Zápis z jednání kontrolního výboru – 12.2. 2021

Chtěl bych připomenout, že kontrolní výbor stále hledá mezi občany zájemce o členství, pište mi na [email protected]. Zatím se mi přihlásilo několik zájemců, někteří mi však nedali souhlas se zveřejněním jejich jména. Souhlas se zveřejněním mi dali tito občané/zájemci (Ing. Jiří Kubečka a Jindřich Werner). Pro inspiraci níže uvádím zápis z našeho posledního jednání.

Členové se budou volit na příštím jednání zastupitelstva, pravděpodobně v dubnu a starosta Igor Trávníček k činnosti/výzvě kontrolního výboru napsal zastupitelům a politickým uskupením následující:

Kontrolní výbor patří k nejdůležitějším orgánům místní samosprávy a i přesto, že obecně klesá zájem občanů veřejně se angažovat věřím, že se Vám podaří navrhnou kvalitní kandidáty.


Zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Hrabová

Datum jednání: 12.02. 2021
Přítomní členové finančního výboru:

 • Ing. Kristina Ospalíková
 • Ing. Radka Šupčíková
 • Ing. Radomír Orkáč

Program jednání:

 1. Kronika MOb Ostrava-Hrabová
 2. Práce šéfredaktora Hrabovských listů v prosinci 2020
 3. Kontrola plnění navrženého opatření
 4. Položkový rozpočet stavby „MŠ Bažanova“
 5. Porušení smlouvy o dílo zhotovitelem „MŠ Bažanova“

Zápis z jednání

1. Kronika MOb Ostrava-Hrabová

Kontrolní výbor se zabýval podnětem občana (na jednání kontrolního výboru podnět předložil zastupitel Ing. Orkáč), zda je vedena kronika městského obvodu v souladu s platnou legislativou. Kontrolní výbor si ověřil, že povinností obce je vést kroniku dle zákona číslo 132/2006 Sb. o kronikách obcí. Zápis do kroniky se podle zákona provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok, o zápisu rozhoduje obec.

V roce 2020 nastoupil do pozice kronikáře Mgr. Radomír Šeďa, který se v únoru 2021 k zápisům do kroniky vyjádřil takto: „K 1. dubnu 2021 předám zápisy za léta 2017-2018, k 1. červnu 2021 zápisy za léta 2019-2020“.

Usnesení:

Kontrolní výbor je toho názoru, že došlo k porušení zákona číslo 132/2006 Sb. o kronikách obcí, když nebyl v letech 2017-2019 proveden ani jeden zápis do kroniky MOb Ostrava-Hrabová v daném kalendářním roce. Nový kronikář Mgr. Radomír Šeďa však vyvíjí maximální snahu tento skluz svého předchůdce napravit a slíbil předání všech zápisů do konce první poloviny letošního roku.

Hlasování o usnesení:

 • Pro: 3
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0

 

2. Práce šéfredaktora Hrabovských listů v prosinci 2020

Tajemník úřadu Ing. Jan Socha uzavřel s šéfredaktorem Hrabovských listů Ing. Janem Dvořákem dohodu o provedení práce na dobu od 1.12. 2020 do 31.12. 2020, za sjednanou cenu 300 Kč za hodinu práce.

Kontrolní výbor se zabýval výkazem práce šéfredaktora Hrabovských listů, který předložil tajemník Ing. Jan Socha za měsíc prosinec v rozsahu 180 odpracovaných hodin, tzn. vypočtená hrubá mzda činila 54 tis. Kč. Superhrubá mzda tak činila celkově cca 72 tis. Kč.

