Stanovisko ke zpracování územní studie ÚS 56/II (B225)

Rada městského obvodu Hrabová vzala začátkem září na vědomí stanovisko komise výstavby, dopravy a ekologie ze dne 26.8. 2019 k záměru útvaru hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy zpracovat územní studii  pro rozvojové území „Územní studie č. ÚS 56//II – 13/2018 Hrabová – Poplužní“  pro plochu B225 v k.ú. Hrabová a pověřila vedoucí odboru stavebně správního k zaslání stanoviska dle níže předloženého návrhu.

Návrh parcelace

Návrh parcelace

Jedná se o plochu západně podél ul. K Pilíkům mezi ul. Poplužní a Bělská a severně ul. Poplužní a východně ul. Domovská. Plocha je určena pro zástavbu rodinnými domy.

V Územním plánu Ostravy je stanoveno, že v případě zájmů na ploše realizovat stavbu, musí předcházet zpracování studie, která bude řešit dopravní a technickou infrastrukturu v ploše. Zpracování studie zajišťuje ÚHAaSŘ MMO.

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová usnesením č. 4/55 ze dne 6.5. 2019 souhlasilo mimo jiné s návrhem na změnu Územního plánu Ostravy č. 4 z níže uvedených důvodů:

  • Plocha č. 4. (B 225) (dle ÚPO plochy pro „Bydlení v rodinných domech“) mají stejnou problematiku, složité napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, není možné zasakování dešťových z důvodu vysoké hladiny spodní vody a nefunkčních drenáží (tudíž jsou plochy silně podmáčené). U ploch č. 2. (B 221) a č. 3. (B 224) je navíc nevhodná blízkost nově realizované stavby prodloužené Mostní.

V případě, že by změna ÚPO nebyla provedena, je nutné upozornit na nekapacitní komunikace Poplužní a K Pilíkům po celé jejich délce a na nutnost vybudovat nový most na ul. Poplužní přes vodní tok Ščučí (současná nosnost jsou 2 t).

Můj osobní názor:

Pokud nelze výše uvedený text z podkladového materiálu snáze pochopitelný, tak rada obce chce zachovat Hrabové vesnický ráz a v souladu s květnovým návrhem na změnu územního plánu nemohla s provedením studie souhlasit. Návrh na změnu územního plánu měl přijít od samosprávy Hrabové před mnoha lety, ale nepřišel… je mi líto těch, kteří si koupili v dané oblasti pozemky (ornou půdu) s vědomím, že by se mohly proměnit ve stavební pozemky, ale já osobně se musím a chci zastat těch, co již v dané oblasti bydlí… Tohle píšu za sebe, jestli mají stejný názor i ostatní radní a zastupitelé, je to pravděpodobné.

Štítky: , , , ,

Jeden komentář

  1. Petr Klíma říká:

    Jsem majitelem jednoho z pozemků podléhajících studií ÚS 56/II a musím se ohradit proti článku z 18.9.2019. Pisatel je buďto slepý nebo „nemluví pravdu“, když píše krásně o zachování vesnického rázu. Mnozí majitelé pozemků podléhajících studii nechtějí pozemky zastavět najednou, ale jelikož musí nejdříve vybudovat veškeré sítě, nezbývá jim nic jiného. Hrabová složením obyvatel není vesnice, ale městská část určená pro bydlení převážně v rodinných domech. Navíc zrovna na této ploše je vidět, jak někdo měl možnost vyjmout včas některé pozemky ze studie, rozdělit studii a rozparcelovat pozemky v rozporu ze schválenou části studie ÚS 56/I.
    Není ani dodržená vyhláška územního plánování, kdy veřejný prostor při obousměrné komunikaci má být 8m mezi ploty (cesta K Pilíkům). Těchto úzkých míst vzniklo bohužel v Hrabové a bohužel vesměs po roce 1989 více a úřad to neřeší. Stejně tak zásaku vod, kdy předky vybudovaná meliorace byla mnohde úmyslně přerušena, viz zmíněné území, a ani po upozorněních nebyla sjednaná náprava. Špatná dopravní obslužnost je úsměvná. Na mostku na Poplužní je nosnost 2t, ale na parc. 531/2 byla povolená výstavba a doprava tudy. Myslím, že tady nejde o vesnický ráz, ale o to, že něčí zájmy byly splněny a zájmy druhých by již někoho obtěžovaly.
    Proti postupu odpovědných úřadů v tomto případě jsem nucen podniknout právní kroky.

    Petr Klíma

[email protected] [email protected]