Zápis z jednání kontrolního výboru – 20.4. 2020

Kontrolní výbor se domnívá, že starosta porušil zákon o obcích, když sice jednání zastupitelstva svolal, ale jednání zastupitelstva se nekonalo do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena.

„Starosta je povinen svolat zasedání, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva… . Koná se pak nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.“

Zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Hrabová
konaného dne 20.4. 2020

Přítomní členové kontrolního výboru:

 • Orkáč Radomír
 • Šupčíková Radka
 • Kelnarová Jiřina

Omluveni:

 • Ospalíková Kristina
 • Gromnica Rostislav

Hosté:

 • Milan Slíva
 • Hrabovská Květoslava

Program jednání

 1. Zadávací dokumentace včetně zadávacích podmínek a požadavky na obsah smlouvy na zakázku Přístavba ÚMOb pro kulturní účely, Ostrava-Hrabová
 2. Požadavky na vysvětlení průběhu přípravy stavby mateřské školy
 3. Doplnění chybějící informací do zápisu z jednání zastupitelstva
 4. Přerušení stavby mateřské školy do doby příštího zastupitelstva
 5. Zrušení jednání mimořádného zastupitelstva svolaného na 19.3. 2020

Zápis z jednání:

Ad 1) Zadávací dokumentace včetně zadávacích podmínek a požadavky na obsah smlouvy na zakázku Přístavba ÚMOb pro kulturní účely, Ostrava–Hrabová

Kontrolní výbor se k předloženým dokumentům k přístavbě ÚMOb Hrabová pro kulturní účely a to zadávací dokumentaci včetně zadávacích podmínek a požadavkům na obsah smlouvy vyjádří, až budou dokumenty projednány a připomínkovány komisí VDE.

Na základě zjištěných informací o stavbě „Sportovní haly v Krásném Poli“ a „Sportovní haly Nová Bělá“, kdy vysoutěžená cena byla v obou případech nižší než cena zadávací:

Městský obvod – zadávací cena / vysoutěžená cena

 • Nová Bělá – 47 784 411 Kč / 40 773 061 Kč (85% zadávací ceny)
 • Krásné Pole – 44 675 438 Kč / 42 900 045 Kč (96% zadávací ceny)

Kontrolní výbor ZMOb Ostrava-Hrabová doporučuje požádat o administraci přístavby ÚMOb Hrabová pro kulturní účely Magistrát města Ostravy.

Do podmínek v požadavcích na obsah smlouvy pro přístavbu KD požaduje kontrolní výbor uvést, že nejvýše přípustná vysoutěžená cena je cena projekční. K tomu kontrolní výbor vede zkušenost s vysoutěženou cenou společnosti MORYS a.s. na výstavbu mateřské školy. Vysoutěžená cena dosáhla výše 117,34% projekční ceny.

Kontrolní výbor doporučuje odložit soutěžení i realizaci stavby „Přístavba ÚMOb Ostrava-Hrabová pro kulturní účely“ z těchto důvodů:

 • kontrolní výbor se domnívá, že zadávací podmínky jsou diskriminační,
 • není jasné financování stavby,
 • kontrolní výbor nesouhlasí se zapojením rezervy z bytového fondu,
 • začala výstavba „Víceúčelové budovy U Lípy“, kde pronájem prostor obcí může být ve výsledku výrazně nižší, než mandatorní výdaje obce spojené s údržbou této přístavby a výdaje na realizaci stavby,
 • k investicím magistrátu sdělil starosta Igor Trávníček dne 9.4. 2020 následující: „Jedním z důsledků současné pandemické krize bude i ekonomický propad, který zahýbe s investičními prioritami. Už teď se formulují výzvy k vedení města k různým úpravám a změnám.“

Ad 2) Požadavky na vysvětlení průběhu přípravy stavby mateřské školy

Kontrolní výbor na svém jednání probíral způsob výběru administrátora dotace (společnost HS Occasion, s.r.o.), zadávací podmínky k výběrovému řízení na zhotovitele mateřské školy, projekční cenu, vysoutěženou cenu.

Členové kontrolního výboru budou chtít znát odpovědi na různé otázky týkající se důvodu nezískání dotace, atd. Ve spolupráci s finančním výborem budou vypracovány otázky, které předáme zodpovědným osobám.

Z výsledků odpovědí, po jejich zpracování navrhne kontrolní výbor další postup a patřičná opatření.

Na základě předložených žádostí od zastupitelů a komise výstavby kontrolní výbor doporučuje přerušit stavbu mateřské školy Ostrava-Hrabová do doby jednání zastupitelstva a předložit starostou slíbenou matematickou kalkulaci stavby.

