Zápis z jednání komise výstavby ze dne 13.2. 2019

Je mi ctí a potěšením zveřejnit zápis komise výstavby. Nové složení komise, především předseda Jiří Skalský, informuje o své aktivitě doslova na jedničku s hvězdičkou;-) Pokud někoho zajímají informace z agendy této komise, měl by si zápis rozhodně přečíst. Přestože nikdy zápis nezahrne všechny informace, které padnou na jednání, z tohoto zápisu se dozvíte vše podstatné, včetně plnění úkolů jednotlivých členů!

Zápis z jednání komise výstavby, dopravy a ekologie ze dne 13.2. 2019
jednací místnost na ÚMOb Hrabová

Čas: 16:00 – 19:00
Přítomní: všichni členové, omluven Petr Blanár
Hosté: Svatava Králová a Ing. Jana Faicová

Body jednání:

1) Kontrola bodů z minulého zasedání komise:

 • Ad 1) Osvětlení kostelíku – Ing. Jana Faicová informovala komisi o skutečnosti, že zeleň v okolí kostelíku nebyla vysázena dle osazovacího plánu. Stromy stínící umělému osvětlení zhodnotí po jejich olistění dendrolog a zváží případnou možnost ořezu. Změna rozmístění osvětlovacích sloupů je otázkou až 5 let (projekt, územní řízení apod.).
 • Ad 2) Rozšíření veřejného osvětlení
  • a) mezi ulicemi Poplužní a Bělskou a od Bělské po Novou Bělou – Ing. Faicová ve spolupráci s místostarostkou se pokusí o zvýšení priority naší žádosti.
  • b) ulice na Hurtě – žádost odešla 8.1. 2019.
  • c) ulice Lužná – žádost odešla 8.1. 2019.
 • Ad 3) Problém s developerským projektem mezi ulicemi na Hurtě a K Pilíkům – stavební firmy v rozporu se stavebním povolením využívají jako příjezdovou komunikaci ulici Bělskou. Aktuálně je stavba zastavena z podnětu občanů. Dle vyjádření Ing. Jany Faicové nelze obecně zastavit stavbu z důvodu neplnění podmínek uvedených ve stavebním povolení.
 • Ad 4) Kanalizace na jižním konci MOb – Ing. Noga z Magistrátu města Ostravy zatím neodpověděl na dotazy Ing. Jany Faicové. Obecně je na Magistrátu města Ostravy stop stav do doby, než se nové politické vedení seznámí se stavem věcí. Pro realizaci stavby chybí realizační dokumentace, k dispozici je pouze vodoprávní povolení. Komise doporučuje starostovi obce neustávat v tlaku na kompetentní představitele vedení města Ostravy.
 • Ad 5) Chybějící chodníky – chodník od hasičské zbrojnice po autobusovou zastávku Kostelík. Chodník letos nejspíše nebude, finanční výbor navrhl snížit některé položky v rozpočtu tak, že aktuálně chybí například 4 mil. Kč na rekonstrukci školní družiny. Dodatečná poznámka (Ing. Rundt) – Finanční výbor doporučil použití rozpočtových výdajů ve výši 1450 tis. na výstavbu chodníku /schváleno zastupitelstvem 17.12. 2018.
 • Ad 6) Zneprůjezdnění ulice Bažanovy směrem ke hřbitovu. Ing. Jana Faicová oslovila OZO – to oznámilo, že průjezd nepotřebuje. S ohledem na stav propustku budou muset být na Bažanově ulici osazeny dva demontovatelné sloupky. Klíče budou k dispozici mimo jiné na faře. Návrh předkládáme radě MOb Hrabová včetně návrhu na úpravu dopravního značení. Pro toto řešení hlasovali všichni přítomní členové komise kromě jednoho, který se zdržel hlasování.
 • Ad 7) Rozšíření odlehčovacího kanálu – Ščučí – Ing. Jana Faicová zjistí, kdo bude investorem.
 • Ad 8) Oprava cesty K Pilíkům – do konce února bychom měli dostat cenovou nabídku od firmy Strabag na opravu úseku v majetku obce (poptávku zadal pan starosta, Ing, Igor Trávníček). Ostatní úseky zůstávají nadále v řešení.
 • Ad 9) Betonové základy po stožárech trolejového vedení na ulici Domovské – komise udělá průzkum a navrhne seznam objektů. Jejich odstranění pomocí těžké mechanizace by úřad MOb Hrabová následně objednal u vybrané firmy.
 • Ad 10) Územní plán – komise projednala připomínky k územnímu plánu s tímto výsledkem – dáváme podnět radě MOb Hrabová navrhnout změny v územním plánu tak, aby plochy B225(US56), B 216(US54), B221 a B224 byly plochy určené pro ostatní zeleň. Zdůvodnění – jedná se o plochy nevhodné pro výstavbu s ohledem na možnost realizace kanalizace a také s ohledem na zachování ulice Domovské jako pěší zóny. Dále navrhujeme změnu plochy mezi areálem TJ Sokol a ulicí Mostní na plochu určenou pro sport.
 • Ad 11) Vlečka do průmyslové zóny – Ing. Jana Faicová informovala komisi, že je to v plánech krajského územního plánu, na který nemáme vliv.
 • Ad 12) Rekonstrukce VO na Šídlovci – koordinace plánu výsadby zeleně s VO probíhá v rámci stavebního odboru
 • Ad 13) Parkoviště u školy – aktuálně leží problém na odboru životního prostředí – čekáme na odpověď.
 • Ad 14) Nová výstavba bytů mezi ulicí Paskovskou a Domovskou – nikdo z občanů, účastníků řízení se neodvolal.
 • Ad 15) Výstavba RD na ulici Závadova – nic se nemění, investor zatím nemá zájem.
 • Ad 17) Kruhové objezdy – počkáme na předání kruhového objezdu na ulici Mostní městu, to následně předá do správy MOb Hrabová. Počkáme na konkrétní žádosti jednotlivých subjektů, které avizují zájem o převzetí péče o zeleň uprostřed kruhových objezdů na Mostní a u Makra. Aktuální stav s realizací bypasu u kruhového objezdu u Makra ověří Ing. Faicová.
 • Ad 18) Bezalkoholová zóna u Tesca – komise dává podnět radě MOb Hrabová rozšířit stávající bezalkoholovou zónu až za protihlukovou stěnu – namátkovou kontrolu budou provádět příslušníci městské policie.

