Zápis z jednání komise výstavby – 26.8. 2019

Zápis z jednání komise výstavby, dopravy a ekologie ze dne 26.8.2019
jednací místnost na ÚMOb Hrabová

Čas: 16:30 – 18:30
Přítomní: Jana Batelková, Martin Krejčíček, Ing. Bohumil Rundt, Ing. Petr Blanár, Ing. Alois Janáček a Jiří Skalský
Omluveni: Robin Vašnovský
Hosté: Ing. Jana Faicová, Svatava Králová

Základní body jednání:

 1. Rezignace Robina Vašnovského na členství v komisi.
  Robin Vašnovský se z rodinných důvodů omlouvá, nabízí telefonickou spolupráci a pomoc, ale nemůže se bohužel nadále účastnit další práce v komisi.
 2. Nová výstavba RD na ulici Poplužní.
  Situaci prezentovala Ing. Jana Faicová. Komise byla upozorněna, že na svém jednání dne 13.2.2019 doporučila změnu územního plánu. Tato změna nepředpokládá výstavbu RD na navrhovaném území. Komise následně jednomyslně potvrdila své původní doporučení. Pokud přesto Magistrát města Ostravy výstavbu RD prosadí, má komise tyto připomínky:

  1. vyřešení příjezdové komunikace a mostu s dostatečnou únosností a šířkou – nákladní vozidlo nad 12t a to již před zahájením vlastní výstavby
  2. vybudování kompletních inženýrských sítí včetně kanalizace a trubek na optickou infrastrukturu
  3. vybudování veřejného osvětlení
 3. Souhrnná technická zpráva – objekt O8 pro firmu Hilite v areálu průmyslové zóny.
  Komise konstatovala, že souhrnná technická zpráva předložená investorem nezohledňuje závěry zjišťovacího řízení záměru „ CTP Ostrava Hrabová – II. Fáze výstavby“ vydané Krajským úřadem MSK – MSK 16053/2006 s ohledem na životní prostředí a jednomyslně požádala Ing. Janu Faicovou, aby v tomto smyslu vznesla příslušné námitky.
 4. Pilíky.
  Komise probrala aktuální stav situace kolem Pilíků. Ing. Jana Faicová konstatovala, že vodohospodáři do vyřešení problému se splaškovými vodami odmítají celý problém řešit. Budu kontaktovat úředníky OKD a požádáme pana starostu, aby obnovil jednání se starostou Paskova. Budeme tlačit na vypracování příslušného projektu tak, jak předpokládají závěry EIA.
 5. Brembo.
  Bereme na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu MSK, které mění integrované povolení č.j. 182563/2011 spočívající především v posunutí termínů realizace technických opatření.
 6. Zkapacitnění odlehčovacího kanálu a most na Paskovské – přednesl Ing. Rundt.
  Ing, Jana Faicová informovala komisi, že řízení nebylo zastaveno ale jen odloženo a celou problematiku se zavázala pourgovat.
 7. Zneprůjezdnění Bažanovy ulice
  Paní Králová představila komisi definitivní návrh technického řešení – komise hlasy všech přítomných technické řešení i místo jeho umístění schválila.
 8. Zastávka MHD Kostelík a Mostní směr Paskov
  Komise se podrobně seznámila se situací a pověřila předsedu komise dalším jednáním a Ing. Janu Faicovou zjištěním majitele pozemku u zastávky Mostní s cílem ověřit možnosti vykoupení části pozemku potřebného pro zastřešení zastávky.
 9. Připomínka občanů k zneprůchodnění ulice Ve Stromoví v důsledku výstavby Prodloužené Mostní (podnět z veřejného jednání zastupitelstva).
  Komise konstatovala, že sice došlo k přerušení ulice Ve Stromoví nově vybudovanou komunikací, ale zůstaly zachovány obchozí trasy po Dubraviově a Poplužní a navíc byla podél Prodloužené Mostní vybudována nová pěší a cyklostezka vedoucí přes odbočku na  Dubraviovu ulici. Tím se sice cesta, která původně vedla po ulici Ve Stromoví, prodloužila o cca 300 m, ale týká se jen původní trasy po ulici Ve Stromoví. Ostatní trasy ve směru od Šídlovce a Paskova zůstaly zachovány. Při následném hlasování komise všemi přítomnými konstatovala, že nepovažuje za nutné tuto situaci řešit budováním další komunikace podél opačné strany Prodloužená Mostní.
 10. Revitalizace zeleně na Šídlovci.
  Paní Králová informovala komisi o skutečnosti, že revitalizace probíhá podle plánu a bez komplikací.

Zapsal Jiří Skalský

Štítky:

3 Komentáře

 1. Vladimír Slavík říká:

  Radku,
  doufám, že nejsem v Hrabové sám, kdo dovede ocenit tvůj zájem o informovanost občanů. Tento zápis jsem již několik dnů marně hledall na webu MOb Hrabová, ale stále tam není a kdoví jestli vůbec bude.
  Stále citelně chybí „zpětná vazba“ mezi radicí a občany. Přes veškerou tvou snahu to Hrabova.info nevyřeší. Takže své připomínky k tomuto jednání komise VDE jsem nucen jako občan Hrabové uplatnit opět pouze prostřednictvím mých soukromých HN.

 2. Radomír Orkáč říká:

  Zápis již na webu obce visí. Obdržel jsem ho dnes v noci a hned ráno jsem ho v textové podobě zveřejnil zde, protože se to tak dobře čte a v PDF na webu obce.

 3. Vladimír Slavík říká:

  Ano, zápis z komise VDE je již na webových stránkách obce.
  Na této komisi byly projednávány velmi důležité záležitosti. Doufám, že nebudu jediným občanem Hrabové, který na tento zápis bude reagovat. Učinil jsem tak na mém webu Hrabovské noviny. Další občané tak mohou učinit prostřednictvím webu Hrabova.info. Velice rád si přečtu jejich komentáře.

[email protected] [email protected]