Předložený výkaz práce však neodpovídá stanovisku ÚMOb Ostrava-Hrabová, které tajemník úřadu zaslal dne 5.2. 2021 prostřednictvím emailu zastupiteli Ing. Radomíru Orkáčovi:

Šéfredaktor obdržel v roce 2021 na základě dohody o provedení práce za měsíc prosinec 54.000,-Kč, odvod soc. pojištění 13.392 Kč, odvod zdravotního pojištění 4.860,-Kč, tj. celkem 72.252 Kč. Jedná se o odměnu za celkem 4 čísla HL, tj. za lednové číslo obdržel 13 500 Kč, na soc. jsme zaplatili 3 348 Kč, na zdrav. poj. 1 215 Kč, celkem tedy úřad za tvorbu lednového čísla uhradil 18 063 Kč.

Od ledna 2021 byla se stejným šéfredaktorem uzavřena dohoda o pracovní činnosti, ve které byla stanovena odměna 200 Kč za hodinu práce v rozsahu max 20 hod./týden, maximálně 12 tis. Kč měsíčně. Dle informací pana tajemníka, které poskytl finančnímu výboru dne 11.2. 2021, byla za měsíc leden (únorové vydání Hrabovských listů) „superhrubá mzda“ celkem cca 18 tis. Kč, což odpovídá i výše uvedenému vysvětlení, které tajemník zaslal Ing. Orkáčovi (72 000 Kč = 4 čísla = 18 000 Kč za jedno číslo).

Pozn.: Termín „superhrubá mzda“ se od roku 2021 neužívá, termín je ponechán pouze pro účely srovnání s rokem 2020.

Na období před 1.12. 2020 nebyl s šéfredaktorem sjednán žádný smluvní ani pracovněprávní vztah, přesto tento šéfredaktor bezesmluvně konal práci a připravoval vydání Hrabovských listů, a to s vědomím a souhlasem vedení obce.

Usnesení:

Kontrolní výbor se domnívá, že odměna za práci šefredaktora Hrabovských listů v měsíci prosinec 2020 je buď neúměrně vysoká, nebo v případě odměny přiznané zpětně je neoprávněná (práce šéfredaktora byla prováděna v období před 1.12. 2020 bezesmluvně a bez jakékoli odpovědnosti).

Hlasování o usnesení:

 • Pro: 3
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0

 

3. Kontrola plnění navrženého opatření

Dne 11.6. 2020 kontrolní výbor doporučil RMOb Ostrava-Hrabová, aby prověřila nesprávný postup starosty městského obvodu Igora Trávníčka a přijala odpovídající opatření k nápravě s ohledem na zákon o obcích č. 128/2000Sb.

Starosta městského obvodu Igor Trávníček na situačním výkrese ke stavbě přípojek na inženýrské sítě, týkajících se výstavby tří bytových domů Pod Břehy, dal svůj souhlas bez usnesení Rady MOb Hrabová a to se stavbou přístupových chodníků na parcelu č. 716/4.

Tento nález byl uveden i ve zprávě nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2019 – 31.12. 2019 Statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová ze dne 15. 5. 2020:

Z předložených zápisů kontrolního výboru vyplynulo riziko rozhodování starosty městského obvodu o záležitostech samostatné působnosti bez jejich svěření mu radou obce…

Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 102 odst. 3 rada rozhoduje o ostatních záležitostech samostatné působnosti, které nejsou vyhrazeny zastupitelstvu, tedy i povolování staveb na obecním pozemku, avšak dle § 103 odst. 4, písm. g zákona

128/2000Sb. starosta rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti svěřených mu radou obce, tedy o žádných jiných.

Usnesení:

Kontrolní výbor opětovně doporučuje Radě městského obvodu Hrabová, aby prověřila nesprávný postup starosty Igora Trávníčka ve věci „udělení souhlasu se stavbou přístupových chodníků na parcelu č. 716/4“, a aby byla přijata taková opatření formou usnesení, která povedou k nápravě vzniklé situace s ohledem na zákon o obcích č. 128/2000Sb.

Hlasování o usnesení:

 • Pro: 3
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0

 

4. Položkový rozpočet stavby „MŠ Bažanova“

Kontrolní výbor byl upozorněn na skutečnost, že se ve veřejném registru smluv nenachází „Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby“, ale pouze rekapitulace celkových nákladů.

