Magistrát města Ostravy: Při vydávání stavebního povolení Vaší školce jsme nepochybili

Tajemník Magistrátu města Ostravy prověřil postup stavebního úřadu magistrátu, který nám v roce 2019 vydával stavební povolení na výstavbu nové školky.

Nedoložením stavebního povolení s nabytím právní moci při první a druhé výzvě Ministerstva pro místní rozvoj někdo Hrabovou poškodil o desítky miliónů korun, které nyní musíme hradit ze svého rozpočtu.

Hrabová tehdy nedostala dotaci z IROP, přestože bychom ji při splnění podmínek dostali. Při výměně názorů na facebooku jsem položil tajemníkovi našeho úřadu následující dotaz:

Pane tajemníku, už někdo potrestal zodpovědnou osobu za to, že neuhlídala vydání stavebního povolení? Díky tomu jsme nedostali dotaci, to znamená, někdo nás připravil o nenárokovou, ale v dané době již jinak jistou dotaci a ve výsledku o desítky miliónů korun!

Jan Socha na můj komentář odpověděl:

Neumím potrestat pracovnici Magistrátu, která 4 měsíce vydávala stavební povolení. Nemám se, na rozdíl od jiných, za co stydět.

Celou záležitostí se již v minulosti zabýval i náš Kontrolní i Finanční výbor Zastupitelstva MOb Ostrava-Hrabová v roce 2019, který označil za viníky právě vedení MOb Ostrava-Hrabová (tajemník Jan Socha a starosta Igor Trávníček), kteří neuhlídali úřednici paní Královou a ta zase neuhlídala odpovědného projektanta Rosypala:

Tato pochybení jsou na straně vedení obvodu, neboť nedokázalo zajistit, aby projektant stavby včas dodal potřebné části projektové dokumentace, které byly nutné pro získání povolení nutného pro slnění podmínek pro přidělení dotace. Nedůslednost vedení obvodu (Ostrava-Hrabová) tak bude mít zřejmě za následek, že veškeré náklady budou financovány z vlastních zdrojů přesto, že až 95% proinvestovaných prostředků mohlo být z fondu IROP.


Magistrát města Ostravy,
vyrozumění o prošetření stížnosti (PDF)

Vážený pane Orkáči,

obdržel jsem Váši stížnost na tajemníka Úřadu městského obvodu Hrabová a starostu městského obvodu Hrabová. Ve stížnosti se zastáváte zaměstnance našeho stavebního úřadu a uvádíte důvody, proč si myslíte, že pan starosta i tajemník úřadu městského obvodu neuvádějí pravdu při diskusi s veřejností na téma pochybení při přípravě žádosti o dotaci na plánovanou MŠ Bažanova.

V úvodu mé odpovědi mi prosím dovolte ocenit, že se zastáváte našeho zaměstnance, což není běžné.

Pokud se týká vlastní stížnosti, pak zde mi jen dovolte stručně reagovat tak, že starosta městského obvodu je z titulu své funkce odpovědný zastupitelstvu městského obvodu (§ 103 odst. 2 zákona o obcích), nikoliv tedy Magistrátu města Ostravy. Stížnost dotýkající se jednání či chování starosty je tak oprávněno řešit zastupitelstvo městského obvodu, kterému musí být předložena k projednání. Tajemník městského obvodu je odpovědný za plnění úkolů úřadu v samostatné i přenesené působnosti starostovi městského obvodu (§110 odst. 2 zákona o obcích).

Nicméně jsem se také podrobně seznámil s postupem našeho stavebního úřadu v dané věci. Zde mi jen dovolte uvést, že jsem v jeho postupu neshledal žádná pochybení, na základě kterých by bylo možno jej vinit například z nečinnosti. Pakliže je Vaše informace správná, a nemíním ji jakkoliv zpochybňovat a to, že se městský obvod domnívá, že vydání společného povolení trvalo déle, než je běžné, pak měl možnost použít všech zákonem stanovených prostředků, kterými by na taková pochybení poukázal. K žádnému takovému zpochybnění však nedošlo.

Pokud se týká možné poznámky na téma délky správního řízení, pak mi dovolte jen malou informaci a to, že ze spisu je patrno, že stavební úřad obdržel žádost, která neměla předepsané náležitosti, a musel ve smyslu stavebního zákona dne 17. 10. 2018 vyzvat projektanta, který zastupoval městský obvod, k odstranění vad. Po tuto dobu se termíny stanoveny stavebním zákonem staví. Teprve dne 22. 1. 2019 byly chybějící podklady dle výzvy stavebního úřadu doplněny, tedy až po cca 3 měsících.

Byl jsem také informován o tom, že jste byl na základě Vašeho dotazu dle zákona 106/1999 Sb. informován i o dalších termínech, spojených s tímto řízením.

V postupu stavebního úřadu jsem neshledal pochybení.

S pozdravem

Ing. Břetislav Gibas
tajemník

Štítky: ,

Jeden komentář

  1. Šárka Tomisová říká:

    Náš starosta má jiné priority než starat se o obvod s péčí řádného hospodáře, viz.: https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/ostravska-ods-ma-nove-vedeni-20200630.html

[email protected] [email protected]