Vladimír Slavík: Něco shnilého ve státě dánském [1]

V zápise z jednání zastupitelstva je u tohoto bodu napsáno: „Milan Slíva se dotázal, kdy naposled zasedal kontrolní výbor. Odpověděl předseda kontrolního výboru MUDr. Gromnica: Výbor se sešel do měsíce po zvolení. Na prvním zasedání kontrolního výboru se dohodli, že kontrolní výbor se sejde, až bude pověřen zastupitelstvem konkrétním úkolem. Milan Slíva upozornil, že kontrolní výbor je iniciativní a nemusí čekat na úkoly zastupitelstva“.

Kontrolní výbor o jednacím řádu pravděpodobně ani neví

Po přečtení této části zápisu jsem si vzpomněl  na rozhovor šéfredaktora Hrabovských listů Ing. Dvořáka s novým předsedou kontrolního výboru MUDr. Rostislavem Gromnicou, Ph.D., který byl zveřejněn v Hrabovských listech  č. 7/2021. Na otázku  „Čemu byste se v Kontrolním výboru chtěl především věnovat?“  nový předseda KV odpověděl takto:

„Kontrolní výbor podle § 118 a 119 zákona o obcích především plní úkoly zastupitelstva, kontroluje plnění usnesení rady a zastupitelstva obce a kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.“

O tom, že se kontrolní výbor bude řídit také jednacím řádem kontrolního výboru, se pan předseda nezmínil, což je velmi zvláštní. Jakoby o něm nevěděl.

Jednací řád kontrolního výboru je porušován ve dvou bodech

Tento dokument byl zastupitelstvem schválen usnesením č. 7/87 dne 16. 9. 2019 a má následující body:

I. Pravomoc, II. Zápis o kontrole, III. Složení výboru, IV. Příprava jednání, V. Průběh jednání, VI. Hlasování, VII. Usnesení, VIII. Ukončení zasedání, IX. Zápis, X. Řešení nečinnosti, XI. Plnění usnesení, XII. Závěrečná ustanovení.

Zjistil jsem, že jsou porušovány dva body tohoto jednacího řádu, a sice bod č. X  a bod č. XI.

V bodě X (Řešení nečinnosti) je napsáno:

„V případě nečinnosti předsedy výboru delší než tři měsíce, oznámí nejdéle v průběhu následujícího měsíce místopředseda tuto skutečnost  starostovi  obce.“

Kontrolní výbor je již nečinný 5 měsíců. Byla tato skutečnost oznámena starostovi?

V bodě XI (Plnění usnesení) je napsáno:

„Kontrolu plnění usnesení kontrolního výboru provádí zastupitelstvo obce.“

Na svém posledním zasedání dne 13. 5. 2021 přijal kontrolní výbor usnesení v záležitosti obnovení letopisecké komise a usnesení v záležitosti absence jednacího řádu finančního výboru. Zastupitelstvo se těmito usneseními  na svých  zasedáních ani v červnu ani v září nezabývalo.

Takže mnohý občan, který pozorně sleduje činnost našeho zastupitelstva a jeho orgánů, si asi pomyslí: „Je něco  shnilého  ve státě dánském!“

Štítky:

Jeden komentář

  1. Bob říká:

    To není kontrolní výbor, ale krycí výbor!

[email protected] [email protected]