Kontrolní výbor při zpětné kontrole smlouvy o dílo a zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 31.10. 2019 zjistil, že zastupitelům a ani občanům nebyl i přes vyžádání před schválením SOD předložen položkový rozpočet stavby, který měl být nedílnou součástí smlouvy o dílo a minimálně zastupitelé ho měli mít v materiálech při schvalování SOD.

Ze zápisu z jednání zastupitelstva dne 31.10. 2019:

Občan Orkáč se dotazuje, zda mu teď může být předložen položkový rozpočet stavby.
Odpověď starosty – ne.

Další jeho dotaz, zda může dostat rozpočet po tomto jednání.
Odpověď starosty – ne.

Starosta sděluje, že od dubna letošního roku je na stránkách obce.

Ing. Orkáč podává protinávrh: stáhnout materiál z jednání a projednat na mimořádném zastupitelstvu.

Smlouva o dílo „MŠ Bažanova“

SOD nabývá platnosti … dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Nedílnou součástí dané smlouvy jsou i tyto přílohy:

 • Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby
 • Příloha č. 2 – Časový harmonogram postupu prací
 • Příloha č. 3 – Seznam předpokládaných poddodavatelů
 • Příloha č. 4 – Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky
 • Příloha č. 5 – Pojistná smlouva

Usnesení:

Kontrolní výbor doporučuje, aby odpovědný zaměstnanec ÚMOb Ostrava-Hrabová zveřejnil položkový rozpočet stavby MŠ Bažanova na webových stránkách městského obvodu (sekce projekty) a ve veřejném registru smluv.

Hlasování o usnesení:

 • Pro: 3
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0

 

5. Porušení smlouvy o dílo zhotovitelem „MŠ Bažanova“

Kontrolní výbor požádal o právní stanovisko Transparency International – Česká republika, o.p.s. ve věci možného porušení smlouvy o dílo uzavřením dodatku č. 2 Zastupitelstvem MOb Ostrava-Hrabová dne 23.9. 2020.

12. 2. 2021, Mgr. Jan Dupák, právník Transparency International – Česká republika, o.p.s.

Podle čl. VII odst. 6 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zhotovitel Mateřské školy“ č. 190171 uzavřené mezi Statutárním městem Ostrava (příjemce Městský obvod Hrabová) a společnosti MORYS s.r.o., IČ 428 64 771, musí být veškeré vícepráce odsouhlaseny před jejich zahájením. Pro toto schválení byla smluvními stranami zvolena forma písemného dodatku ke smlouvě o dílo. Ve zmiňovaném ustanovení smlouvy je výslovně uvedeno, že „Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.“

Jakýkoliv dodatek ke smlouvě o dílo měl být schválen zastupitelstvem městského obvodu Hrabová, což vyplývá mj. ze znění dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo (dostupný v registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14194764?backlink=qz25u), který potvrzuje, že smluvní strany vnímají dříve uzavřený dodatek č. 1 za absolutně neplatný právě z důvodu nedodržení této procedury. Vzhledem k nastaveným procesům tedy bylo nutné, aby byly veškeré vícepráce odsouhlaseny předem a byl k nim předem uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo schválený zastupitelstvem městského obvodu.

Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 10. 2020 byl rozsah poskytovaného plnění na základě smlouvy navýšen o 923 459,69 Kč. Ze zápisu z 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu Hrabová konaného dne 23. 9. 2020 vyplývá, že většina těchto víceprací byla fakticky vykonána před tímto zasedáním, které schválilo znění dodatku č. 2 (dostupné zde: https://hrabova.ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/zastupitelstvo/zapisy-zastupitelstva/2020-a-ostatni/zapis-z-15-zasedani-zmob-23-9.2020, str. 5).

