Zápis z jednání komise výstavby – 21.9. 2020

Zápis z jednání komise výstavby, dopravy a ekologie
konaného dne 21.9. 2020 v malé zasedačce ÚMOb Hrabová

Čas: 16:30 – 19:00
Přítomni: Jana Batelková, Ing. Rundt, Martin Krejčíček, Ing. Dvořák, Stanislav Holiš
Hosté: Petr Balušek, Ing. Jana Faicová, paní Králová, p. Chamrádová

Struktura zápisu:

A) Odpovědi na úkoly a doporučení radě MOb Hrabová.
B) Nově projednávané úkoly.
C) Projednání již rozpracovaných úkolů.

Ad A) Návrhy radě:

 1. Oprava Dubraviovy ulice
  Komise navrhuje radě osadit na konci Dubraviovy ulice odnímatelné sloupky zabraňující průjezdu dvoustopých vozidel a následně opravit povrch vozovky vrstvou válcovaného recyklátu. (Hlasování: 5 pro, 1 proti)
 2. Změna Územního plánu na pozemcích parc.č. 641/3 a 641/4, ul. Ve Stromoví v k.ú. Hrabová.
  Komise jednomyslně nedoporučuje radě změnu územního plánu. Jedná se o pozemky ležící uprostřed významného krajinného prvku „Na Rybnících“, který chceme zachovat.
 3. Komise jednomyslně navrhuje radě objednat službu měření rychlosti na jižní části Paskovské po dobu 14 dnů mimo týdny se svátečními dny a na místě, které doporučí odborná firma realizující vlastní měření. Předpokládaná cena cca 6 000,- Kč. Kontakty poskytl člen komise DVaE Martin Krejčíček.
 4. Komise navrhuje radě zajistit měření rychlosti na ulici U Kotelny prostřednictvím Městské policie za podmínek zjištěných paní Chamrádovou a v dobách, které na základě průzkumu u obyvatel doporučí členka komise paní Batelková.
 5. Komise navrhuje radě zahrnout do rozpočtu na rok 2021 pořízení odpadkových košů dle návrhu – mapky předané již v minulosti úřadu spolkem Zelená Hrabová a Ing. Radomírem Orkáčem.

Ad B) Nově projednávané úkoly.

 1. Problematika výmolů u garáží na Šídlovecké a Mlynářské ulici.
  Komise podrobně projednala celou problematiku a pověřila paní Batelkovou ověřit možnosti čerpání dotací z IROP + technické možnosti řešení vsakovacích ploch. U garáží na Mlynářské ulici pak paní Batelková osloví všechny majitele garáží a projedná možnost jiného řešení odvodu dešťových vod tak, aby voda ze střech nestékala přímo na plochu před garážemi a nenarušovala její povrch.
 2. Problematika nové výstavby na haldě.
  Ing. Dvořák informoval komisi o záměru výstavby tzv. „Vodíkového města“ na haldě nad Šídlovcem a připomněl, že bychom se tím měli zabývat, byť se jedná o pozemek Vítkovic. Hrozí jednak kácení stromů, které byly vysazeny v rámci rekultivace na svahu haldy a pak vybudování příjezdové komunikace, která by měla vzniknout poblíž podchodu pod Místeckou a která by tak výrazně ovlivnila dopravní situaci na Šídlovci. Paní Jana Batelková informovala o své účasti na představení tohoto projektu a konstatovala, že se zatím jedná o tzv. „výkřik do tmy“. Pro realizaci celého projektu by bylo třeba nejprve změnit územní plán. Ing. Jana Faicová zjistí možnosti získání informací o změně ÚP ze strany ÚMOb Hrabová.
 3. Slepá odbočka z Krmelínské směrem na Místeckou (Jana Batelková) – paní Chamrádová řeší osazení betonových monobloků tak, aby zde nemohly zajíždět auta.
 4. Veřejné osvětlení na Šídlovci (Jana Batelková)
  Ing. Faicová odpovídá, že je v majetku města Ostravy a MOb Hrabová tak nemůžeme na jeho rekonstrukci čerpat finanční prostředky z IROP.
 5. Pasport zeleně na celém území MOb Hrabová (Jana Batelková)
  Paní Chamrádová odpovídá, že se na něm aktuálně pracuje.
 6. Rezavé dopravní značky
  Řešení je v plánu na příští rok.
 7. Sušáky na Šídlovci
  Spolek Zelená Hrabová bude řešit ve spolupráci s panem tajemníkem.
 8. Svěření pozemku u nového kruhového objezdu na Prodloužené Mostní do správy ÚMOb Hrabová
  Ing. Jan Faicová odpovídá, že se stále čeká na zanesení změn do katastru nemovitostí.

