Studie kulturního domu – přístavba Úřadu

Níže uvádíme nezměněný text (email), který zaslal dne 24.7.2017 starosta Igor Trávníček všem zastupitelům.

Vážené kolegyně, kolegové,

jak nepochybně víte, tak pro náš Úřad nejsou letní měsíce dobou zahálky a nicnedělání, ale jsme neustále činorodí, kreativní a pracovití.

Zhruba před dvěma týdny byla dokončena studie přístavby Úřadu – rozšíření o kulturní sál s příslušenstvím. Se studií již byla seznámena komise výstavby, dopravy a ekologie, a s tímto materiálem chci nyní seznámit i Vás. Dělám to touto cestou protože nepředpokládám, že bychom se – vzhledem k dovoleným – stihli všichni setkat do řádného jednání zastupitelstva. Budu rád, když studii nastudujete, zaujmete stanovisko (popř. mi ho sdělíte), a to vše tak, ať se na jednání zastupitelstva v září dokážeme dohodnout na dalším postupu. Zároveň problematice kulturního stánku bude věnován prostor v zářijovém vydání Hrabovských listů – proto mám za nezbytné, abyste o všem byli obeznámeni co nejdříve. Kompletní PD je k nahlédnutí u p. Králové, v její nepřítomnosti u mně.

Vzhledem k tomu, že celou akci od počátku inicioval a koordinoval p. tajemník Socha, přeposílám jeho úvodní slovo.

Studie přístavby ÚMOB (PDF)
Náčrt přístavby úřadu (PDF)

S pozdravem

Igor Trávníček

starosta

Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová
Bažanova 174/4, 720 00  Ostrava-Hrabová
T: +420 599 420 121
M: +420 603 416 318
E: [email protected]
W: www.ostrava-hrabova.cz


Od chvíle, kdy jsem nastoupil na ÚMOb Hrabová poslouchám na zastupitelstvech některé opakující se názory a potřeby, např.:

 • Není zpracována koncepce rozvoje Hrabové, neexistuje strategický plán
 • Je potřeba vystavět novou školku
 • Je potřeba vystavět multifunkční halu v areálu TJ Sokol
 • Neexistuje důstojné zázemí pro kulturní vyžití
 • Aj.

Jako ochotníka a člověka se zkušenostmi s kulturním vyžitím ve srovnatelně velikém Štramberku jsem uvažoval stejně jako místní nad možnými variantami:

 1. Odkoupit restauraci se sálem U lípy, tuto  zrekonstruovat a vytvořit důstojné kulturní zařízení. Byl jsem podporovatelem této myšlenky do doby, než jsem se osobně s radními zúčastnil jednání o ceně za odkup objektu a po zjištění představ současného vlastníka zjistil, že tudy cesta nevede.
 2. Vystavět multifunkční halu pro sport, relaxaci a kulturu  v areálu TJ Sokol. Obávám se, že kombinace sportu s kulturou není příliš vhodná. Rovněž mám obavy o financování této uvažované stavby a zajištění jejího provozu. Pozemky nejsou v majetku MOb, dobudovat by se musela rovněž infrastruktura a parkoviště. V současné době na stavby tohoto typu neexistují dotační tituly.
 3. Zrekonstruovat jiný vhodný objekt na území Hrabové (např. prostory restaurace Beskyd na Šídlovci).Zde je nedostatek parkovacích míst a obava z obtěžování sídlištních obyvatel hlukem.
 4. Přistavět kulturní zařízení k budově Úřadu MOb Hrabová. Na tuto myšlenku mě přivedla jednak zkušenost s akcemi, které se v Hrabové pořádají, s výhodným umístěním objektu, pozemku v majetku MOb, dostupnými inženýrskými sítěmi a dostatkem míst k parkování. Řešení by mohlo být rychlé a cenově přijatelné.

