Příspěvek se štítkem: "přístavba"

(FOTO) Přístavba kulturního sálu (duben/květen)

Fotky stavby kulturního sálu (přístavba k budově úřadu v Ostravě-Hrabové) byly pořízeny na přelomu měsice dubna a května (25. 4.–8. 5. 2021). Fotky jsou na Google Photos:

Přístavba ÚMOb Hrabová pro kulturní účely: Posunutí termínu realizace I. etapy

Předání staveniště “Přístavba ÚMOb Hrabová pro kulturní účely” bylo připraveno dne 20. října 2020, ale byly na něm zjištěny skutečnosti, které brání zahájení stavby . Jedná se o objektivní skutečnosti, které žádná ze smluvních stran nemohla v době průběhu zadávacího řízení vědět a nemohla jim zabránit.

Úřad dnes zveřejnil na našem profilu veřejných zakázek “Přístavba ÚMOb pro kulturní účely”

Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se přístavby budovy Úřadu městského obvodu Ostrava – Hrabová. Jedná se o stavební úpravy – přístavbu pro kulturní účely. Součástí stavebních prací je i vybudování nové komunikace napojující sousedící pozemky.

Aktuálně: Přístavba ÚMOb Ostrava-Hrabová pro kulturní účely

(Investice za 15 miliard škrtnuty) To jsou obrovské finanční prostředky, se kterými obce počítaly. Musejí proto škrtat. Seznam Zprávy získaly seznam konkrétních projektů, které už starostové odpískali. Svaz měst a obcí totiž udělal mezi svými členy průzkum.

Informace o zahájeném řízení přístavby ÚMOb pro kulturní účely

Informace pro občanské sdružení o zahájeném řízení: Sdělujeme Vám, že na základě žádosti podané žadatelem Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová zastoupeným na základě plné moci společností BYVAST pro s.r.o., bylo dnem 1.10. 2018 na odboru stavebně správním úřadu městského obvodu Hrabová, jako příslušném stavebním úřadu, zahájeno územní řízení ve věci umístění stavby „Přístavba ÚMOb pro kulturní účely, Ostrava — Hrabová” (dále […]

Kulturní sál ohrožen

Negativní dopady návrhu pana Šumbery na přesun školky, který pan starosta a pak i většina zastupitelů posvětili, bohužel pokračují. Na středu 17. 1. je totiž do rady předkládán starostou návrh i na zastavení přípravy kulturního sálu z důvodu přesunu školky.

Zastupitelé jednali o aktuálním stavu restaurace U Lípy a diskutovali o budoucnosti Hrabové

Starosta Igor Trávníček před několika měsíci slíbil zastupitelům, že bude svoláno pracovní zastupitelstvo, aby se prodiskutovaly cíle a další rozvoj Hrabové. Na pracovní jednání byli přizváni i členové komisí a pro mě velmi příjemným překvapením byla i přítomnost nových majitelů restaurace U Lípy.

Studie kulturního domu – přístavba Úřadu

Níže uvádíme nezměněný text (email), který zaslal dne 24.7.2017 starosta Igor Trávníček všem zastupitelům.

[email protected] [email protected]