Zápis z jednání finančního výboru – 9.12. 2020

Zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Hrabová

Datum jednání: 9.12. 2020
Přítomní členové finančního výboru:

 • Bohumil Rundt
 • Květoslava Hrabovská
 • Věra Chlupatá
 • Milan Slíva
 • Miluše Očadlíková

Další účastníci jednání:

 • Jana Ziobrová
 • Svatava Králová

Program jednání:

 1. Plnění rozpočtu 1-9/2020
 2. Rozpočtová opatření
 3. Návrh rozpočtu na rok 2021
 4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2022-2024

Zápis z jednání

1. Plnění rozpočtu 1-9/2020

Finančnímu výboru (dále též FV) byla předložena zpráva o plnění rozpočtu za období leden-září 2020. Byly projednány jednotlivé položky plnění příjmů a čerpání výdajů. Ze strany finančního odboru MOb byla podána požadovaná vysvětlení
k jednotlivým položkám.

Paragraf 3613, položka 5171 vykazuje 467,63% plnění. Dle vyjádření paní Ziobrové nebyla provedena změna rozpisu a do data jednání zastupitelstva bude chyba opravena.

Usnesení:

FV doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí „Zprávu o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová za 1-9/2020“.

Hlasování o usnesení:

 • Pro: 5
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0

 

2. Rozpočtová opatření

Finanční výbor se zabýval vybranými položkami rozpočtových opatření (dále RO), které budou předloženy k jednání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová dne 16.12.2020. Byly projednány RO SMO a RO MOb Hrabová, jejichž rozhodnutí je v kompetenci Rady SMO a Rady MOb Hrabová. Zastupitelstvu budou oba materiály předloženy s návrhem „vzít na vědomí“.

FV si vyžádal vysvětlení k dodatku ke smlouvě na úpravu elektroinstalace vstupního systému ZŠ, požadoval vysvětlení k poskytnutým darům, k příspěvku na výměnu řídícího systému výměníkové stanice v budově ZŠ, k hydrogeologickému posudku. FV projednával poskytnutí daru subjektu, který svoji činnost vykonává v pronajatých prostorách obce a který na svou činnost čerpá dotační prostředky obce. FV se dohodl, že vyúčtování dotací tomuto subjektu bude posuzováno v souvislosti s poskytnutým darem.

Dle informací paní Faicové hydrogeologický posudek nebude v roce 2020 zpracován, prostředky na jeho vypracování budou součástí rozpočtu 2021. Posudek bude zpracován z důvodu prokázání, že na ploše v okolí ul. K Pilíkům není vhodná zástavba rodinných domů (zamokření pozemků).

Usnesení:

FV doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí předložená rozpočtová opatření SMO a MOb Hrabová.

Hlasování o usnesení:

 • Pro: 5
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0

 

3. Návrh rozpočtu 2021

Finančnímu výboru byl předložen návrh rozpočtu na rok 2021. Byly diskutovány jednotlivé položky navrhovaného rozpočtu se zaměřením na plánované opravy a kapitálové výdaje roku 2021.

Předložená varianta obsahuje kapitálové výdaje v celkové hodnotě 75 054 tis. Kč. FV požadoval vysvětlení ke všem položkám plánovaných kapitálových výdajů.

 • Doprava: celkem 1 115 tis. Kč
  • Nejvýznamnější položka 1 000 tis. Kč na výstavbu chodníku k hasičské zbrojnici. Dle vyjádření paní Králové existuje možnost získat na tento projekt dotaci.
  • FV souhlasí s plánovanými kapitálovými výdaji v oblasti dopravy a doporučuje usilovat o získání dotace.
 • Vzdělávání: celkem 39 480 tis. Kč
  • Jde o kapitálové výdaje související s výstavbou MŠ.
  • FV souhlasí s plánovanými kapitálovými výdaji na výstavbu MŠ.
 • Bytové hospodářství: 1 550 tis. Kč
  • Nebylo blíže specifikováno na co jsou výdaje plánované. Dle zkušeností z předchozích let se zřejmě jedná zejm. o rekonstrukce v souvislosti s úpravou bytů při změně nájemníka.
  • FV doporučuje, aby bylo v rámci projednávání rozpočtu požadováno ze strany zastupitelů bližší vysvětlení.
 • Pohřebnictví: celkem 8 609 tis. Kč
  • Jedná se o dokončení I. Etapy a zahájení II. Etapy rozšíření hřbitova.
  • FV souhlasí s plánovanými výdaji na rozšíření hřbitova, a doporučuje, aby byly činěny kroky k získání dotace z prostředků MMO.
 • Komunální služby a územní rozvoj: celkem 1 000 tis. Kč
  • Jedná se o výkup pozemků pro výstavbu chodníku podél místní komunikace ul. U Řeky.
  • FV diskutoval o nutnosti a reálnosti výkupu v roce 2021 a dospěl k závěru, že nebyla dosud provedena žádná studie k této výstavbě. Neproběhla diskuze k nutnosti a využití chodníku.
  • FV doporučuje tuto položku pro rok 2021 vyloučit z návrhu rozpočtu a zařadit ji až po provedené studii, pravděpodobně v roce 2022.
 • Veřejná zeleň: celkem 1 000 tis. Kč
  • Jedná se nákup čistícího stroje Karcher, vč. přídavných zařízení.
  • FV výbor souhlasí s tímto návrhem.
 • Požární ochrana a integrovaný záchranný systém: celkem 600 tis. Kč
  • Jedná se prostředky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci hasičské zbrojnice.
  • FV souhlasí s tímto plánovaným výdajem, vč. následné rekonstrukce a doporučuje, aby byly zjištěny možnosti dotací. Např. z prostředků Hasičského záchranného sboru jsou každoročně poskytovány dotace na výstavbu a rekonstrukci (pro rok 2021 JSDH-V3-2021- STAVBA)
 • Činnost místní správy: celkem 21 700 tis. Kč
  • Jde zejm. o kapitálové výdaje související s přístavbou úřadu pro kulturní účely.
  • Tato oblast obsahuje položku technické posouzení objektu Paskovská 51 ve výši 500 tis. Kč. FV nebylo podáno vysvětlení čeho se tato položka týká.
  • FV souhlasí s plánovanými kapitálovými výdaji v této oblasti s výjimkou položky 500 tis. Kč na technické posouzení objektu Paskovská 51, ke které je nutno podat vysvětlení.

