Zápis z jednání finančního výboru – 7.9. 2021

Závěry auditu: Vícepráce při stavbě mateřské školy byly provedeny před uzavřením dodatku k smlouvy o dílo, což je v rozporu s uzavřenou smlouvou o dílo. Odpovědnými osobami, které jsou oprávněny schvalovat vícepráce a méněpráce byli zastupitelé. Ti však byli seznámeni s rozsahem víceprací až po jejich provedení, s prodlevou až 10 měsíců.

Zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Hrabová
Datum jednání: 7.9. 2021

Přítomní členové finančního výboru: Bohumil Rundt

 • Květoslava Hrabovská
 • Věra Chlupatá
 • Milan Slíva
 • Miluše Očadlíková

Další účastníci jednání:

 • Jana Ziobrová
 • Jana Faicová
 • Jan Socha

Program jednání:

 • Plnění rozpočtu 1-6/2021
 • Rozpočtová opatření Mob Hrabová a SM Ostrava
 • Program na poskytování peněžních prostředků 2022
 • Výsledky interního auditu, nápravná opatření
 • Žádost KV o vypracování a schválení jednacího řádu FV.
 • Podnět zastupitele Ing. Radomíra Orkáče

Zápis z jednání

Plnění rozpočtu 1-6/2021

Finančnímu výboru (dále též FV) byla předložena zpráva o plnění rozpočtu za období leden-červen 2021. Byly projednány jednotlivé položky plnění příjmů a čerpání výdajů. Ze strany finančního odboru MOb byla podána požadovaná vysvětlení k jednotlivým položkám.

Usnesení:

FV doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí „Zprávu o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová za 1-6/2021“.

Hlasování o usnesení:

 • Pro: 5
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0

 

Rozpočtová opatření MOb Hrabová a SM Ostrava

Finanční výbor se zabýval vybranými položkami rozpočtového opatření (dále RO) MOb Hrabová a SM Ostrava, které budou předloženy k jednání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová dne 16.9.2021. Rozhodnutí o těchto RO provedla Rada MOb Hrabová a Rada SMO. Zastupitelstvu Mob Hrabová bude tento materiál předložen s návrhem „vzít na vědomí“.

FV projednal jednotlivé položky RO – požádal o vysvětlení, např. částky 30 tis. na právní zastoupení. K jednotlivým položkám RO FV nemá námitky.

Usnesení:

FV doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí předložené rozpočtové opatření MOb Hrabová a SM Ostrava

Hlasování o usnesení:

 • Pro: 5
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0

Program na poskytování peněžních prostředků 2022

FV byl předložen návrh Programu na poskytování peněžních prostředků (dále také dotace) z rozpočtu MOb pro rok 2022 (dále také Program). Tento Program je ve většině bodů shodný s Programem, který byl platný pro rok 2021. FV navrhoval úpravu hodnotové hranice pro hmotný majetek ve vazbě na úpravy účetních a daňových zákonů.

Usnesení:

FV doporučuje zastupitelstvu schválit Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu MOb Hrabová pro rok 2022.

Hlasování o usnesení:

 • Pro: 5
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0

 

Výsledky interního auditu, nápravná opatření

FV byla předložena Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly MOb v roce 2021 (dále Zpráva).

FV se zabýval následujícími kontrolními zjištěními:

 • Bod 1.3 Zprávy – vícepráce při stavbě MŠ byly provedeny před uzavřením dodatku k SOD, což je v rozporu s uzavřenou SOD, ale nedošlo ke svévolnému jednání zhotovitele, neboť vícepráce byly schvalovány všemi odpovědnými osobami objednatele. S tímto závěrem někteří členové FV nesouhlasili, neboť odpovědnými osobami, které jsou oprávněny schvalovat vícepráce a méněpráce byli zastupitelé. Ti však byli seznámeni s rozsahem víceprací až po jejich provedení, s prodlevou až 10 měsíců.
 • Bod 2.6 Zprávy – majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně, což v případě bezplatné výpůjčky pozemků nebylo dodrženo. Paní Faicová podala FV vysvětlení, které pozemky jsou předmětem bezplatných výpůjček. Přestože se jedná o pozemky, které jsou v současné době pro potřeby obce nevyužitelné, tak FV nedoporučuje jejich prodej. FV doporučuje uzavření nájemní smlouvy za smluvní nájemné.
 • Bod 2.8 – opakovaný nedostatek při respektování dodavatelů energií. Od roku 2021 SMO vysoutěžilo dodavatele s nižší cenou, proto Mob Hrabová přejde k tomuto dodavateli.

FV vzal na vědomí tuto Zprávu a doporučuje zpracovat nápravná opatření.

Usnesení:

Bez usnesení.

 

Žádost KV o vypracování a schválení jednacího řádu FV.

K žádosti KV o vytvoření a schválení jednacího řádu je   šetřením zjištěno, ze zápisu ani z usnesení jednání 15. zasedání  zastupitelstva dne 15.9.2020 takový úkol nevyplynul a ze zákona není jednací řád FV povinností. Pro operativní činnost Finančního výboru našeho obvodu není jednací řád nutný.

Usnesení:

Bez usnesení

 

Podnět zastupitele Ing. Radomíra Orkáče

Předseda FV předložil členům podnět jmenovaného k prošetření postupu v jeho dosud nevyřízené žádosti o informace podle zákona o přístupu k informacím. Vzhledem ke skutečnosti, že věc je dosud v řešení, a FV nepřísluší hodnotit, ani se vyjadřovat k procesním záležitostem, se přítomní shodli na doporučení ZMOb zákonnými prostředky vymoci na dodavateli podrobný rozpis prací.

Připomínky k předloženému částečnému rozpisu rozsahu prací na HTÚ a JTÚ byly předány p. tajemníkovi k prošetření v rámci služebního postupu Mob.

Usnesení:

Bez usnesení.

 

Zapsala dne 8.9. 2021 :

Květa Hrabovská, Věra Chlupatá

Štítky:

Jeden komentář

 1. Vladimír+Slavík říká:

  Děkuji tímto členům Finančního výboru za jejich aktivitu. Oceňuji, že se snaží řešit současné složité finanční problémy Hrabové s potřebnou odborností a objektivitou,

  Na rozdíl od Kontrolního výboru je Finační výbor funkčí a plní úkoly, které mu ukládá platný zákon o obcich.

[email protected] [email protected]