Nejdříve jsem svoji myšlenku přednesl na jednání Komise pro výstavbu, dopravu a ekologii dne 15.5.2017. Jedná se o  návrh možné přístavby budovy ÚMOb rozšířením budovy přízemním objektem ze severní strany (viz náčrt v příloze). Komise VDE k tomu přijala jednomyslně usnesení: „Komise doporučuje zpracovat studii rozšíření zasedací místnosti ÚMO na maximální možnou velikost.“ Komise výstavby takové řešení doporučila, a to v maximální velikosti, kterou lokalita umožní (min. pro 100 osob), protože díky nízkým stavebním nákladům by mohlo být takové řešení k dispozici podstatně dříve než hala v areálu Sokola, která by potom mohla být cílena na sport, což by zjednodušilo její projekt i provoz.

Tuto informaci vzala na vědomí  i RMOb na svém jednání 24.5.2017, která zároveň  rozhodla o zadání zakázky malého rozsahu  na vypracování studie „Přístavba ÚMOb pro kulturní účely, Ostrava – Hrabová“ společnosti BYVAST pro s.r.o., Ostrava – Svinov, za cenu 28 435,00  Kč vč. DPH.

Studie byla představena na 71. jednání RMOb 12.7.2017 a 17.7.2017 na jednání komise výstavby, dopravy a ekologie (VDE).

Komise VDE přijala usnesení, v němž „souhlasí s předloženou studií přístavby sálu ÚMO pro kulturní účely a doporučuje zpracování dalších stupňů projektových dokumentací s doplněním 3 připomínek“.

Můj návrh z 15.5.2017 předpokládal přístavbu sálku k objektu úřadu (k stávající zasedací místnosti) velikosti 6×12 m s minimálním zázemím a cena byla odhadována laicky na cca 4 mil. Kč. Projektanti ve svém návrhu dle zadání komise vytvořili sál 14×12 m s kapacitou 100 návštěvníků s vlastním vstupem, sociálním zařízením, šatnou, bufetem, jevištěm, zázemím pro účinkující a venkovní terasou. Rozměr tohoto přistavěného objektu si vynutil přeložku kabelu pro Cetin v hodnotě 1,2 mil. Kč. Odborně odhadované náklady na vybudování tohoto kulturního zařízení byly projektantem stanoveny na 20 705 tis. Kč s DPH včetně vyvolaných nákladů na přeložku kabelu. Půdorys a vizualizaci kulturního zařízení zasílám v příloze. Využívat by se tento objekt mohl na téměř veškeré kulturní dění v Hrabové (koncerty, divadla, výstavy, schůzování, besedy, besídky, plesy,  promítání kina, využívání místními spolky (dechovkou), školou a organizacemi, dokonce i pro společenské akce typu svatba, oslavy jubileí atd.

Ing. Jan Socha

tajemník

Úřad městského obvodu Hrabová
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová
T  +420 599 420 109
M+725 940 318
E   [email protected]
W www.ostrava-hrabova.cz

Štítky: , , , ,

2 Komentáře

 1. Andrea říká:

  Čtu dobře??? Odborně odhadované náklady na vybudování tohoto kulturního zařízení byly projektantem stanoveny na 20 705 tis. Kč s DPH včetně vyvolaných nákladů na přeložku kabelu.

  Na školku peníze nemáme? Na odkup a rekonstrukci Lípy peníze nemáme? Na halu na Sokole peníze nemáme? Ale 20 miliónů na přístavek, který zničí starou budovu peníze máme? Koho to proboha napadlo? Proč nás o tomto záměru někdo neinformoval dříve? Vy si na obci ty informace neustále držíte, aby se občané vše dozvěděli na poslední chvíli!

  To Hrabová nemá nějakou strategii? Takhle mi to přijde, jakože nevíte co chceme! Nebo ještě hůře, vy možná ani totiž nevíte, co chcete vy!

  • Miroslav Houžvička říká:

   Dobrý den paní Andreo, nebojte se, zatím je to jen studie a ta je naceněna, jak bývá zvykem, na kubaturu-proto tak vysoká cena. Studie je dána k připomínkám- zastupitelům a teď i občanům touto formou. Za sebe- tak jak je předložena je nerealizovatelná.

[email protected] [email protected]