Zápis z jednání komise výstavby, dopravy a ekologie – 12.6. 2019

Níže uvedený zápis z jednání komise výstavby, dopravy a ekologie je z června, čili staršího data. Jiří Skalský si je vědom své chyby a všem se za zpoždění omlouvá. Na nezveřejnění zápisu upozornil předsedu komise Vladimír Slavík a za to mu děkujeme.

Zápis z jednání komise výstavby, dopravy a ekologie ze dne 12.6. 2019

Místo: jednací místnost na ÚMOb Hrabová
Čas: 17:00 – 19:00
Přítomní: Jana Batelková, Martin Krejčíček, Ing. Bohumil Rundt, Ing. Petr Blanár, Stanislav Holiš, a Jiří Skalský
Hosté: Igor Trávníček, Ing. Jana Faicová, Svatava Králová

Základní body jednání:

 • Nová výstavba – 8 RD na ulici Na Farském. Komise doporučuje povolit za následujících podmínek, které musí být splněny před vydáním stavebního povolení na jednotlivé RD:
  • vybudování kompletních inženýrských síti včetně trubek na optickou infrastrukturu
  • vybudování veřejného osvětlení
  • vyřešení příjezdové komunikace s dostatečnou únosností – nákladní vozidlo nad 12t a to jak provizorní pro vlastní stavbu, tak i definitivní (jediná příjezdová komunikace například pro hasičské auto apod.).
 • Zastávka MHD Kostelík směr Paskov + lavička. Komise vzala na vědomí informaci o jednání radních s manželi Jiroutovými a doporučuje vybudovat zastřešení podobné již vybudované lehké zastávce AZ Bělská dle podkladů, které předem připravila a na komisi představila paní Králová a dále přemístit stávající betonovou lavičku ke křižovatce ulic Domovská-Poplužní nebo dovnitř AZ Mostní ve směru na Ostravu.
 • Komise přijala informaci o problematice cyklostezky od sklenářství Kohoutek směrem k Tescu. Nebudeme zatím řešit, bude mnohem lépe nahrazeno novou cyklostezkou podél nově vybudované Prodloužené mostní (spojení průmyslové zóny s Vratimovem přes Hrabovou).
 • Ing. Rundt informoval o jednání s vlastníky komunikace podél odlehčení Ščučí od řeky Ostravice ke statku ve věci jejího využití jako cyklostezky. Vlastníci se neshodli na jednotném stanovisku. Vzhledem k tomu, že ani Povodí Odry není ochotno jednat o nějakém vhodném řešení, jsme aktuálně v patové situaci.
 • Cyklostezka od Domovské směrem k Pilíkům a dále na statek. Při projednávání problému přislíbil pan starosta obnovit jednání se společností Strabag ohledně opravy povrchu. Finanční prostředky na opravu bychom v rozpočtu našli například využitím částky na vybudování chodníku a ten bychom udělali příští rok z rozpočtu, který na příští rok teprve sestavíme.
 • Odlakovna, drtička. Pan starosta přednesl informaci o projednání na Radě města a o předání tohoto problému na zastupitelstvo města. Ing Jana Faicová pak informovala o odlakovně. Zastupitelstvo města zaujme s největší pravděpodobností negativní stanovisko, pokud se prokáže negativní vliv provozu drtičky na životné prostředí. Odlakovna aktuálně stojí na problémech s vlastnickými vztahy ke kanalizaci.
 • Petr Blanár přednesl aktuální informace o řešení problémů s Brembem a ITT. Během letní odstávky provozu bude v budově Bremba instalována technologie studené plazmy (tak, jak bylo přislíbeno na jednáních v loňském roce). Dále pak vsázka do tavících pecí již neobsahuje organické přísady (chladící kapalina apod.), takže se dá očekávat, že zápach z Bremba již neucítíme. U ITT je situace mnohem obtížnější – zatím se bohužel stále nepodařilo zjistit zdroj zápachu.
 • Problematika betonových fragmentů v Hrabové – koncem června uzavřeme seznam a Martin Krejčíček následně vypracuje mapu (zakreslí body) tak, abychom měli podklady pro objednání jejich odstranění.
 • Provizorní oprava cesty u garáží na Šídlovci – proběhla 13.6. 2019.
 • Odpadkové koše na Šídlovci – komise projednala jak návrh na umístní košů na odpadky, tak i návrh košů na psí exkrementy a došla k názoru, že bude třeba tyto dva návrhy spojit a v některých případech koše vypustit pro nadbytečnost.
 • Jámy u pěší zóny poblíž restaurace Stodola – Ing. Jana Faicová informovala o postupném zasypávání. Po úplném zasypání bude překryto betonovou deskou.
 • Řešení dopravního omezení na ulici Domovské u kostelíku – podklady vypracovala paní Králová a předala k projednání na Radu.

Zapsal Jiří Skalský

Štítky:

Jeden komentář

 1. Vladimír Slavík říká:

  Dlouhodobě sleduji činnost komise VDE a konstatuji, že pod předsednictvím Ing. Skalského si vede velmi dobře.

  Dobrá zpráva je o brzké instalaci kryté čekárny na zastávce MHD Kostelík a o vyřešení problémů se zápachem, unikajícím z výrobní haly firmy Brembo.

  V nejbližší budoucnosti bych si přál větší aktivitu členů komise v úsilí o  přeměnu Pilíků v areál, sloužící občanům Hrabové k relaxaci, odpočinku a sportu.

[email protected] [email protected]