Zápis z jednání komise výstavby – 13.3. 2021

Zápis z jednání komise výstavby, dopravy a ekologie
konaného 13.3. 2021 v zasedačce TJ Sokol Hrabová

Přítomni : Jana Batelková, Ing. Rundt, Ing. Dvořák, Stanislav Holiš, Jiří Skalský
Omluveni: Martin Krejčíček (Covid)
Hosté: Petr Balušek

Struktura zápisu:

 • A) Doporučení radě MOb Hrabová.
 • B) Informace z jednání.

Ad A) Návrhy radě:

 1. Zpomalovací opatření na ulici U Kotelny. – komise doporučuje radě MOb Hrabová zachovat stávající omezení zpomalovacím prahem. Zdůvodnění – komisi se zatím nepodařilo nalézt lepší řešení. Hlasování 4 pro, 1 proti.
 2. Parkování vozidel nad 3,5t na Šídlovci – komise doporučuje radě na základě dlouhodobých pozorování problém aktuálně neřešit. Zdůvodnění – počet parkujících vozidel nad 3,5t v oblasti sídliště Šídlovec poklesl na takovou úroveň, že již nepředstavuje vážný problém. Hlasování 4 pro, 1 proti.
 3. Místo pro přecházení u Bety – komise na základě podnětu Petra Baluška projednala a jednomyslně doporučuje radě osadit místo pro přecházení u Bety svislým dopravním značením.

Ad B) Informace z jednání

 1. Komise vzala na vědomí skutečnost, že firma Hutchinson upustila od svého záměru vyrábět pryžové díly v naší průmyslové zóně.
 2. Komise vzala na vědomí informaci o osazení betonových zátarasů na úsek vozovky mezi ulicí Místeckou a Krmelínskou. Osazení těchto zátarasů by mělo zabránit dalšímu odstavování nepojízdných vraků vozidel. Zároveň komise doporučuje projednat úklid celého prostoru – TS Hrabová.
 3. Komise vzala na vědomí informaci o možnosti osazení reflexního rámu na svislém dopravním značení před přechodem přes Paskovskou ulici (křižovatka s Domovskou). Osazení zrcadla odmítl správce komunikace.
 4. Komise vzala na vědomí negativní stanovisko Správy silnic MSK ve věci omezení provozu na ulici Paskovské v její severní části.
 5. Komise vzala ne vědomí výsledek měření hluku z ulice Místecké v prostoru ulice Hradecké. Hluk v tomto místě je o pouhých 0,6 dB nižší, než požaduje platná legislativa pro realizaci protihlukových opatření.
 6. Komise vzala na vědomí informaci o rozšíření veřejného osvětlení:
  • ulice Na Zvoničce je hotovo,
  • ulice Lužná a K Pilíkům, zpracovává se dokumentace.
 7. Rekonstrukce vstupu do školní jídelny – komise vzala na vědomí dokončení úspěšné celé akce.
 8. Parkoviště u školy – proběhlo místní šetření, na kterém došlo k upřesnění zadání realizační dokumentace. Upřesnění odsouhlasili zástupci obce i dotčených sousedů. Aktuálně pracuje projektantka na vytvoření realizační dokumentace.

Zapsal: Jiří Skalský, předseda komise DVaE

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]