Rada MOb Hrabová

Radní Jiřina Kelnarová vyzvala zdravotní komisi k pomoci občanům

Prakticky ve stejnou chvíli, nezávisle na mně, napadlo několik lidí, jak by se mohlo/mělo postupovat (nejpozději zítra) postupovat v pomoci občanům Hrabové, kteří to v souvislosti s nařízením vlády potřebují. Jednou z osob, které něco aktivně pro Hrabovou o víkendu udělali, byla radní Jiřina Kelnarová, která mě kontaktovala ihned jak jsem zveřejnil registrační formulář Hrabová: Evidence seniorů, lidí v karanténě a dobrovolníků.

Drtička odpadu: Dopis našeho starosty k rukám primátora Ostravy

(9.1. 2020) Vážený pane primátore, dovolte, abych zpochybnil přístup statutárního města Ostravy, potažmo příslušných úředníků Magistrátu města Ostravy, při hájení zájmů občanů městského obvodu Hrabová (sled nepříznivými vlivy nejrůznějších výrobních provozů na území Hrabové.

Studie výstavby sdělovací optické sítě v Hrabové

Na základě rozhodnutí rady usnesení ze dne 4.9. 2019 byla zadána zakázka malého rozsahu „Studie výstavby sdělovací optické sítě v k.ú. Hrabová“ společnosti OPTOMONT, a.s.

Vladislava Kopitzová: Bypass u Makra

V říjnu tohoto roku proběhlo jednání k připravované investiční akci statutárního města Ostravy “Propojovací větev mezi rampou ze silnice I/56 a ul. Paskovskou na MUK u Makra v Ostravě-Hrabové“ tzv. „bypassu“.  Zápis z tohoto jednání k článku přikládám.

Generel veřejného osvětlení Statutárního města Ostravy

Úřad v Hrabové obdržel návrh aktualizovaného Generelu veřejného osvětlení Statutárního města Ostravy. V tomto dokumentu je mimo jiné uvedeno, že se počítá s architekturním nasvětlením kostela sv. Kateřiny.

Bypass u Makra

Zhruba po půl roce jsem se zeptal pracovníků magistrátu z Odboru dopravy na to, jak pokračuje příprava stavby bypassu u Makra v Hrabové a zrovna jsem se tím “trefil” do dne, kdy probíhalo v této záležitosti jednání. Bohužel situace vypadá tak, že díky prodloužené Mostní bypass mít nebudeme…

Stanovisko k drtírně odpadu

Hrabová obdržela v září 2019 oznámení o zahájení územního řízení o změně vlivu užívání stavby na území „Výrobní hala v areálu servisního střediska”, a proto rada obce vydala k drtírně stanovisko a rovněž zaslala žádost na Statutární město Ostrava, aby nás zastupovalo jako účastník řízení.

Společně s ostatními obcemi žádáme o zrušení zpoplatnění Místecké

Nastala chvíle, kterou jsem naznačoval v září v Hrabovských listech. V srpnu letošního roku jsem se sešel se starostou Žabně, panem Davidem Hejnešem, který dlouhá léta bojuje za zrušení zpoplatnění Místecké. Zhruba na hodinové schůzce mi mimo jiné tehdy prozradil, že s právníkem a obcemi jako je Krmelín, Nová Bělá, Paskov, atd. chystá text žádosti na Ministerstvo dopravy a jestli se nechceme přidat…

Přechod pro chodce u autobusové zastávky Beta

Přecházení Paskovské ulice bude na jihu Hrabové opět o něco bezpečnější. Po třech neúspěšných výběrových řízení na zhotovitele přechodu pro chodce, kdy v prvních dvou případech se nikdo nepřihlásil a ve třetím případě byla nabídka naprosto neakceptovatelná (místo plánovaných 250 tis. korun nabídla jedna společnost realizaci za 423 tis. korun) jsme se problém rozhodli vyřešit jinak.

Stanovisko ke zpracování územní studie ÚS 56/II (B225)

Rada městského obvodu Hrabová vzala začátkem září na vědomí stanovisko komise výstavby, dopravy a ekologie ze dne 26.8. 2019 k záměru útvaru hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy zpracovat územní studii  pro rozvojové území „Územní studie č. ÚS 56//II – 13/2018 Hrabová – Poplužní“  pro plochu B225 v k.ú. Hrabová a pověřila vedoucí odboru stavebně správního k zaslání stanoviska dle níže předloženého návrhu.

[email protected] [email protected]