2) Pilíky

Komise projednala aktuální stav rekultivace oblasti kolem Pilíků. Robin Vašnovský udělá rešerši dokumentů s cílem objasnit aktuální situaci problému s odpadními vodami vyústěnými do Pilíků. Dokumentaci obdrží od předsedy komise.

3) Strategický plán rozvoje

Komise navrhuje radě MOb Hrabová doplnit do strategického plánu bod – Optická infrastruktura, ve kterém se předpokládá vytvoření vhodných podmínek pro postupné vybudování optické infrastruktury v celém MOb Hrabová určené jak k vytvoření internetové konektivity, tak i pro kamerový systém a další obecně prospěšné komunikační technologie.

4) Rozdělení kompetencí v rámci komise

Komise předběžně projednala rozdělení oborového zaměření jednotlivců či skupinek členů komise. Definitivní zaměření členů komise bude projednáno na příštím zasedání komise.

5) Investiční plán města na vybudování cyklostezky na levém břehu Ostravice

Ing. Rundt – připomněl komisi investiční plán města na vybudování cyklostezky na levém břehu Ostravice mezi Paskovem a Mostní ulicí v Hrabové. Paní Králová k tomuto poznamenala, že aktuálně nejsou v rozpočtu města na tuto akci peníze. Z hlediska předpokládané vytíženosti by byla důležitější cyklostezka mezi průmyslovou zónou a Hrabůvkou, na kterou bohužel rovněž nejsou k dispozici žádné finanční prostředky.

6) Přemístění dopravní značky „přikázaný směr objíždění“

Paní Jana Batelková předložila podnět na přemístění dopravní značky „přikázaný směr objíždění“ u kříže na ulici Jestřábského. Paní Svatava Králová si tento problém vzala na starost. Poznámka paní Svatavy Králové – Značka byla již odstraněna.

7) Využití dřeva z prořezu stromů

Paní Jana Batelková předložila návrh na využití dřeva z prořezu stromů na Šídlovci – například na výrobu laviček podél ulice Domovské. Paní Svata Králová informovala komisi o tom, že žádné stromy vhodné na výrobu laviček nejsou v nejbližší době v plánu kácení. Kromě toho je problém s umístěním laviček podél Domovské tak, aby nebránily průjezdu a zimní údržbě komunikace. Musely by být umístěny ve svahu a to by bylo v případě laviček z kmenů stromů obtížně řešitelné.

Zapsal Jiří Skalský

Pozn. redakce Hrabová.Info: Chtěl bych k zápisu doplnit informaci, že úkol č. 16 z minulého jednání komise jsem splnil dne 20.12. 2019, respektive v tento den jsem na webu obce zveřejnil chybějící strategický plán rozvoje (Vytvořeno Radomír Orkáč Čt 20. prosinec 2018 ).

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]