Zápis z jednání komise výstavby – 11.3. 2020

Zápis z jednání komise výstavby, dopravy a ekologie ze dne 11.3. 2020
velká zasedací místnost na ÚMOb Hrabová

Čas: 17:00 – 19:15
Přítomní: všichni členové komise
Hosté: tajemník Ing. Jan Socha, Ing. Jana Faicová, paní Svatava Králová, Bc. Lenka Chamrádová

Struktura zápisu:

 • Informace pro radu MOb Hrabová – zařadit na program rady a projednat
 • Úkoly a dotazy na úředníky MOb Hrabová
 • Úkoly pro členy komise
 • Informace od úředníků MOb Hrabová
 • Informace z jednání

Projednat na radě:

 1. Komise projednala úkol zadaný panem starostou – chodník a můstek mezi zastávkou MHD Kostelík a hasičskou zbrojnicí s tímto závěrem: doporučujeme radě požádat projektanta o aktualizaci rozpočtu dle CS ÚRS 2020 tak, aby se dal výsledek projednat do doby tvorby rozpočtu na rok 2021.
 2. Komise doporučuje radě pověřit starostu obce prosazováním změny statutu tak, aby ÚMOb Hrabová byl účastníkem všech řízení, která se přímo, či nepřímo dotýkají katastru naší obce.

Úkoly a dotazy na úředníky MOb Hrabová

 1. Oddělení veřejně prospěšných prací – pan tajemník na žádost Jany Batelkové vysvětlil fungování Ing. Davidové – mistrové veřejně prospěšných prací a přislíbil vypracovat model činnosti tohoto oddělení (mistrová + 5 zaměstnanců údržbové skupiny) směrem k vyššímu využití mechanizace a tím i vyšším výkonům. Pan tajemník vypracuje plán práce této skupiny včetně zapracování příležitostného zaměstnání aktivních důchodců. Termín do 30.4. 2020.
 2. Pilíky – Ing. Faicová se pokusí zajistit „Rozhodnutí o nakládání s odpadními vodami“ a zašle komisi náhled projektu napájení Pilíků z Lesního potoka (splněno-děkujeme).
 3. Most na ulici Na Farském – urgovat Povodí Odry – vyčistit koryto, mělo být hotovo do konce roku 2019.
 4. Ing. Faicová – ověřit, jestli ubytovna plánovaná v nově budovaném areálu koupelen Ptáček není jen fáma.
 5. Návštěva areálu firmy ITT – zápach- Ing. Faicová domluví termín návštěvy i s ohledem na případnou účast starosty Nové Bělé.

Úkoly pro členy komise.

 • Komise sestaví seznam spoluobčanů ochotných pracovat příležitostně za odměnu v obci na drobné údržbě a opravách.
 • Vytipování vždy dvou hodin dopoledne a dvou hodin odpoledne v jednom dni k měření rychlosti Městskou policií.
 • Ověřit možnost upgrade software ve stávajících kamerách na Paskovské s ohledem na možnost statistického posouzení počtu a rychlosti projíždějících vozidel.
 • Parkování dodávek na Šídlovci – zjistí se majitelé pravidelně parkujících vozidel.
 • Navážeme pravidelnou komunikaci s Ing. Faicovou tak, aby komise efektivně, rychle a operativně komunikovala se svým mediátorem.
 • Kontaktovat odpovědnou pracovnici fy Diamo s nabídkou komise VDaE na pomoc při získávání souhlasů majitelů pozemků dotčených rekonstrukcí odlehčovacího kanálu. Aktuální poznámka – 13.3 proběhlo, naše nabídka zatím nebyla přijata. Po odeznění opatření vlády (Koronavirus) bude DIAMO pokračovat v opětovném získávání podpisů. Všechny již byly získány, ale změna legislativy způsobila, že je třeba všechny souhlasy obnovit).

Informace od úředníků MOb Hrabová

 • Ing. Faicová informovala komisi o skutečnosti, že zastupitelé na městě změnili statut tak, že MOb již nejsou účastníky řízení, pokud je zároveň účastníkem řízení MmO. V důsledku toho se spousta informací nedostane na ÚMOb Hrabová a jsou zveřejňovány jen na úřední desce MmO.
 • Veřejné osvětlení – Ing. Jan Faicová informovala o aktuálním stavu: ulice U Řeky – nesouhlas města, Lužná – je v investičním plánu města, kostelík – je jen v generelu.
 • Zastávka MHD Mostní, Ing. Faicová – noví majitelé nechtějí prodat část pozemku – nesouhlasí s vybudováním přístřešku.
 • Cyklostezka z Hrabůvky do průmyslové zóny, Ing. Faicová – pracuje se na projektu, Tesco prodalo potřebné pozemky, rada odsouhlasila. Cyklostezka na levém břehu Ostravice – nemá podporu města.
 • Nová výstavba Na Farském – únosnost můstku – před vypracováním nového posudku je třeba nejprve vyčistit koryto – mělo být hotovo do konce roku 2019, ale nestalo se tak – urgence Povodí Odry.
 • Rozšíření areálu firmy Brembo – Ing. Faicová informovala – krajský úřad rozhodl a povolil.
 • Výroba gumových těsnění v průmyslové zóně – Ing. Faicová ověří aktuální stav.

Informace z jednání

 • Pan tajemník všem přítomným vysvětlil správný model fungování komise VDaE, která je zřízena radou MOb. Úřad spolupracuje s komisí formou metodika, který metodicky řídí komisi a zpracovává důvodové zprávy pro radu. Metodikem naší komise je Ing. Jana Faicová. Nové úkoly ze strany komise směrem k úřadu rozděluje mezi úředníky pan tajemník, v již rozpracovaných úkolech komunikují členové komise přímo s příslušným úředníkem.
 • Kamery dohledového systému – pan tajemník informoval o skutečnosti, že aktuálně jsou nainstalovány 4, pátá bude u Hrabovjanky. Kamery nelze instalovat u každého problematického místa (sběrné místo na odpad apod.) Instalaci fotopastí neschválila rada.
 • Stanoviště Nextbike – půjčování kol – pan tajemník informoval o skutečnosti, že aktuálně pracuje na vytipování vhodných míst (zpevněné plocha), kde se budou instalovat stojany na kola společnosti Nextbike.
 • Problematika Pilíky – EIA – pan tajemník informoval komisi o skutečnosti, že nečinnost ve smyslu naplnění závěrů EIA zabývající se Pilíky není chyba úřadu, ale samosprávy, v tomto případě pana starosty.
 • Školní jídelna – paní Králová informovala na žádost Ing. Rundta o aktuálním stavu – rekonstrukce družiny odložena, samostatný vstup vedle tělocvičny bude. Proběhlo výběrové řízení, rada odsouhlasila, smlouva podepsána, pokud MŠMT neposune prázdniny, bude se realizovat v létě. Cena v registru smluv.
 • Dopravní zátěž – jižní konec Paskovské, ulice U Kotelny. – Bc. Chamrádová projednala možnost měření rychlosti Městskou policií v jednom dni (2 hodiny dopoledne, dvě hodiny odpoledne.
 • Realizace odlehčovacího kanálu včetně mostku Sirotek u kapličky – Ivo Richter informoval o skutečnosti, že příslušný úřad vyzval společnost DIAMO k doplnění aktuálních souhlasů vlastníků dotčených pozemků.
 • Pilíky – Ing. Slavík informoval o svých žádostech na předsedu rybářského svazu v Ostravě, pana Jaroně a předsedu místní organizace rybářů v Paskově, pana Janču o jejich vyjádření na kvalitu vody v Pilících.

Zapsal: Jiří Skalský

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]