Úřad dnes zveřejnil na našem profilu veřejných zakázek “Přístavba ÚMOb pro kulturní účely”

Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se přístavby budovy Úřadu městského obvodu Ostrava – Hrabová. Jedná se o stavební úpravy – přístavbu pro kulturní účely. Součástí stavebních prací je i vybudování nové komunikace napojující sousedící pozemky.

Projektová dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele. Lhůta pro podání nabídek je jen do 10.8. 2020 10:00:00.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

  • SO 01 –Přístavba ÚMOb pro kulturní účely
  • SO 03 –Venkovní přípojky
  • SO 04 –Zpevněná plocha

Jedná se o novostavbu jednopodlažního nepodsklepeného objektu, který je zastřešen plochou střechou. Nosné zdivo objektu je provedeno klasickou zděnou technologií z keramických broušených bloků a se zateplovacím kontaktním systémem. Okna a vstupní dveře jsou navržena plastová.

Zastavěná plocha objektu je cca 390 m2, tvar objektu obdélníkový. Součástí objektu je také terasa z betonové zámkové dlažby. Nově bude vyhotovena přípojka kanalizace dešťové a domovní rozvod kanalizace splaškové, které budou napojeny do veřejného řadu ve správě OVAK.

Dešťová kanalizace bude svedena do jednotné veřejné kanalizační sítě na ulici Paskovská, splašková kanalizace bude připojena do veřejné kanalizační sítě naulici Bažanova.

Součástí projektové dokumentace je také stavební objekt SO 02, který řeší úpravy přilehlého parkoviště. Tento objekt není předmětem zakázky (není obsažen ve výkazu výměr).

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobouv 07/2019, a to subjektem BYVAST pro s.r.o.

Místem plnění zakázky jsouparc. č. 905/1, 905/2, 908, 902/1, 907/1, 902/3, 2583/5, 2583/19, 2583/4, 902/10, 909,902/4, vše k. ú. Hrabová.

Stavba bude realizována na dvě etapy, přičemž vroce 2020 budou realizovány ucelené části díla vobjemu do 10 mil. Kč vč. DPH (hrubá stavba vč. zastřešení). Zbývající část bude realizována vroce 2021 s ohledem na dostupné finanční prostředky zadavatele. Zároveň budou práce probíhat tak, aby byla zajištěna dostupnost sousedních pozemků provizorní komunikací (na místě následně realizovaná zpevněné plochy). Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů azadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.

Štítky: , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]