Zápis z jednání komise výstavby – 28.5. 2020

Zápis z jednání komise výstavby, dopravy a ekologie
konaného dne 28.5. 2020 ve velké zasedačce ÚMOb Hrabová

Čas: 17:00 – 19:20
Přítomni: Jana Batelková, Ing. Rundt, Stanislav Holiš, Ivo Richter, Martin Krejčíček, Jiří Skalský
Předem omluveni: Vladimír Slavík
Hosté: Petr Balušek, Ing. Jana Faicová

Struktura zápisu:

 • A) Odpovědi a podněty na radu
  • Vyjádření komise ke sdělení Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu ze dne 27.3.2002 ve věci návrhu na změnu Územního plánu Ostravy v k.ú. Hrabová.
  • Žádost o vyjádření rady
  • Doporučení radě
 • B) Seznámení členů komise s novými skutečnostmi.
 • C) Projednání stavu v plnění úkolů komise přerušeném v důsledku Koronaviru.

Ad A) Odpovědi a podněty na radu

1. Vyjádření komise ke sdělení Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu – rekapitulace situace – řeším dvě oblasti – jednu v okolí křižovatky Poplužní a K Pilíkům – B225 a druhou mezi novou MŠ, ulicí Domovskou a Na Honech – B216.

 • Poplužní, K Pilíkům – B225. Komise trvá na svém doporučení neumožnit výstavbu na těchto pozemcích a to pro již jednou uvedené důvody – jedná se o lokalitu mimo jiné bez kanalizace a bez možnosti jednoduše odvézt dešťové vody. V případě dlouhodobých a především pak přívalových dešťů (historicky se jedná o dno bývalého rybníku Schaiar, vsakováním nelze situaci na základě zkušeností starousedlíků a s ohledem na skladbu podloží vyřešit). Komise doporučuje objednat odborný posudek hydrologa. Komise se pokusí najít odborníka na hydrologii.
 • Plocha mezi MŠ, Domovskou a Na Honech – část B216 – komise bude své vyjádření formulovat na dalším jednání, do té doby se pokusí zjistit co nejvíce informací o záměrech stávajících majitelů dotčených pozemků.

2. Žádost o vyjádření rady

Oprava cyklostezky na ulici K Pilíkům – pan starosta přislíbil projednání s firmou Strabag na komisi dne 12.6.2019. Dosud jsme neobdrželi informaci o výsledku tohoto jednání – žádáme o projednání na radě.

3. Doporučení radě

 • Instalace odpadkových košů – návrh na jejich umístění má paní Chamrádová, doporučujeme radě projednat a zařadit odpovídající částky do návrhu rozpočtu na rok 2021.
 • Rozbor kvality vody ve sběrném kanálu pod Pilíky – komise doporučuje radě objednat rozbor vody ve sběrném kanálu pod Pilíky s cílem ověřit nutnost provozovat tento kanál jako součást ČOV pro Paskov. Cena za rozbor cca 7 000,- Kč.

Ad B) Seznámení členů komise s novými skutečnostmi

 • Předseda komise přivítal všechny přítomné a představil radního, Petra Baluška, do jehož gesce se nově na radě dostala problematika dopravy výstavby a ekologie. Petr Balušek mimo jiné prohlásil, že věří v plodnou spolupráci a přislíbil projednávat na radě všechny podněty ze strany komise DVaE, tedy i ty, na které rada dosud nereagovala.
 • Předseda komise informoval komisi o skutečnosti, že se rada rozhodla doplnit komisi o Ing. Dvořáka aniž by kohokoliv v komisi se svým záměrem předem seznámila. Komise bere tuto skutečnost na vědomí.

Ad C) Projednání stavu v plnění úkolů komise přerušeném v důsledku Koronaviru

 • Předseda komise konstatoval, že díky Koronaviru komise v posledních měsících pracovala v nouzovém režimu a projednávala tak jen neodkladné věci. V důsledku tohoto, se nepodařilo pohnout se spoustou problémů, které si komise před vypuknutím epidemie sama dala. Komise postupně projednala všechny úkoly, které si dala na začátku letošního roku. Následně došlo k drobnému přerozdělení zodpovědností za jednotlivé úkoly a hlavně k posunutí termínů, do kterých je třeba pokročit s řešením těchto úkolů.
 • Komise konstatovala, že se podařilo uzavřít tyto úkoly:
  • Autobusová zastávka Kostelík – hotovo, autobusová zastávka Mostní – nelze pro nesouhlas majitele sousedního pozemku.
  • Nová výstavba Na Farském – únosnost můstku – vyřešeno, investor zajistil nový posudek.
  • Ubytovna v areálu Koupelny Ptáček – nebude (Ing. Jana Faicová).
  • Oprava nerovností po odfrézovaných pařezech – Šídlovec – realizováno.
  • Ořez náletu podél cyklostezky k Pilíkům – realizováno.
  • Dosypání děr podél chodníků – Šídlovec – realizováno.
  • Odstranění betonových fragmentů v obci – realizováno.

Zapsal: Jiří Skalský (předseda komise DVaE)

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]