Zápis z jednání komise výstavby – 10.12. 2018

Zápis z jednání komise výstavby, dopravy a ekologie
ze dne 10.12.2018

Místo: jednací místnost v budově ÚMOb Hrabová
Čas: 16:00 – 19:00 hod.
Přítomní: všichni členové včetně Ing. Jany Faicové

Body jednání:

1. Osvětlení kostelíku

 • místo části kostelíku jsou nasvíceny dřeviny, které postupně mezi svítidly a kostelíkem vyrostly.
 • Komise se shodla na tomto postupu:
  • Ing. Jana Faicová zjistí, jestli byly dřeviny vysazeny na základě nějakého osazovacího plánu a pozve odpovědného pracovníka OK na obhlídku – ověření možnosti přesměrování.
  • Ing. Jana Faicová osloví dendrologa s dotazem na možnost případného ořezu. K jednání bude přizvána i komise – dle časových možností jednotlivých členů se tito zúčastní.

2. Rozšíření veřejného osvětlení

 • a) mezi ulicemi Poplužní a Bělskou a od Bělské po Novou Bělou.
  • Ing. Jana Faicová opětovně zašle na OK žádosti o vybudování nového VO
 • b) ulice na Hurtě – zatím v soukromém vlastnictví, po dokončení výstavby a převodu ulice na obec požádáme o vybudování VO
 • c) ulice Lužná – je už v majetku města, požádáme neprodleně
 • d) podněty na výstavbu VO na dalších ulicích či jejich částech budou předmětem dalšího zkoumání členů komise.

3. Problém s developerským projektem mezi ulicemi na Hurtě a K Pilíkům – stavební firmy v rozporu se stavebním povolením využívají jako příjezdovou komunikaci ulici Bělskou. Ing. Jan Faicová ověří možnosti jak donutit developera, aby nejprve dobudoval příjezdovou komunikaci dle platného stavebního povolení a nezneužíval k příjezdu ulici Bělskou.

4. Kanalizace na jižním konci MOb – Ing. Jana Faicová informovala komisi o aktuálním stavu – dle sdělení pracovníka IO MMO chybí jen realizační dokumentace, 5-ti letá záruka na Paskovskou ulici vyprší v roce 2019, stavět bychom mohli začít části kanalizace mimo ulici Paskovskou (v polích) – komise doporučuje Radě projednat celou záležitost a požádat starostu obce, aby podnikl všechny nezbytné kroky.

5. Chybějící chodníky – chodník od hasičské zbrojnice po autobusovou zastávku Kostelík – Ing. Jana Faicová ověří, na čem výstava aktuálně vázne.

6. Zneprůjezdnění ulice Bažanovy směrem ke hřbitovu

 • Ing. Jana Faicová vysvětlila problémy s umístěním mechanických zábran
 • část ulice Domovské a ulici Bažanovu využívá OZO při svozu odpadků, ulice Bažanova mezi Domovskou a kostelíkem je využívána při pohřbech, umístění zábran na ulici domovské zamítnul cyklokoordinátor.

7. Rozšíření odlehčovacího kanálu – Ščučí

 • Ing. Jana Faicová podala vysvětlení,
 • je zde hodně spoluvlastníků, DIAMO má projekt na nový most na Paskovské,
 • je přerušeno stavební řízení vedené u odboru dopravy MMO.
 • Je třeba oživit všechna jednání.

8. Oprava cesty K Pilíkům – na opravu celé cesty není souhlas všech vlastníků, (např. paní Zdráhalová nereaguje na výzvy obce k jednání). Oprava je možná jen na části v majetku MOb –Ing. Jana Faicová zjistí aktuální stav. Komise navrhne Radě pověřit starostu obce jednat s firmou Strabag ve věci opravy komunikace.

9. Betonové základy po stožárech trolejového vedení na ulici Domovské – někdo na ulici označil jejich umístění, Ing. Jana Faicová ověří kdo a proč. Kromě těchto základů hyzdí obec i další zbytky po rozvaděčích, sloupech (například na ulici Jestřábského u hřbitova) a podobně. Komise udělá průzkum a navrhne seznam objektů. Jejich odstranění pomocí těžké mechanizace by obec následně objednala u vybrané firmy.

10. Územní plán – Magistrát města Ostravy se obrátil na obec s žádostí o vyjádření se k územnímu plánu. Stávající se nachází na stránkách: mapy.ostrava.cz konkrétně na: http://gisova.ostrava.cz/uzemni-plan.php. Úkol pro členy komise – prostudovat do příštího zasedání a připravit si případné návrhy na změny (místa pro výstavbu RD, lehký průmysl apod.).

11. Vlečka do průmyslové zóny – Ing. Jana Faicová informovala o skutečnosti, že tato vlečka sice je v projektech, ale firmy v průmyslové zóně se nejspíše z finančních důvodů nedomluví na její realizaci, neboť je pro ně kamionová doprava výhodnější.

12. Rekonstrukce VO na Šídlovci – Ing. Jana Faicová informovala komisi o návrhu na rekonstrukci VO na Šídlovci. Návrh předpokládá pokládku nových kabelů a umístění nových svítidel částečně mimo stávající. Návrh bude ze strany stavebního úřadu překontrolován s ohledem na plán výsadby zeleně tak, aby nedošlo při rekonstrukci ke kolizím s novou výsadbou. Proběhne v lednu 2019.

13. Parkoviště u školy – všechna povolení máme, Ing. Jana Faicová prověří, na čem vázne výstavba.

14. Nová výstavba bytů mezi ulicí Paskovskou a Domovskou – Ing. Jana Faicová informovala výbor o skutečnostech – budova bude mít 5 podlaží a bude výrazně převyšovat bytovky na Šídlovci. O bytových domech bude ve správním řízení rozhodovat ÚHAaSŘ MMO bez ohledu na stanovisko MOb. Podařilo se pouze korigovat počet parkovacích míst, příjezdovou komunikaci apod.).

15. Výstavba RD na ulici Závadova – pozemky jsou města, studie a projekty na energetické přípojky apod. byly již značně rozpracované. Aktuálně se nic neděje, některým povolením již propadla platnost.

16. Strategický plán MOb – zmizel z webových stránek obce – komise se obrátí na Radu s žádostí o stanovisko.

17. Kruhové objezdy v obci – pokusíme se zkrášlit plochu uvnitř kruhových objezdů. Podmínkou je uzavření dohody se Správou silnic MSK. Do jara se pokusí vyřídit Ing. Jana Faicová.

18. Bezalkoholová zóna u Tesca – rozšíření až za protihlukovou stěnu – komise dá podnět Radě, která musí schválit návrh na úpravu vyhlášky statutárního města Ostravy.

Zapsal: Jiří Skalský

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]