Ad 3) Doplnění chybějící informací do zápisu z jednání zastupitelstva

Kontrolní výbor vyhodnotil zápis z jednání zastupitelstva, které se konalo dne 4.3. 2020, za nekompletní. Chybí v něm zápis informace, o kterou požádal zastupitel Ing. Orkáč na jednání, že před schválením smlouvy o dílo se společností Morys s.r.o. neznali zastupitelé (mimo zastupitele Jiřího Dolejšky a starosty Igora Trávníčka) a ani finanční výbor projekční cenu. Tato skutečnost vyplynula z dotazu zastupitele, aby se přihlásili všichni ti, kteří znali před hlasováním projekční cenu.

Ad 4) Přerušení stavby mateřské školy do doby příštího zastupitelstva

Jiřina Kelnarová na jednání Rady MOb Hrabová dne 18.3. 2020 vznesla návrh na přerušení stavby mateřské školy dokud zastupitelé na svém mimořádném jednání nebudou seznámení s pochybnostmi provázející tuto stavbu a pro zamezení vzniku škod. Hlasováním radní dali najevo svůj nesouhlas s přerušením stavby mateřské školy, avšak v usnesení z jednání rady o tomto není zmínka.

Kontrolní výbor se domnívá, že došlo k chybě a dané usnesení by se mělo objevit i ve veřejném seznamu usnesení z daného jednání s tím, že Rada MOb Ostrava-Hrabová nesouhlasí s přerušením stavby mateřské školy.

Hlasování: PRO 1 (Kelnarová), PROTI 4 (Trávníček, Dolejška, Kopitzová, Balušek)

Ad 5) Zrušení jednání mimořádného zastupitelstva svolaného na 19.3. 2020

Rada MOb Hrabová na svém jednání dne 18.3. 2020 č.j. 33/829 zrušila zasedání svolaného jednání zastupitelstva na den 19.3. 2020.

Kontrolní výbor se domnívá, že starosta porušil zákon o obcích, když sice jednání zastupitelstva svolal, ale jednání zastupitelstva se nekonalo do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena.

„Starosta je povinen svolat zasedání, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva… . Koná se pak nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.“

Usnesení z jednání Kontrolního výboru ZMOb Ostrava-Hrabová

1. Zadávací dokumentace včetně zadávacích podmínek a požadavky na obsah smlouvy na zakázku Přístavba ÚMOb pro kulturní účely, Ostrava-Hrabová

KV nedoporučuje schválení zadávacích podmínek v předloženém znění. Doporučuje předložit zadávací podmínky komisi VDE, která je poradním orgánem rady. Další možností, kterou KV doporučuje je požádat MMO o administraci veřejné zakázky. Kontrolní výbor doporučuje odložit soutěžení i realizaci stavby „Přístavba ÚMOb Ostrava-Hrabová pro kulturní účely“.

Hlasování o usnesení:

 • Pro: 3
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0

2. Požadavky na vysvětlení průběhu přípravy stavby mateřské školy

KV ve spolupráci s FV zpracuje dotazy k průběhu přípravy stavby MŠ a po doručení odpovědi od kompetentních a odpovědných osob přijme k postupu průběhu této zakázky závěry a doporučení.

Hlasování o usnesení:

 • Pro: 3
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0

3. Doplnění chybějící informací do zápisu z jednání zastupitelstva

KV doporučuje úpravu zápisu z jednání zastupitelstva, konaného dne 4.3. 2020, dle žádosti zastupitele Ing. Orkáče:

Před schválením smlouvy o dílo se společností Morys s.r.o. neznali zastupitelé (mimo zastupitele Jiřího Dolejšky a starosty Igora Trávníčka) a ani finanční výbor projekční cenu. Tato skutečnost vyplynula z dotazu zastupitele, aby se přihlásili všichni ti, kteří znali před hlasováním projekční cenu.

Hlasování o usnesení:

 • Pro: 3
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0

4. Přerušení stavby mateřské školy do doby příštího zastupitelstva

Kontrolní výbor se domnívá, že došlo k pochybení, když se odhlasované usnesení neobjevilo ve veřejném seznamu usnesení z daného jednání – Rada MOb Ostrava-Hrabová nesouhlasí s přerušením stavby mateřské školy.

Hlasování o usnesení:

 • Pro: 3
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0

5. Zrušení jednání mimořádného Zastupitelstva naplánovaného na 19.3. 2020

Kontrolní výbor se domnívá, že starosta porušil zákon o obcích, když sice jednání zastupitelstva v mimořádném termínu 19.3. 2020 svolal, ale jednání zastupitelstva se nekonalo do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena.

Hlasování o usnesení:

 • Pro : 3
 • Proti : 0
 • Zdržel se: 0

Příloha: Prezenční listina

Zapsala: Kelnarová Jiřina dne 20.4. 2020

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]