Kanalizace: Starosta obdržel dopis od náměstkyně Bajgarové

Vyžádal jsem si níže uvedenou odpověď náměstkyně primátora Mgr. Zuzany Bajgarové, která reaguje na snahu MOb Ostrava-Hrabová přimět město Ostrava o financování výstavby kanalizace z externích zdrojů.

Dle očekávání je odpověď záporná, nicméně naděje umírá další možností je vybudovat kanalizaci z vlastního úvěru (MOb Ostrava-Hrabová) a radu MOb Hrabová jsem z pozice zastupitele včera na zastupitelstvu již podruhé požádal o podrobné stanovisko.


V Ostravě dne 5. června 2020

v návaznosti na Váš dopis adresovaný panu primátorovi ze dne 18.5. 2020 a naše opakované jednání v záležitosti rozvoje kanalizačního řádu v Hrabové nezbývá, než opakovaně shrnout fakta vztahující se k této záležitosti, které byly již předmětem odpovědi panu Daníčkovi z 2.8. 2019 a 31.10. 2019, zastupiteli statutárního města Ostravy JUDr. Semerákovi ze září 2019 a radnímu městského obvodu Ostrava-Hrabová Ing. Orkáčovi z 25.2. 2019 a 27.8. 2019.

S ohledem na zákonné povinnosti města a stav vodohospodářské infrastruktury byly vodohospodářské stavby (VH stavby) rozděleny do tří stupňů priorit. Na základě zařazení VH staveb do jednotlivých stupňů priorit byl zpracován Plán financování obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací a rozpočet statutárního města Ostravy na rok 2020, které následně schválilo zastupitelstvo statutárního města Ostravy.

Jako prioritní jsou řešeny stavby obnovy (rekonstrukce již nevyhovujících potrubních vedení, kdy hrozí škody na majetku), stavby rušící volné výustě (tento soubor staveb má přímý vliv na životní prostředí a na základě zákonné povinnosti musí být dokončen do konce roku 2025), následují stavby s dotačním titulem (soubor několika staveb s přispěním financí ze strany MF) a nakonec stavby rozvojové, mezi které patří právě stavby „Inženýrské sítě Hrabová – kanalizace jižní část – 4. a 5. stavba” a „Inženýrské sítě Hrabová – kanalizace jižní část – 6. stavba”. Plán financování a obnovy je nastaven velmi ambiciózně a s cílem v nejkratším možném čase zrealizovat stavby prioritní, aby mohly být následně financovány stavby rozvojové.

Financování VH staveb je zajištěno z Fondu pro vodovody a Fondu pro kanalizace, a s ohledem na finanční objemy staveb zařazených v Plánu financování obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací se od jeho schválení počítá s využitím externích zdrojů a tedy výrazným navýšením zdrojů pro VH stavby ve srovnání s minulými léty. Proto využití externích zdrojů nic nemění na časovém harmonogramu projektů, tyto skutečnosti byly řešeny již koncem roku 2019 při schvalování plánu obnovy a rozvoje na zastupitelstvu města, kde jste pravidelným hostem, věřím tedy, že to pro Vás není novou skutečností.

Pro úplnost uvádím:

  • u stavby „Inženýrské sítě Hrabová kanalizace jižní část – 4. a 5. stavba” předpokládá se zahájením realizace stavby, vč. zpracování PD pro provedení stavby a provedení zadávacího řízení na zhotovitele stavby, cca do 4 let,
  • u stavby „Inženýrské sítě Hrabová – kanalizace jižní’ část 6. stavba” předpokládá se zahájením realizace stavby, vč. aktualizace PD pro vydání stavebního povolení a dopracování této dokumentace do úrovně PD pro provedení stavby, zajištění stavebního povolení a provedení zadávacího řízení na zhotovitele stavby, cca do 6 let.

S úctou a pozdravem

Mgr. Zuzana Bajgarová v.r.
náměstkyně primátora

Na vědomí Ing. Tomáš Macura, MBA primátor

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]