Ad C) Projednání již rozpracovaných úkolů

 1. Zrcadlo pro chodce na přechodu z Domovské přes ulici Paskovskou
  Ing. Faicová informovala komisi o výsledku své žádosti na MMO o realizaci vhodného opatření. Komise organizace řízení dopravy při MMO odpověděla na základě doporučení PČR: – doporučují osazení retrofetlexního rámu kolem stávajícího dopravního značení, zásadně nedoporučují osazení zrcadla ani vodorovného dopravního značení (snižuje adhezi). Dle paní Chamrádové nedoporučuje komise ani adhezní povrch (povolená rychlost 40km/h je dostatečná). Doporučují však sekat trávu tak, aby nebránila výhledu a případně přesunout přechod pro chodce dále od zatáčky směrem k zastávce DPO. Paní Chamrádová zjistí cenu adhezního povrchu a možnost přesunou dopravní značku pozor přechod pro chodce až za dopravní značku hlavní silnice tak, aby varovala řidiče těsně před zatáčkou. Ing. Dvořák zašle svůj přepracovaný grafický návrh umístění zrcadla paní Chamrádové a ta jej nechá znovu posoudit.
 2. Ing. Dvořák vznesl dotaz na připomínku na Bypass u Makra (prodloužení odbočovacího pruhu směrem do Hrabové). Odpověď – ÚMOb tuto připomínku podal investorovi (MMO) a ten ji odmítl.
 3. Kruhový objezd u Shell
  Koncem letošního roku bude podána žádost o vydání územní rozhodnutí. Problém se vsakováním přívalových vod vyřešen navýšením kapacity retence.
 4. Úprava povrchu středu kruhových objezdů
  Byla uzavřena objednávka na projekt.
 5. Péče o pozemky u ulice Na Farském
  Majitel pan Závada s osazením stromů nesouhlasí a na výzvu na sekání přerostlé trávy nereaguje.
 6. Vysoký plot kolem bývalého areálu Tchas
  Ing. Jana Faicová informovala komisi o faktu, že tento plot nevyžadoval z legislativního hlediska žádné povolení.
 7. Sekání trávy na pozemcích kolem pěší cesty k zastávce MHD Benzina
  Ing. Jana Faicová vyzvala majitele k posekání trávy, ale ti zatím nereagovali a proto bude výzvu opakovat.
 8. Podchod pod Místeckou
  Rekonstrukce je již téměř hotova, ještě tento týden by se měly osadit betonové monobloky regulující provoz. Pokud se jejich rozmístění neosvědčí, budou přeskupeny. Odvodňovací kanálek byl rovněž rekonstruován, první větší deště prověří, jestli došlo ke zlepšení.
 9. Chodník podél ulice U Řeky
  Bude zpracována studie, zástupce majitele pozemku mezi Ostravicí a ulicí U Řeky projevil ochotu jednat o případném odprodeji pozemku.
 10. Zápach z ITT – Jiří Skalský
  Zaznamenal intenzivní zápach dne 8.9. 2020 v podvečerních hodinách. Ing. Jana Faicová ověří tuto skutečnost u ITT.
 11. Zápach z Brembo
  Firma dosud neposlala své stanovisko k nově budované hale a k protizápachovým opatřením.
 12. Pilíky a realizace čističek odpadních vod v Paskově
  Ing. Jan Faicová vznese dotaz na kolegy z místně příslušného úřadu ve Frýdku Místku a zjistí aktuální stav.
 13. Parkoviště u školy
  Stavební rozhodnutí nabylo právní moci, chybí rozhodnutí MO – odbor dopravy k veřejné části parkoviště. Po jeho získání objedná úřad realizační dokumentaci.
 14. Odlehčovací kanál pod Pilíky
  Vodoprávní řízení probíhá, mosty a propustky řeší další úřady. Ing. Jan Faicová ověří, jak to bude s mostkem Sirotkem.

 

Zapsal: Jiří Skalský

předseda komise DVaE

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]