Vladimír Slavík: Odpověď na otevřený dopis “Odlehčovací kanál Ščučí”

S odpovědí na můj otevřený dopis ve věci stále odkládané stavby „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“ nejsem vůbec spokojen. Důvody tohoto nezájmu o uvedenou stavbu ze strany pana starosty a pana tajemníka nebyly sděleny. Zcela nekonkrétní věty Ing. Faicové k této záležitosti pouze tento nezájem o tuto stavbu potvrdila. Ing. Faicová nesdělila nic nového, pouze „mlátila prázdnou slámu“.

V Hrabové se tvrdí, že zájem o různé záležitosti jsou nepřímo úměrné vzdálenosti od radnice. Čím větší vzdálenost, tím menší zájem. Tuto odpověď zveřejním v Hrabovských novinách a zašlu panu starostovi a panu tajemníkovi.

Chtěl bych touto cestou poděkovat šéfredaktorovi Hrabovských listů Ing. Dvořákovi a také redakční radě  tohoto časopisu  za zveřejnění mého příspěvku ve věci odlehčovacího kanálu Ščučí včetně odpovědi. Stalo se tak v červnovém čísleHrabovských listů na straně 14.

Odpověď na můj dopis sepsala (asi z pověření pana starosty a pana tajemníka) paní Ing. Jana  Faicová a obsahuje celkem čtyři věty, ke kterým mám následující připomínky:

Věta č. 1 „Realizace sanačně- rekultivační stavby „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“ je součástí  Revitalizace Moravskoslezského kraje, je  financována  Ministerstvem financí České republiky a je vedena v prioritách pro letošní rok.“

Můj komentář:  Uvedená stavba   je v programu Revitalizace MS kraje již od roku 2002, kdy tento program vznikl.  Proč nikdo z vedení Hrabové  v uplynulých cca 20 letech neurgoval  realizaci této stavby?  Ve funkci starostů se vystřídali Ing. Rundt, Mgr. Naď a pan Trávníček a nikdo  z uvedených neprojevil o  tuto stavbu zájem.

Věta č. 2 „ Státní podnik  DIAMO připraví zadávací dokumentaci pro realizaci stavby a odešle ji na ministerstvo financí.“

Můj komentář:  Na můj nedávný  dotaz k dané záležitosti jsem obdržel od s.p. DIAMO dne  1. 4. 2021 následující zprávu: „Státní podnik  DIAMO do konce dubna letošního roku připraví zadávací dokumentaci  pro realizaci stavby a odešle ji na ministerstvo financí. Ministerstvo financí by mělo následně vyhlásit veřejnou zakázku na zhotovitele stavby.“   Tuto  informaci  jsem pak zveřejnil  dne 24. 4. v článku v Hrabovských novinách. Paní Ing. Faicová se nesnažila zjistit nové ínformace a  jednoduše to opsala  z mých Hrabovských novin.  Novými informacemi míním údaje  o  zhotoviteli stavby, o termínu realizace  a další podrobnosti.

Věta č. 3 „ Pro stavbu je vydáno povolení stavby  vodního díla a povolení na přestavbu mostu na ulici Paskovské.“

Můj komentář:  Odpověď postrádá informaci o termínu  přestavby mostu včetně lávky  pro pěší.

Věta č. 4 „ Dále v současné době  na zdejším silničním správním  úřadu u Ing. Šochmanové je vedeno řízení na dopravní stavby, mimo jiné i na panem Slavíkem zmiňovaný  mostek sirotek u kapličky na rozhraní Hrabové a Nové Bělé.“

Můj komentář:  Proč  toto řízení nebylo vedeno již v dřívějších letech?  Pokud bylo, proč o tom nebyla informována veřejnost?  Vždyť  „mostek sirotek“ je v havarijním stavu již nejméně 10 let!

Autor: Vladimír Slavík

Zdroj: Odpověď na otevřený dopis – Odlehčovací kanál Ščučí

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]