Hydrogeologický posudek pro lokalitu Poplužní v Ostravě-Hrabové [2]

Pokračování miniseriálu o souvislostech okolo objednaného hydrogeologického posudku pro lokalitu ulice Poplužní jsem odkládal tak dlouho, až se mi samotný posudek dostal do rukou… Závěrečný verdikt odborníků zní: “z hydrogeologického hlediska nelze zachycené srážkové vody utrácet pomocí podzemního ani povrchového vsakovacího zařízení”.

Hydrogeologický posudek pro lokalitu Poplužní v Ostravě-Hrabové [1]

Ostrava-Hrabová
vsak
hydrogeologický průzkum

Objednatel: Městský obvod Hrabová (Ing. Jana Faicová)
Zpracovatel: K-GEO, s.r.o.
Období realizace: Leden 2021


Shrnutí a závěr

Předkládaná závěrečná zpráva hodnotí výsledky provedeného hydrogeologického průzkumu z hlediska zhodnocení hydrogeologických poměrů a posouzení možnosti likvidace srážkových vod zachycených z ploch střech a zpevněných ploch plánované zástavby na ulici K Pilíkům v Ostravě-Hrabové.

Na základě veškerých zjištěných poznatků, které jsou podrobně rozepsány v kapitolách této zprávy, lze konstatovat, že z hydrogeologického hlediska nelze zachycené srážkové vody utrácet pomocí podzemního ani povrchového vsakovacího zařízení, a proto doporučujeme vybudovat, pro veškerou plánovanou zástavbu v zájmové lokalitě, dešťovou, příp. oddílnou kanalizaci s dostatečnou kapacitou a retencí a s regulovaným odtokem do potoka Ščučí (se souhlasem správce toku).

Jako druhou variantu lze navrhnout vybudování suché retenční nádrže se zohledněním veškerých uvedených aspektů. S ohledem na vysokou úroveň hladiny podzemní vody a její negativní vliv na samotné zakladání byl odebrán vzorek vody pro zhodnocení agresivity na ocelové a betonové konstrukce. Podzemní voda byla zhodnocena jako velmi vysoce agresivní na ocelove konstrukce a slabě agresivní na beton (kategorie XA1).

Celý hydrogeologický posudek [PDF]

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]