Z výše uvedeného vyplývá, že zhotovitel stavby neměl nárok na zaplacení ceny jakýchkoliv víceprací, které proběhly před uzavřením odpovídajícího dodatku ke smlouvě o dílo (tj. dodatku č. 2 nebo 3). Zhotovitel si byl povinnosti předchozího schválení ze strany objednatele vědom, neboť byla výslovně uvedena ve smlouvě o dílo. Jakoukoliv částku zaplacenou městským obvodem, příp. statutárním městem Ostrava, za předem neschválené vícepráce lze proto považovat za prostředky poskytnuté v rozporu se smlouvou o dílo. Tyto platby by představovaly bezdůvodné obohacení zhotovitele (tj. plnění bez právního titulu) a objednatel by je neměl uskutečnit, případně by je měl právě z titulu bezdůvodného obohacení požadovat či vymáhat zpět. Jestliže tak neučiní, nejednají odpovědné osoby jednajícím jménem městského obvodu, příp. statutárního města Ostravy, s péčí řádného hospodáře.

Usnesení:

Kontrolní výbor se domnívá, že společnost Morys a.s. (zhotovitel stavby MŠ Bažanova) neměl nárok na zaplacení ceny jakýchkoliv víceprací, které proběhly před uzavřením odpovídajícího dodatku ke smlouvě o dílo (tj. dodatku č. 2 nebo 3).

Zhotovitel si byl povinnosti předchozího schválení ze strany objednatele vědom, neboť byla výslovně uvedena ve smlouvě o dílo.

Jakoukoliv částku zaplacenou městským obvodem, příp. statutárním městem Ostrava, za předem neschválené vícepráce lze proto považovat za prostředky poskytnuté v rozporu se smlouvou o dílo.

Tyto platby by představovaly bezdůvodné obohacení zhotovitele (tj. plnění bez právního titulu) a objednatel by je neměl uskutečnit, případně by je měl právě z titulu bezdůvodného obohacení požadovat či vymáhat zpět. Jestliže tak neučiní, nejednají odpovědné osoby jednajícím jménem městského obvodu, příp. statutárního města Ostravy, s péčí řádného hospodáře.

Hlasování o usnesení:

 • Pro: 3
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0

 

Příloha:

ad 2) Práce šéfredaktora Hrabovských listů v prosinci 2020

Dotaz zastupitele Ing. Radomíra Orkáče

Stanovisko tajemníka úřadu k tomuto zápisu

Vyjádření k bodu 2 zápisu z jednání kontrolního výboru ZMOb Ostrava-Hrabová ze dne 12.2. 2021

Ad 2) Práce šéfredaktora Hrabovských listů v prosinci 2020

Koncem listopadu 2020 jsem od svého nadřízeného dostal za úkol prověřit možnost odměňování pro šéfredaktora HL Ing. Jana Dvořáka a zajistit smluvní vztah. Tuto otázku jsem konzultoval na odboru platovém a personálním MMO. Až poté jsem s panem Dvořákem uzavřel Dohodu o provedení práce DPP, podle které je možné odpracovat až 300 hodin v kalendářním roce.

Postupoval jsem přesně podle instrukcí MMO. Výkaz práce pana Dvořáka za prosinec 2020 (180 hodin x 300 Kč) neobsahuje žádné předchozí činnosti, proto jsem ho akceptoval.

Moje informace poskytnuté privátně Ing. Orkáčovi emailem 5.2.2021 byly pouze mou domněnkou, kde jsem se nepřesně vyjádřil. Chtěl jsem tím naznačit, že se MOb nezachovala nehospodárně. Na tvorbu Hrabovských listů bylo v rozpočtu na rok 2020 vyčleněno 180 tis. Kč (bez vytváření grafiky). Mělo se jednat o 6 čísel HL, tj. 30 tis. Kč na 1 číslo. Pro srovnání: v roce 2020 byly vytvořeny 4 čísla HL, celkem i s odvody za 72 252 Kč, když mohlo být čerpáno 120 tis. Kč.

V Ostravě-Hrabové 19.2. 2021 tajemník ÚMOb Hrabová Ing. Jan Socha

 

Výkaz práce šéfredaktora v měsíci prosinec 2020

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]