Informace o zahájeném řízení přístavby ÚMOb pro kulturní účely

Informace pro občanské sdružení o zahájeném řízení: Sdělujeme Vám, že na základě žádosti podané žadatelem Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová zastoupeným na základě plné moci společností BYVAST pro s.r.o., bylo dnem 1.10. 2018 na odboru stavebně správním úřadu městského obvodu Hrabová, jako příslušném stavebním úřadu, zahájeno územní řízení ve věci umístění stavby „Přístavba ÚMOb pro kulturní účely, Ostrava — Hrabová” (dále jen „stavba”) na ul. Bažanova 174/4 na pozemcích parc. č. 902/1, 902/3, 902/10, 905/1, 905/2 , 908, 2583/4, 2583/5 a 2583/19 v katastrálním území Hrabová.

Popis stavby:

Jedná se o jednopodlažní nepodsklepenou přístavbu ke stávající budově úřadu městského obvodu Hrabová. Zastavěná plocha přístavby bude 390 m2. V přístavbě bude sál pro kulturní účely s kapacitou 100 osob a zázemí. Součástí stavby budou nové zpevněné plochy (202,10 m2) s povrchem ze zámkové dlažby, nová přípojka dešťové kanalizace (včetně retenční nádrže, do které budou svedeny srážkové vody ze střechy přístavby) napojená do veřejné kanalizace v ul. Paskovská ve správě společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., nový domovní rozvod splaškové kanalizace (umístěný mimo budovu, napojený do stávající kanalizační přípojky) a přeložka stávající podzemní metalické a optické sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavba si nevyžádá kácení dřevin.

K žádosti bylo přiložena koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Ostravy, jehož součástí je závazně stanovisko odboru ochrany životního prostředí jako dotčeného orgánu.

Tato informace je poskytována na základě žádosti dle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, neboť stavbou mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona.

Stavební úřad upozorňuje, že územní řízení je vedeno podle stavebního zákona a od 1.1. 2018 občanská sdružení (spolky) již nemají v řízeních vedených podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, postavení účastníků řízení a to i v tom případě, kdy podají generální žádost, že chtějí být informovány o všech záměrech, které se mohou dotknout zájmů ochrany přírody a krajiny.

Dokument z úřední desky v PDF

[pdf-embedder url=”https://www.hrabova.info/wp-content/uploads/2019/02/pristavba.pdf”]

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]