Vladimír Slavík: Územní studie Hrabové – lokalita Bažanova

Územní studie jsou součástí územně plánovací dokumentace, kterou pro městské obvody města Ostravy pořizuje Magistrát města Ostravy – odbor územního plánování a stavebného řádu, a to z podnětu vlastního nebo z podnětu vlastníků pozemků.

Těchto územních studií má Ostrava (na rozdíl od jiných měst ČR) velký počet, a to 76. Nejvíce jich bylo zpracováno pro Hrabovou, následuje Nová Bělá, Plesná, Petřkovice a další. Nejméně jich má Poruba, Třebovice, Bartovice, Krásné Pole, Martinov a Nová Ves. Žádnou územní studii nemají Hošťálkovice a Polanka n. Odrou. Pro katastr Hrabové bylo dosud těchto studií zpracováno sedm. Pokusím se popsat kdo je inicioval a jak byly doposud uplatněny v praxi.

Lokalita – Bažanova (54 – 14 – 2014)

Lokalita – Bažanova (54 – 14 – 2014)

Nejstarší studie je z roku 2014 má název Lokalita – Bažanova a číslo 54 – 14 – 2014.  Studie řeší prostorové uspořádání zástavby jihozápadní části  zastavitelné plochy  B 126 o ploše 7 505 m/2. Iniciátorem studie byl magistrát  města – útvar hlavního architekta a stavebního řádu. Do územní studie jsou zahrnuty parcely č. 752/2, 753/1, 753/2, 756/1 ve vlastnictví občanů B.Ch., P.D., M.H., D.S., a E.T.

Studie ke stažení: US_54_04_2014 (PDF)

Urbanistické řešení

Urbanistické řešení

Zastavitelná plocha B 126 je podle platného územního plánu určena pro bydlení v rodinných domech, které budou umístěny podél ulice Bažanovy a podél severní hranice řešeného území. Studii zpracovali Ing. Jiří Datinský, Ing. arch. Hana Paclová a Ing. arch. Blanka Bittnerová.

Celkem je v tomto prostoru pět parcel o velikosti 750 až 900 m/2, určených k zástavbě rodinnými domy. Uprostřed zástavby je v koridoru vedení VN navržena nová slepá komunikace o šířce 8 m a o délce 60 m s napojením na ul. Bažanova. Na severním konci této komunikace je obratliště pro motorová vozidla včetně vozidel pro údržbu a sběr komunálních odpadů.

Rodinné domy jsou napojeny na stávající vodovod a kanalizační řád na ul. Bažanově. Likvidace srážkových vod je řešena zasakováním na pozemcích vlastníků nemovitostí.

Územní studie Hrabové – lokalita Bažanova na mapy.cz:

V současné době jsou v této lokalitě 4 rodinné domy, parcela č. 753/7 není prozatím zastavěna. V územní studii se uvádí, že napojení ul. Bažanova na ul. Paskovská severně od hřbitova nemá potřebné parametry. Dopravní obsluha bude v budoucnu řešena novou obslužnou komunikací vedenou východně od Lesního potoka s napojením na prodlouženou ulici Na Honech. Stávající ulice Bažanova by pak byly přeřazena do kategorie obytné zóny.

Komentář:

Návrh územní studie byl projednán  a vzat na vědomí (s jednou připomínkou) v RMOb (Naď, Trávníček, Balušek, Lyčka, Pospěch) dne 16.1. 2015. Komise pro výstavbu, dopravu a ekologii (Dvořák, Chlupatý, Rundt, Vašnovský, Holiš, Hrabovský) návrh této studie neprojednávala. Byly realizovány všechny požadavky studie včetně napojení  na splaškovou kanalizaci na ul. Bažanově. Stavba navržené slepé komunikace o délce 60 m  na pozemku parc. č. 753/1 byla realizována, a to na náklady stavebníků.

Autor textu: Vladimír Slavík

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]