FV dále požadoval vysvětlení k některým položkám v oblasti návrhu provozních výdajů rozpočtu roku 2021.

 • Doprava (22) – opravy a udržování: celkem 1 790 tis. Kč
  • Dle vyjádření paní Králové se jedná zejm. opravu ulice Poplužní a K Nadjezdu.
 • Vzdělávání (31) – neinvestiční příspěvky: celkem 2 525 tis. Kč
  • Zvýšení oproti roku 2020 je dle vyjádření paní Ziobrové na základě požadavku MŠ na plánované zvýšené výdaje v souvislosti se stěhováním MŠ do nové budovy.
 • Bytové hospodářství (36) – opravy a udržování: celkem 4 645 tis. Kč
  • Jedná se zejm. o akce, které byly plánované již pro rok 2020 a nebyly realizovány, proto se přesouvají do roku 2021. Žádné další vysvětlení nebylo FV podáno.
 • Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (37) – nákup ostatních služeb 5 925 tis. Kč
  • FV požadoval podrobné rozčlenění této položky, neboť plánovaný nárůst výdajů oproti roku 2020 je téměř o 100%.
  • Bylo zjištěno, že na údržbu zeleně-kosení byla zahrnuta položka 1 600 tis. Kč, která se však vztahuje jak k plánovaným výdajům na rok 2021 a na rok 2022. Proto je nutné tuto položku upravit a vyloučit výdaje pro rok 2022 (800 tis. Kč).
  • Významným zvýšením oproti roku 2020 je položka na údržbu stromů, a to o 1 000 tis. Kč. Tato plánovaná položka nebyla FV blíže specifikována, dle vyjádření paní Králové se jedná o odhad.
  • FV doporučuje požadovat bližší vysvětlení a specifikaci a teprve na základě toho zvážit, zda se jedná o oprávněnou položku rozpočtu.
  • Další položkou je osázení rondelu Paskovská-Mostní s předpokládaným výdajem 500 tis. Kč. FV bylo podáno vysvětlení, že při stanovení ceny se vycházelo z částky 1400 Kč/m2 plochy.
  • Dle názoru FV se jedná o příliš vysokou částku za osázení jednoho rondelu a proto doporučuje zastupitelstvu zvážit oprávněnost tohoto plánovaného výdaje.
  • FV doporučuje, aby se vedení obce, zejm. paní místostarostka vyjádřila k návrhu výdajů v této oblasti.
 • Státní moc, státní správa (61) – nespecifikované rezervy 500 tis. Kč
  • Jedná se o položku na vybavení přístavby pro kulturní účely.
  • Dle názoru FV je odhadovaná částka příliš vysoká. Jedná se však o položku rezervy.

Usnesení:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit, předložený návrh rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Hrabová na rok 2021, avšak s příslušnými opravami a případnými úpravami dle doporučení FV.

Dále FV doporučuje zastupitelstvu, aby požadovalo od vedení obce zaměřit se na možnosti dotací, a to zejm. v oblasti místních komunikací, zeleně, rekonstrukce hasičské zbrojnice.

Hlasování o usnesení:

 • Pro: 5
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0

 

4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2022-2024

FV byl předložen návrh střednědobého výhledu, ke kterému nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit, předložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Hrabová na rok 2022-2024.

Hlasování o usnesení:

 • Pro: 5
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0

 

Zapsala dne 11.12. 2020: Květoslava Hrabovská, členka FV

Zdroj: Zápis vč. usnesení finančního výboru – 9.12. 2020 (PDF)

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]