Zápis z jednání komise výstavby – 22.7. 2020

Zápis z jednání komise výstavby, dopravy a ekologie
konaného dne 22.7. 2020 v malé zasedačce ÚMOb Hrabová

Čas : 17:00 – 19:00

Přítomni : Jana Batelková, Ing. Rundt, Ivo Richter, Martin Krejčíček, Ing. Dvořák

Hosté: Petr Balušek, Ing. Jana Faicová, Svatava Králová

Struktura zápisu:

A) Podněty na radu

 1. Návrhy komise
 2. Doporučení radě

B) Seznámení členů komise s novými skutečnostmi.
C) Projednání úkolů komise.


Ad A)

1) Návrhy radě:

 • Komise navrhuje radě zařadit do rozpočtu obce na příští rok položku na studii realizovatelnosti chodníku a případně i cyklostezky a VO podél ulice u Řeky od ulice Mostní po ulici K Potoku.

2) Doporučení radě

 • Komise jednomyslně doporučuje radě zahájit rekonstrukci části hřbitova dle podkladů předložených komisi paní Královou.
 • Komise doporučuje radě objednat zápůjčku mobilních radarů na dva týdny v průběhu měsíců září a října s cílem monitorovat provoz na jižní části Paskovské a případně i na ulici U Kotelny. (Kontakty jsou v příloze zápisu).
 • Komise upozorňuje radu na potřebu posečení pozemků Vítkovic a.s. na přístupu k zastávce Benzina pod haldou.

Ad B) Seznámení členů komise s novými skutečnostmi

 1. Předseda komise přivítal radou nově dosazeného člena komise – Ing. Jana Dvořáka a informoval komisi o skutečnosti, že ze zdravotních i osobních důvodů ukončil své členství v komisi Ing. Vladimír Slavík.
 2. Paní Králová v mimořádném vstupu představila aktuální stav projektu na rekonstrukci části hřbitova. Komise po prodiskutování jednomyslně doporučila radě realizaci dle podkladů předložených paní Královou.
 3. Předseda komise seznámil všechny přítomné s postupem OKD ve věci Pilíků. Od Ing. Theodosisové se dozvěděl, že na rozdíl od tvrzení Ing. Hadravy OKD nenechalo geodeticky vytyčit pozemky ve svém majetku, tak jak bylo původně přislíbeno a ani nenechalo vypracovat dokumenty definované EIA, byť Ing. Hadrava na setkání s naším panem starostou tvrdil, že všechno výše uvedené již OKD má. Ing. Jana Faicová informovala komisi o skutečnosti, že obec odstranila náletové dřeviny podél sběrného kanálu tak, aby mohlo OKD podél tohoto kanálu natáhnout pletivo zabraňující vniknutí zvěře do kanálu (viz. dohoda mezi starostou a Ing. Hadravou z OKD).
 4. Ing. Dvořák představil svůj návrh na umístění zrcadla u ulice Pod Břehy pro chodce a cyklisty na přechodu přes ulici Paskovskou (ulice Domovská ve směru na Šídlovec) v souvislosti se změněnou dopravní situací v důsledku výstavby nových bytových jednotek. Ing Jana Faicová přislíbila, že požádá správce komunikace o návrh vhodného dopravního značení.
 5. Ing. Jana Faicová informovala o zdržení výstavby kruhového objezdu u Shell z důvodu nevyřešeného problému vsaku případných přívalových vod. Aktuálně se tento problém řeší.
 6. Ing. Jana Faicová informovala komisi o postupu v úpravě povrchu stávajících kruhových objezdů v Hrabové. Paní Chamrádová oslovila několik firem s žádostí o návrh řešení. Realizoval by se případně nejprve jeden – příští rada rozhodne.
 7. Ing. Ivo Richter otevřel otázku sekání trávy v okolí ulice na Farském – pan Závada se řádně nestará o své pozemky a letos ještě zeleň nesekal.
 8. Ing. Ivo Richter otevřel otázku budoucí betonárny v areálu bývalého Tchas a výstavbu nového vysokého plotu podél části tohoto areálu. Ing. Jana Faicová ověří aktuální stav z legislativního hlediska.
 9. Sedlák pan S poškodil při polních pracích čerstvou výsadbu stromů na pozemku v majetku statutárního města Ostravy podél prodloužené ulice Mostní. Výsadbu obnoví firma Parkservis Mareš s.r.o.
 10. Ing. Dvořák upozornil na potřebu posečení pozemků Vítkovic a.s. na přístupu k zastávce Benzina pod haldou (výška trávy až 1 metr, částečně porost kopřiv).

Ad C) Projednání nových úkolů komise

 1. Předseda komise otevřel otázku stavebních úprav podchodu pod Místeckou mezi Hrabůvkou a Šídlovcem na základě podnětu pana Jelena. Ing Jana Faicová vysvětlila komisi, že na ÚMOb Hrabová nikdo aktuálně neví, proč se zastavila rekonstrukce podchodu tak, jak byla projednána a jak o ní psala paní místostarostka Kopitzová ve svém článku (tedy i s příslušnými dopravními opatřeními na cyklostezce). Místo rekonstrukce byl jen obnoven nátěr zábradlí, které mělo být v rámci této rekonstrukce nahrazeno novým v jiném místě. Ing. Dvořák připomněl, že za jeho časů navrhovala komise jistá technická řešení. Ing. Jana Faicová konstatovala, že projektanti od tohoto návrhu upustili. Aktuálně nemá správce komunikace žádný projekt a ve studii se nepokračovalo. Ing. Dvořák rovněž připomněl nevyhovující odvodňovací kanálek, který při přívalových deštích nemá dostatečnou kapacitu. Ing. Jana Faicová přislíbila získání všech dostupných podkladů k této problematice.
 2. Předseda komise otevřel otázku výstavby chodníku podél ulice U Řeky mezi ulicemi Mostní a K Potoku na základě materiálu, který dostali členové komise v předstihu e-mailem. Komise celou problematiku předběžně projednala a shodla se na požadavku na vypracování studie proveditelnosti (většina pozemků v okolí ulice U Řeky není v majetku města Ostravy).
 3. Martin Krejčíček představil komisi svůj rozbor možností a informoval o cenách technologie použitelné na monitoring provozu motorových vozidel v obci. Komise se v tomto bodu neshodla a odložila projednání na příští zasedání komise.

Zapsal: Jiří Skalský, předseda komise DVaE

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]