal odpovědi a informace k dalšímu navrhovanému změnovému listu.

Usnesení:

Bez usnesení.

Zapsala dne 23.4. 2021 Květoslava Hrabovská, členka FV


Pozn.: S předsedou finančního výboru se redakce Hrabová.Info dohodla, že v bodě č. 6 bude jméno příslušné úřednice anonymizováno.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]