Zápis z jednání finančního výboru – 20.4. 2020

Finanční výbor se opětovně zabýval průběhem přípravy stavby MŠ, zejm. výběrem administrátora dotace a výběrového řízení, pochybeními při podání žádosti z dotace IROP a vysoutěženou cenou zhotovitele MŠ.

Dále byl finančnímu výboru předložen návrh Zadávací dokumentace, vč. zadávacích podmínek ke stavbě Přístavba ÚMOb pro kulturní účely, Ostrava-Hrabová, která má být soutěžena a zahájena v roce 2020. Takto zadané podmínky účasti na výběrovém řízení by mohly znevýhodnit menší firmy, které by mohly stavbu provést za finančně výhodných podmínek pro Hrabovou.

Zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Hrabová

Datum jednání: 20.4. 2020
Přítomní členové finančního výboru:

 • Bohumil Rundt
 • Květoslava Hrabovská
 • Věra Chlupatá
 • Milan Slíva
 • Miluše Očadlíková

Další účastníci jednání:

 • Jana Ziobrová
 • Jan Socha

Program jednání

 1. Závěrečný účet za rok 2019, výsledky auditu hospodaření za rok 2019
 2. Zadávací dokumentace vč. zadávacích podmínek a požadavky na obsah smlouvy na zakázku Přístavba ÚMOb pro kulturní účely, Ostrava-Hrabová
 3. Požadavky na vysvětlení průběhu přípravy stavby MŠ

Zápis z jednání

1. Závěrečný účet za rok 2019, výsledky auditu hospodaření za rok 2019

Finančnímu výboru (dále též FV) byl předložen návrh Závěrečného účtu za rok 2019. Do data jednání FV nebyl ukončen audit hospodaření za rok 2019, proto se FV rozhodl, že se ještě sejde k jednání o tomto bodě, aby vydal doporučení pro jednání zastupitelstva dne 24.6. 2020, na kterém se bude závěrečný účet a audit za rok 2019 projednávat a schvalovat.

FV požádal paní Ziobrovou o informaci k vyčíslení volných prostředků k zapojení do rozpočtu v roce 2020. Dle návrhu závěrečného účtu je tato částka ve výši 22 962 004 Kč, přičemž cca 19 mil. Kč je zůstatek z hospodaření bytového fondu. Tuto informaci požadoval FV zejm. ve vazbě na přípravu přístavbu pro kulturní účely, jehož projekční cena je dle vyjádření pana tajemníka ve výši 23 300 000 Kč (vč. DPH). V rozpočtu roku 2020 je již zapojena částka 10 mil. Kč.

FV zvažoval, zda je vhodné, vzhledem k současné COVID krizi, která sebou pravděpodobně ponese snížení příjmů z rozpočtového určení daní a možná i snížení předpokládaných dotací ze strany Statutárního města Ostravy, zahájit již v roce 2020 uvedenou přístavbu pro kulturní účely.

2. Zadávací dokumentace vč. zadávacích podmínek a požadavky na obsah smlouvy na zakázku Přístavba ÚMOb pro kulturní účely, Ostrava- Hrabová

Finančnímu výboru byl předložen návrh Zadávací dokumentace, vč. zadávacích podmínek ke stavbě Přístavba ÚMOb pro kulturní účely, Ostrava-Hrabová, která má být soutěžena a zahájena v roce 2020. Dle informací pana tajemníka a paní Králové byly zadávací podmínky zpracovány výhradně administrátorem výběrového řízení této stavby, a to společností Dobrá zakázka s.r.o., bez posouzení či připomínkování ze strany stavebního odboru našeho úřadu. Přestože FV není odborníkem na zadávací řízení, předložené znění zadávacích podmínek se jeho členům zdá nevyhovující, zejm. v části požadavků na ekonomickou, profesní a technickou a jinou kvalifikaci. Takto zadané podmínky účasti na výběrovém řízení by mohly znevýhodnit menší firmy, které by mohly stavbu provést za finančně výhodných podmínek pro Hrabovou. FV se také zabýval možností doplnění ustanovení o nabídkové ceně, která by měla být v podmínkách zadávacího řízení uvedena jako limitní, a to ve výši projekční ceny. Dále členové FV doporučovali doplnění zadávacích podmínek o ustanovení, kterým by byl z výběrového řízení vyloučen uchazeč, který má personální či jiné vazby na zpracovatele projektové dokumentace.

FV si zajistil pro posuzování předložené zadávací dokumentace zadávací podmínky, zpracované v roce 2019 na stavby „Sportovní hala v Krásném Poli“ a „Sportovní hala Nová Bělá“, u kterých zadávací podmínky připravovalo a zakázku administrovalo Statutární město Ostrava (dále také SMO). Přičemž vysoutěžená cena těchto zakázek byla v obou případech (v roce 2019) nižší než cena zadávací:

 • zadávací cena
  • Nová Bělá – 47 784 411 Kč
  • Krásné Pole 44 675 438 Kč
 • vysoutěžená cena
  • Nová Bělá – 40 773 061 Kč (85% zadávací ceny)
  • 42 900 045 Kč (96% zadávací ceny)

Vzhledem k tomu, že v Hrabové byly poslední dvě nejvýznamnější veřejné zakázky vysoutěženy výrazně nad zadávací cenu, bylo by vhodné zvážit možnost, aby celé výběrové řízení na tuto stavbu bylo předáno k administraci SMO.

3. Požadavky na vysvětlení průběhu přípravy stavby MŠ

Finanční výbor se opětovně zabýval průběhem přípravy stavby MŠ, zejm. výběrem administrátora dotace a výběrového řízení, pochybeními při podání žádosti z dotace IROP a vysoutěženou cenou zhotovitele MŠ.

FV se domluvil, že ve spolupráci s kontrolním výborem budou zpracovány dotazy k uvedeným oblastem, a bude požadovat písemné vyjádření kompetentního a odpovědného člověka. Po předložení písemného vyjádření se opět sejde FV, aby učinil závěry svých zjištění a vydal případná doporučení, či požadoval další prošetření např. ze strany SMO.

Zapsala dne 20.4. 2020: Květoslava Hrabovská, členka FV

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]