Rada MOb Hrabová

Vladislava Kopitzová: Bypass u Makra

V říjnu tohoto roku proběhlo jednání k připravované investiční akci statutárního města Ostravy “Propojovací větev mezi rampou ze silnice I/56 a ul. Paskovskou na MUK u Makra v Ostravě-Hrabové“ tzv. „bypassu“.  Zápis z tohoto jednání k článku přikládám.

Generel veřejného osvětlení Statutárního města Ostravy

Úřad v Hrabové obdržel návrh aktualizovaného Generelu veřejného osvětlení Statutárního města Ostravy. V tomto dokumentu je mimo jiné uvedeno, že se počítá s architekturním nasvětlením kostela sv. Kateřiny.

Bypass u Makra

Zhruba po půl roce jsem se zeptal pracovníků magistrátu z Odboru dopravy na to, jak pokračuje příprava stavby bypassu u Makra v Hrabové a zrovna jsem se tím „trefil“ do dne, kdy probíhalo v této záležitosti jednání. Bohužel situace vypadá tak, že díky prodloužené Mostní bypass mít nebudeme…

Stanovisko k drtírně odpadu

Hrabová obdržela v září 2019 oznámení o zahájení územního řízení o změně vlivu užívání stavby na území „Výrobní hala v areálu servisního střediska“, a proto rada obce vydala k drtírně stanovisko a rovněž zaslala žádost na Statutární město Ostrava, aby nás zastupovalo jako účastník řízení.

Společně s ostatními obcemi žádáme o zrušení zpoplatnění Místecké

Nastala chvíle, kterou jsem naznačoval v září v Hrabovských listech. V srpnu letošního roku jsem se sešel se starostou Žabně, panem Davidem Hejnešem, který dlouhá léta bojuje za zrušení zpoplatnění Místecké. Zhruba na hodinové schůzce mi mimo jiné tehdy prozradil, že s právníkem a obcemi jako je Krmelín, Nová Bělá, Paskov, atd. chystá text žádosti na Ministerstvo dopravy a jestli se nechceme přidat…

Přechod pro chodce u autobusové zastávky Beta

Přecházení Paskovské ulice bude na jihu Hrabové opět o něco bezpečnější. Po třech neúspěšných výběrových řízení na zhotovitele přechodu pro chodce, kdy v prvních dvou případech se nikdo nepřihlásil a ve třetím případě byla nabídka naprosto neakceptovatelná (místo plánovaných 250 tis. korun nabídla jedna společnost realizaci za 423 tis. korun) jsme se problém rozhodli vyřešit jinak.

Stanovisko ke zpracování územní studie ÚS 56/II (B225)

Rada městského obvodu Hrabová vzala začátkem září na vědomí stanovisko komise výstavby, dopravy a ekologie ze dne 26.8. 2019 k záměru útvaru hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy zpracovat územní studii  pro rozvojové území „Územní studie č. ÚS 56//II – 13/2018 Hrabová – Poplužní“  pro plochu B225 v k.ú. Hrabová a pověřila vedoucí odboru stavebně správního k zaslání stanoviska dle níže předloženého návrhu.

Informativní zpráva ke kontrolám organizací zřízených MOb Hrabová

Radní Jiří Skalský požádal náš úřad, aby vypracoval zprávu s informacemi, jak probíhá kontrola organizací zřízených městským obvodem Ostrava-Hrabová.

Šídlovec bude mít další prodejnu potravin

Úřad dne 31.7. 2019 obdržel žádost o pronájem nebytového prostoru o velikosti 95,62 m² v domě na Obchodní ulici 595/6 na Šídlovci. Dům je v majetku statutárního města Ostravy a je svěřený do správy městskému obvodu Hrabová.

Hrabovou budou brzy hlídat první dvě bezpečnostní kamery

Starosta Igor Trávníček vyjednal pořízení dvou bezpečnostních kamer, které budou integrovány do městského integrovaného kamerového systému Ostrava. Jedna kamera bude hlídat park na Šídlovci (z budovy školky na Příborské ulici) a druhá bude monitorovat okolí budovy úřadu.

Výměna sklepních oken a související práce na Šrobárové 22

Nájemci nebytových prostor i sklepních kójí si opakovaně stěžovali na špatnou funkci oken ve sklepech. Jedná se o staré kovové okna, která nedovírají a nelze tak řádně větrat.

Obec si pořídí vlastní štěpkovač

Rada městského obvodu Hrabová rozhodla o zadání zakázky malého rozsahu na zakoupení štěpkovače dřevní hmoty LASKI LS 100/27 CB za cenu nejvýše přípustnou 264 990,00 Kč vč. DPH.

Pokuta ze smlouvy o dílo „Zateplení Příborská 15-17“

Dodavatel TEFCO CZ, a.s. neplnil při zateplení Příborské 15-17 řádně své povinnosti z uzavřené smlouvy, práce se protahovaly a kumulovaly s prácemi na opravě střechy, rozhodla na svém jednání dne 17.7. 2019 Rada městského obvodu Hrabová uložit smluvní pokutu ve výši 330.000 Kč.

Aktuální výzvy IROP: Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony

Ani letos se v hrabovské škole nakonec nerealizovala přestavba „bytu po školníkovi“ na školní družinu, při které mělo dojít i k úpravě dalších prostor, jako např. školní knihovna a učebna fyziky. Na návrh radního Jiřího Dolejšky se pokusíme na Radě obce vymyslet variantu, při které bychom nevyužité peníze (školní družina) použili na modernizaci konkrétních učeben (např. přírodopis, fyzika a chemie, jazyková učebna, dílny).

Autobusové zastávky – vizitka obce II

Po sérii článků na téma „zastávky“ v naší obci bych chtěl veřejnost informovat, že se situace v posledních dnech dramaticky mění k lepšímu…