Zápis z jednání komise výstavby – 1.5. 2020

Zápis z jednání komise výstavby, dopravy a ekologie
konaného částečně dne 1.5. 2020 a následně dokončeného elektronicky 2.5. a 3.5. 2020

Čas: 17:00 – 18:00
Zúčastnění: Ing. Rundt, Stanislav Holiš, Jiří Skalský
Předem omluveni: Jana Batelková, Martin Krejčíček, Vladimír Slavík
Hosté: nebyli s ohledem na termín konání přizváni

A) Vyjádření komise k ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VČ. ZADÁVACÍCH PODMÍNEK k přístavbě ÚMOb pro kulturní účely, Ostrava-Hrabová.

 1. Komise doporučuje odložit vyhlášení výběrového řízení na dobu po získání dotace na výstavbu mateřské školky.
 2. Pokud nevezme rada v úvahu doporučení komise VDaE, pak máme k zadávacím podmínkám tyto připomínky:

Doplnit do zadávacích podmínek tyto body:

 1. Zakázku bude realizovat firma minimálně z 50% vlastními zaměstnanci (subdodávky max. 50%).
 2. Nejvyšší přípustná cena je cena projektová.
 3. V případě stejných cen bude výběr dodavatele pokračovat holandskou dražbou.
 4. Dodavatel musí existovat nejméně 3 roky a za tuto dobu realizovat nejméně 5 staveb.
 5. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu (bod 19.1)
 6. Zhotovitel nesmí mít vazbu ani vliv na projektanta a to jak ekonomický, tak i personální a vlastnický.

Zrušit ve stávajícím návrhu zadávacích podmínek tyto body, nebo požadavky:

1. Podmínka ISO 9001 a 14001

2. V bodu 3.2. b) (Profesní způsobilost) tyto odstavce:

 • Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (autorizovaný inženýr) nebo stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické (autorizovaný technik nebo autorizovaný stavitel).
 • Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor statika a dynamika staveb.Zadavatel dále požaduje doložit oprávnění vydané Technickou inspekcí České republiky týkající se montáže vyhrazených elektrických zařízení v souladu se zákonem č. 174/1968 Sb., zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.

3. Bod 3.3. Ekonomická kvalifikace, případně snížit požadovaný obrat na minimálně 10 mil, Kč a zcela vypustit větu:

… jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

4. Detailní podmínky technické kvalifikace z kapitoly 3.4. a):

 • 3 staveb provedení stavebních prací – novostavby či stavebních úprav stávajícího objektu pozemního stavitelství. Každá z těchto staveb musí být v objemu min. 10 mil. Kč bez DPH/1 stavbu a dále
 • 3 staveb provedení střechy o ploše min. 200 m2/stavba s použitím fólie z mPVC.
 • 3 staveb provedení podlahového topení s regulací o min. ploše 50 m2/stavba.

5. V bodu 3.4.b) podmínku dvou autorizovaných osob.

6. V bodu 3.4 e)

 • (přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky, a to v počtu min. 10 osob v pozici zaměstnanců. Počet zaměstnanců bude doložen čestným prohlášením).
 • Tento odstavec nahradit výše uvedeným požadavkem na realizaci 50% zakázky vlastními silami.

B) Žádost komise DVaE na radu a starostu ÚMOb Hrabová.

Komise tímto dokumentem žádá radu ÚMOb Hrabová, aby opětovně projednala níže uvedené podněty komise VDaE. Požadujeme jednoznačné formulované stanovisko rady uvedené v zápise z jednání rady k jednotlivým bodům a nikoli jen vágní informaci typu „rada vzala na vědomí“.

Podněty komise VDaE:

 • V zápise z 19.2. jsme Radě doporučili v záležitosti Pilíků  navázat styk pana starosty  s Mgr. Kubalou a zjistit názor veřejnosti na využití  Pilíků pro volnočasové aktivity
 • V zápise z 11.3. jsme Radě doporučili aktualizovat rozpočet na chodník k hasičárně, zpracovat model činnosti pro skupinu Ing. Davidové a zajistit text Rozhodnutí o nakládání s odpadními vodami z Pilíků.
 • V zápise z 17.4. jsme Radě doporučili odložit projednání zadávacích podmínek  pro přístavbu k ÚMOb pro kulturní účely a zakoupit doplňkový modul k radaru.

Zapsal: Jiří Skalský
předseda komise DVaE

Štítky:

Jeden komentář

 1. Vladimír Slavík říká:

  Předseda komise Ing. Skalský se nevymlouvá na koronovir a zajišťuje činnost komise i v současných komplikovaných podmínkách. Mezi členy probíhá čilá korespodence a jsou respektovány i nesouhlasné.názory některých členů.
  V jednom jsme jednotni. Vyžadujeme od Rady konkrétní postoje k našim návrhům, a ne pouze nic neříkající konstatování „bereme na vědomí“.

  Náš návrh na odložení vyhlášení výběrového řízení v záležitosti přístavby má své opodstatnění.
  Osobně prosazuji provedení průzkumu názorů občanů Hrabové, do jaké míry považují tuto investici za nezbytnou. Protože praktický budoucí provoz zařízení tohoto typu není žádná sranda,

[email protected] [email protected]